GISportal
Jedeme i díky Vám

Digitalizace pasportu komunikací

Pasport pozemních komunikací je evidence pozemních komunikací vedená jejich správci. Pasporty mohou sloužit správcům a vlastníkům komunikací v jejich efektivní správě, zejména jsou-li v digitalizované podobě, nejlépe pak v geografickém informačním systému. To může být finančně nákladné, což představuje zejména pro malé obce určitou překážku.

Pasport využijí i občané a jiné soukromé subjekty

Dobře zpracovaný pasport v GIS představuje pro správce a vlastníky komunikací velké ulehčení například při plánování údržby, stavebních prací nebo vyčíslení nákladů na údržbu a opravy. Pro občany a jiné subjekty jsou digitalizované pasporty velkou pomocí v mnoha situacích, a to jak každodenních, tak výjimečných. Například pro plánování cesty se hodí mapa uzavírek nebo zimní údržby komunikací.

Pro stavebníky je zase nutné vědět, o jaký druh komunikace se jedná a na koho se obrátit v případě potřeby komunikaci uzavřít. Při koupi pozemku je druh nemovitosti stěžejní pro zajištění přístupové cesty a sjezdu. Od druhu komunikace se odvíjí pravidla napojení. Na účelové komunikace v soukromém vlastnictví zase nemáte nárok se připojit, tudíž je dobré vědět, jestli komunikace vedoucí k pozemku je účelová nebo místní.

Úroveň pasportů komunikací u nás

Jak to tedy v Česku vypadá s pasporty komunikací a jejich digitalizací? Moc dobře ne, vše závisí na vlastníkovi komunikace. Například Ředitelství silnic a dálnic disponuje veřejně přístupným digitalizovaným pasportem dálnic a silnic (který částečně mapuje i pokračování silnici a dálnic v intravilánu obcí). Místní komunikace v něm zahrnuty nejsou, pořízení pasportů místních komunikací je v režii obcí, na jejichž území se nachází. Úroveň zpracování se tudíž značně liší, některé obce jako například Uherské Hradiště, mají propracovaný pasport v GIS, některé disponují základním digitalizovaným pasportem, další pouze papírovým a část obcí dokonce připouští, že pasport dosud vlivem chybějících financí nezpracovala (ač ho dle zákona mít musí). Kraje, které vlastní silnice II. a III. třídy, pasporty ve svých GIS portálech také většinou nemají nebo pouze omezeně, kategorie silnic je ostatně obsažena, jak uvádíme výše, v aplikaci od ŘSD.

Na zlepšení úrovně pasportů i na digitalizaci veřejné správy je v poslední době kladen důraz, doufejme tedy, že se situace zlepší.

 

Markéta Pištora

Autorka se věnuje prověřování pozemků

LandCheck.cz – Pomůžeme vám najít pozemek pro váš vysněný domov

 

 

 

 

Share
Share