GISportal
Jedeme i díky Vám

Digitální strategie krajů 2013-2020 a GIS

V březnu 2013 přijala Rada Asociace krajů ČR dokument, kde na 13 hutných stranách vymezuje společnou vizi a cíle krajů pro další rozvoj informačních a komunikačních technologií do r. 2020. Po SWOT analýze definují kraje jednovětnou vizi: Udržitelný rozvoj ICT zvyšující kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy a podporující rozvoj, spolupráci a konkurenceschopnost regionů, dále ji rozvíjejí do 3 cílů a 4 priorit (P1 – Management ICT, P2 – Infrastruktura, P3 – Služby a data, P4 – ICT gramotnost), materiál je dál rozvíjí do strukturovaného akčního programu včetně finančních alokací. Zaujme cílevědomý tlak krajů na pokulhávající národní koordinaci ICT a včasné rozvržení témat pro celonárodní návrh kvalifikovaného financování ICT. Kraje se připravují na nové operační programy Strukturálních fondů pro období 2014 – 2020.

Dikce krajské Strategie ukazuje, že kraje se staly platnými a nepřehlédnutelnými partnery pro strategické plánování a řízení informatiky na národní úrovni. Nám blízké partie textu o geoinformacích napovídají, že si kraje osvojily terminologii, implementují INSPIRE, aplikují moderní integrační principy, prosazují inovace, že zabraly pevné místo v národní hierarchii infrastruktury prostorových informací, avšak zasluhují v geoinformatice intenzívnější pozornost CAGI. Kraje jsou nejen důležitými uživateli geodat a geoinformací, jsou také zaměstnavateli kvalifikovaných geoinformatiků, a významnými zákazníky, objednateli a spolutvůrci zadání, jež rozhodují o kvalitě a užitné hodnotě geoinformačních produktů a služeb ve veřejném sektoru.

U třetí ze 4 priorit krajské Digitální strategie najdeme mezi 7 indikovanými opatřeními pro Služby a data na posledním místě programový pohled na geoinformatiku v krajích do roku 2020. V opatření 3.7 ROZVOJ GEOINFORMATIKY kraje předpokládají, že tuto oblast zajistí samy spolu se svými městy a obcemi a nevládními organizacemi. Opatření 3.7 cílí na občany, orgány veřejné moci a na zřizované příspěvkové organizace. Náklady v objemu 150 mil. Kč má pokrýt společný regionální operační program (iROP).

Věcně půjde o rozvoj projektu DMVS, začlenění výstupů GIS krajů do NGI jako součásti celostátních registrů a geoportálů. Vzniknou nové mapové služby pro veřejnost, důraz se klade na mobilitu, na prosazování principu sdílení jednou pořízených veřejně využitelných dat. Mezi příklady možných projektů se uvádí: Dopracování a sjednocení krajských DMVS (UKM, DTM, UAP?) pod centrální geoportál dle zásad distribuovaného GIS; jednotná služba limitů území pro koncové aplikace; mapové aplikace pro turistické portály (cykloportály, běžkařské trasy…), rozvoj systémů pro monitorování, modelování, predikci a podporu řešení krizových situací (bleskové povodně, záplavy, znečištění, sesuvy půdy, dopravní omezení apod.) včetně zajištění potřebné datové základny zahrnující zpřesněné mapové podklady v ohrožených lokalitách, měřící stanice apod.

Je pozoruhodné, že na konci prvního unijního plánovacího období nemá Česko společnou Digitální mapu veřejné správy, kde klient nalezne nezpochybnitelnou úřední geoinformaci, ale že se chystáme utrácet další peníze za sjednocování „krajských DMVS“! Bude na vytyčené úkoly 13+1 krajů pro období dalších 7 let stačit navržených 150 mil. Kč? Na financování nových projektů GIS takto zbude průměrnému kraji méně než 2 mil. Kč ročně.

Je třeba obrátit odbornou diskuzi k integrální úloze GIS a NIPI, lépe přenášet evropské zkušenosti a poznatky, podpořit ambicióznost, tvůrčí práci a celoživotní vzdělávání kolegů geoinformatiků v krajích. Vyprodukovaným výstupům dotovaných projektů bude záhodno pohlédnout na zoubek z hlediska kvality a udržitelnosti. Měli bychom poopravit jistou sebestřednost veřejné správy, je na místě ptát se, zda investice do GIS skutečně zvýšily dostupnost a kvalitu veřejných služeb, zda podporují volný trh, zvyšují konkurenceschopnost, a nakolik to skutečně dokážeme měřit a monitorujeme. Je potěšující, že kraje se poučily z mátoživého rozjezdu nyní končící sedmiletky, a hlásí se o slovo! Sluší se poděkovat, že po r. 2006 Asociace krajů nezastupitelně napomohla vzniku smysluplných projektových výzev (nejen DMVS). Kraje volají po vertikálně a mezioborově provázané NIPI, nenechme podanou ruku bez povšimnutí!

zdroj: Česká asociace pro geoinformace

Share
Share