GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2018 očami GISportalu

V dňoch 21. – 23.3.2018 sa v priestoroch Novej auly VŠB-TU v Ostrave konalo tradičné Sympózium GIS Ostrava 2018. Ako už býva zvykom, nechýbala ani redakcia GISportalu.  Pred samotným začiatkom Sympózia sa konali dva workshopy. Prvý mal názov „Missing maps mapathon“ a viedol ho David Kocich. Hlavná myšlienka spočívala v mapovaní „bielych priestorov“ na mape (t.j. ohrozených miest sveta, napr. kvôli epidémiám, záplavám, chudobe a pod.), čo vedie k podpore práce humanitných organizácií, ako je napr. Červený kríž a ďalšie. Druhý workshop s názvom „Zpracování (geo)dat v R“ viedol Jan Caha. V rámci workshopu boli predstavené aktuálne trendy a novinky v prostredí R s dôrazom napr. na spracovanie geografických dát, interaktívnych vizualizácií a pod.

Po úvodných workshopoch nasledovalo slávnostné otvorenie Sympózia GIS Ostrava, ktoré za organizátorov akcie zahájil vedúci Inštitútu geoinformatiky doc. Ing. Igor Ivan, PhD. Ďalej nasledovali príspevky kľúčových zahraničných rečníkov. Prvý sa predstavil prof. Piero Boccardo (Politecnico di Torino, IT), ktorý v príspevku poukázal na budúce trendy a nové perspektívy pri krízovom plánovaní. Ako druhý vystúpil prof. Michael Leitner (Louisiana State University, USA) s príspevkom, ktorý sa venoval geopriestorovým technológiám a inovatívnemu výskumu a aplikáciám v oblasti kriminality.

Prezentácia prof. Piera Boccarda

Po úvodných vystúpeniach kľúčových rečníkov sa už podujatie rozdelilo na dve paralelne prebiehajúce konferencie. Medzinárodná časť mala názov „Geoinformatics for Safety & Security Management“. Česko-slovenská časť bola pod názvom „GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení“. Prvá sekcia v medzinárodnej časti bola venovaná využitiu GISov pri mapovaní kriminality. Úvodná prednáška sa venovala voľbe experimentálnych a kontrolných oblastí pri analýze kriminality. Príspevok poukazoval na problém priestorovo agregovaných údajov. Zaujímavá bola prednáška Andrei Pődör, ktorá sa zaoberala mapami pre detekciu miest strachu z kriminality.

Prezentácia Andrei Pődör

V tejto sekcii vystúpil aj Jiří Horák, ktorého príspevok mal názov „Urban factors influencing spatial distribution of discarded syringes and needles in Ostrava“.

Prezentácia doc. Jiřího Horáka

V závere dopoludňajšej medzinárodnej časti predstavil Igor Ivan príspevok, ktorý sa venoval efektívnym metódam identifikácie, posúdenia a monitoringu bezpečnostných rizikových oblastí pomocou priestorových mikro-údajov.

Prezentácia doc. Igora Ivana

Prvá sekcia česko-slovenskej časti bola zameraná na GIS v operačnom a krízovom riadení a geoinformačné infraštruktúry. Príspevky, ktoré zazneli v tejto časti boli venované napr. aktivitám Ministerstva vnútra v oblasti priestorových informácií, GISom a Hasičskému záchrannému zboru (HZS) ČR, GISom v rámci informačného systému pre operačné riadenie HZS.

V popoludňajšom bloku niesla medzinárodná časť konferencie názov „Risk and Disaster Spatial Analysis and Modelling“. V tejto časti vystúpila napr. Kateřina Růžičková, ktorej príspevok bol venovaný šíreniu chýb pri hodnotení povodia, pričom prípadová štúdia poukazovala na vymedzenie oblasti znečistenia. Ďalším rečníkom bol Chukwudi Nwaogu, ktorý sa v príspevku venoval prírodným katastrofám, manažmentu a úlohám využívania pôdy. V tejto súvislosti prezentoval aj posúdenie zosuvov pôdy pomocou GIS. V rámci tohto bloku sa predstavil aj Jan Bitta, ktorý prezentoval príspevok týkajúci sa modelovania rozptylu znečistenia ovzdušia pomocou priestorových analýz. V rámci popoludňajšieho bloku bola česko-slovenská časť konferencie zameraná na GIS v bezpečnostných zboroch a analýzy kriminality. Boli prezentované témy, ktoré sa týkali napr. aktuálneho stavu GIS v polícii ČR, možnosti využitia nových technológií v oblasti podpory bezpečnosti a krízového riadenia a pod. Túto časť konferencie uzatváral zaujímavý príspevok Romana Siweka a Jiřího Horáka, ktorý sa venovali multiagentnému modelovaniu dopravy a jeho využitiu.

Záver prvého dňa Sympózia bol zakončený spoločenským večerom s občerstvení, kde príjemnú atmosféru dotvárala rezká muzika. Nechýbala tu ani tradičná torta, ktorá bola ladená v štýle tematiky Sympózia.

Spoločenský večer
Rezká muzika, ktorá spríjemňovala spoločenský večer
Torta ladená v štýle tematiky Sympózia

Druhý deň bol celý vyplnený prednáškami, ktoré prebiehali v paralelných sekciách. Dopoludňajšia sekcia česko-slovenskej časti konferencie mala názov Priestorové modelovanie. Táto sekcia bola z môjho osobného pohľadu veľmi zaujímavá. Ako prvý rečník sa predstavil Jozef Šupinský, ktorý sa v príspevku venoval integrácií dát z pozemného laserového skenovania pri mapovaní jaskýň. Ako pilotnú jaskyňu si zvolili Domicu, ktorá tvorí spolu s jaskyňou Baradla v Maďarsku jaskynný systém, ktorý má skoro 30 km. Autor príspevku spolu s kolektívom spolupracovníkov zmapovali časť jaskyne a zintegrovali to s predchádzajúcim mapovaním, pričom v rámci práce testovali aj limity skenera. Bola predstavená aj vízia do budúcna, podľa ktorej by sa malo ďalej pokračovať v oblasti Čertovej diery a následne spracovať model pre simulácie. Ďalším krokom by malo byť, že na základe dát z hydrologických sond sa bude simulovať prietok vody a zisťovať, ako sa správa voda v jaskynnom systéme. Ďalšia prezentácia, ktorá pútala pozornosť bola prezentácia rečníka Jana Růžičku, ktorý predstavil plugin pre QGIS, ktorý sa zaoberá problematikou modelovania znečistenia ovzdušia. Tento plugin by mal umožniť podobný výpočet ako model Symos97 (dostupný len v komerčnej implementácii a nastávali problémy s licenciami), ktorí študenti Inštitútu geoinformatiky na VŠB-TU v Ostrave primárne používali pre modelovanie znečistenia ovzdušia. Príspevok zároveň nadväzoval na diplomovú prácu Karla Psotu, v rámci ktorej bol model Symos97 implementovaný. Aplikácia bola napísaná v jazyku Python, pričom ako hlavný problém sa ukázalo spojazdnenie na Windowse. S ohľadom na uvedené boli stanovené tri základné ciele pre plugin: (a) ľahká inštalácia (t.j. bez závislostí na knižniciach), ktorá by mala prebehnúť cez úložisko pluginov, (b) načítanie vstupov priamo z vrstiev QGISU, (c) mala by byť umožnená vizualizácia výstupov. Toto sa podarilo splniť a plugin je dostupný na GitHube.

Prezentácia Jana Růžičku

Posledným rečníkom v tejto časti bol Ján Pacina, ktorý prezentoval príspevok venovaný metódam GIS a 3D modelovaniu ako nástroju pre uchovanie a vizualizáciu kultúrneho dedičstva v antropogénne zmenenej krajine.

Prezentácia Jana Pacinu

Paralelne s česko-slovensko časťou prebiehal aj workshop s názvom „Hot Spot Mapping with CrimeStat“, ktorý viedol prof. Michael Leitner z Louisiana State University (USA). Po krátkej prestávke nasledovala medzinárodná sekcia, ktorej názov bol „Data and Methods for Crisis Management“. Keďže som fanúšik a aktívny používateľ softvérového prostredia R, zaujala ma hneď prvá prezentácia, ktorej autorom bol Jan Caha. Jeho príspevok bol venovaný predstaveniu balíkov R pre spracovanie a analýzu priestorových údajov. Ďalšie prezentácie sa venovali napr. ochrane priestorových údajov, vývoju systému pre testovanie a skúšanie v oblasti geovied.

Paralelne s medzinárodnou časťou konferencie prebiehal aj workshop s názvom „VELKÁ GEODATA – možnosti a příležitosti“, ktorí spoločne pripravili Igor Ivan, Petr Kubíček, Jiří Čtyroký a Jiří Horák. Hlavný cieľ spočíval v zoznámení s možnosťami spracovania tzv. veľkých geodát, demonštrácií vhodných metód analýz na praktických ukážkach, predvedení využitia veľkých geodát najmä z ČR, upozornení na problémy, s ktorými je možné sa stretnúť.

Popri vyššie spomínanej medzinárodnej časti konferencie a workshope prebiehala aj česko-slovenská časť konferencie, ktorá z môjho osobného pohľadu niesla zaujímavý názov „Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik a zdroje geodat“. Zazneli tu viaceré zaujímavé príspevky, ktoré sa venovali napr. využitiu GIS a hydrologických modelov na regionálnom predpovednom pracovisku ČHMÚ v Ostrave (rečník Ondřej Kosík), významu starých vodných diel v krajine behom extrémnych odtokových fáz (rečník Jan Unucka), zanášaniu vodných nádrží v ČR eróznymi sedimentami (rečník Miroslav Bauer) a analýze príspevkových plôch povodia v rámci zrážkovo-odtokového procesu v Hrubém Jeseníku (rečník Jan Unucka).

Prezentácia Jana Unucku

Po týchto prednáškach nasledoval obed, po ktorom Sympózium klasicky prebiehalo paralelne v dvoch sekciách. Tu som skôr vsadil na medzinárodnú časť konferencie, ktorá niesla názov „Remote Sensing and Landslide Monitoring“. Zazneli tu príspevky, ktoré sa venovali napr. identifikácii aktívnych zosuvov pôdy pomocou interferometrie Sentinel-1, časo-priestorovým analýzam vplyvov krajiny a klímy na prevalenciu malárie pomocou geo-štatistického prístupu, identifikácia a riadenie geodynamických rizikových zón v západných Karpatoch pomocou satelitných snímok a GPS údajov. Po prednáškach nasledovala krátka prestávka, po ktorej som si pre zmenu vybral česko-slovenskú časť konferencie, ktorá bola zameraná na DPZ. Zazneli tu príspevky, ktoré sa týkali napr.  analýz vzťahu parametrov mestskej zelene odvodených z multispektrálnych dát družice Sentinel 2 a dát leteckého a pozemného laserového skenovania (rečníčka Katarína Onačillová), 3D inventarizácie píl za pomocí UAV (rečník Ondřej Renner) a ďalšie.

Prezentácia Kataríny Onačillovej
Prezentácia Ondřeja Rennera

Z večerných blokov ma skôr zaujala česko-slovenská časť, ktorá niesla názov „Zdroje geodat, vývoj a trendy“. Boli tu prednesené príspevky, ktoré sa zameriavali napr. na využitie geodat železničnej infraštruktúry pre potreby európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (rečník Václav Kudělka), register adries SR (rečníčka Dagmar Kusendová), využitie WebGL pre 3D mapový portál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (rečník Róbert Cibula). Záverečnú prednášku v tejto sekcii mal Jiří Horák, ktorý priblížil rýchly internet ako budúcnosť lokalizácie mobilných zariadení. Po tejto prednáške nasledovalo ukončenie Sympózia, v rámci ktorého Igor Ivan a Jiří Horák poďakovali všetkým zúčastneným za vydarenú akciu. Na záver nechýbal ani spoločenský prípitok.

Prezentácia Václava Kudělku
Prezentácia Dagmar Kusendovej
Prezentácia Róberta Cibulu
Prezentácia Jiřího Horáka

Podrobný program príspevkov je dostupný tu. Informácie týkajúce sa Sympózia GIS Ostrava je možné nájsť aj na webových stránkach Sympózia, kde bude taktiež vystavený aj zborník, ktorý bude obsahovať české a slovenské príspevky. Anglické príspevky budú vydané vydavateľstvom Springer.

V piatok sa konala už len exkurzia do Národného dopravného informačného centra. Čo dodať na záver? … určite poďakovanie organizátorom za vydarenú akciu. Verím, že sa o rok znova v hojnom počte stretneme. Ešte malé poznamenanie .. vzhľadom na rozsah Sympózia nie je možné dopodrobna spomenúť všetko, mohlo sa stať, že mi niektoré veci ušli. Preto vyzývam aj ostatných, ktorí sa Sympózia zúčastnili, aby sa s nami podelili o svoje dojmy/postrehy.

Share
Share