GISportal
Jedeme i díky Vám

Nové GIS učebnice z Košíc

Je to super vidieť že pribúdajú nové GIS-ácke učebnice, ktoré sa venujú najnovším trendom aj v našom slovenskom či českom prostredí. Na Ústave geografie UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) v Košiciach vznikli v poslednom období hneď dve: Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS a Priestorové analýzy a modelovanie. Vznikli v rámci projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach (RIFIV). Projekt RIFIV bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Morfometrické parametre georeliéfu (a) sklon, (b) orientácia voči svetovým stranám – ukážka z učebnice DIGITÁLNE MODELOVANIE RELIÉFU V OPEN-SOURCE GIS (Gallay, 2015)

 

 

Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS autora Michala Gallaya „sa venuje procesu modelovania reliéfu Zeme najmä na príkladoch s využitím GIS softvérov s otvoreným kódom. Open-source softvér bol zvolený pre jeho voľnú šíriteľnosť a možnosť zasahovať do zdrojového kódu, čo je atraktívne pre akademické a výskumné účely.“(Gallay, 2015)  

Ukážka z učebnice PRIESOTROVÉ ANALÝZY A MODELOVANIE
Buffer – Ukážka z učebnice PRIESOTROVÉ ANALÝZY A MODELOVANIE (Kaňuk, 2015)
Priestorové analýzy a modelovanie autora Jána Kaňuka sú podľa slov z úvodu „koncipované tak, aby užívateľ GIS-u nebol iba človekom, ktorý klikne na „čarovné tlačidlo“ čakajúc, aký výsledok to prinesie. Do jednotlivých kapitol sú zaradené viaceré príklady, vzorce, tabuľky, grafy a obrázky. Ich cieľom je demonštrovať postup jednotlivých výpočtov. Jednotlivé príklady, obrázky tabuľky a grafy majú zároveň slúžiť aj ako sprievodca jednotlivými výpočtami.“(Kaňuk, 2015)
Viac informácií nájdete TU.
Zdroj:
Gallay, M., 2015. DIGITÁLNE MODELOVANIE RELIÉFU V OPEN-SOURCE GIS. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Prírodovedecká fakulta. ISBN 978-80-8152-289-5
Kaňuk, J., 2015. PRIESTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVANIE. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Prírodovedecká fakulta. ISBN 978-80-8152-289-5
Share
Share