GISportal
Jedeme i díky Vám

Eye-tracking pro hodnocení geovizualizace – stáž v Trondheimu

V červnu 2016 jsem díky podpoře Norských fondů absolvoval dvoutýdenní stáž na katedře geografie Norské univerzity vědy a technologie (NTNU). Dané pracoviště jsem si zvolil proto, že zde působí výzkumný pracovník Tomasz Opach. Ten se zabývá geovizualizací a má rovněž zkušenosti s hodnocením výsledků své práce pomocí technologie eye-tracking.

Během mé stáže mne Tomasz seznámil s nástroji, které v rámci výzkumného projektu na NTNU vytvořil. Jedná se o nástroje viewExposed pro vizualizaci náchylnosti jednotlivých regionů Norska k přírodním hazardům, VisAdapt sloužící pro majitele nemovitostí a climres, který vizualizuje data získaná od pojišťoven. Kromě toho jsem se dozvěděl mnohé o systému výuky v Norsku. Zaujaly mě například velmi mírné podmínky pro získání titulu Ph.D. (2-3 recenzované články) a také obrovský rozdíl ve výši doktorandského stipendia mezi Českou republikou a Norskem.

Během stáže jsme navázali spolupráci, která vyústí ve společný odborný článek zabývající se eye-tracking hodnocením takzvaných polyline glyphs a star glyphs. Tyto vizualizační nástroje Tomasz používá ve svých projektech. Cílem výzkumu je zjistit, která z variant je pro uživatele vhodnější a zda se projeví rozdíl v zobrazení glyphů ve formě gridu a jejich umístěním do mapy.

Ukázka vizualizace metodou StarGlyphs z připravovaného eye-tracking testu
Ukázka vizualizace metodou star glyphs z připravovaného eye-tracking testu

Během stáže jsem spolupracoval se skupinou Erasmus studentů, kteří byli na stejném pracovišti na stáži a kteří měli za úkol vytvořit interaktivní GPS hru pomocí nástroje WhereIgo.

norwaygrants

Prezentovaný výzkum byl podpořen v rámci programu Norských fondů CZ07, číslo projektu NF-CZ07-INP-5-268-2015. Projekt „Eye-tracking in Geovisualization – Teachers mobility“ si klade za cíl vytvořit vhodné zázemí pro vytvoření úspěšného partnerství na bilatelární a mezinárodní úrovni mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávací sféry v České republice a v Norsku. Za obsah přednášek a publikací ručí výhradně autor a vydavatel. DZS a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací.

Share
Share