GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2018 – výsledky súťaže

Dňa 21.3.2018 sa na pôde VŠB-TU v Ostrave uskutočnila už tradičná študentská súťaž GISáček. Toto podujatie je primárne určené študentom vysokých škôl, ktorí sa v rámci svojich bakalárskych, magisterských/inžinierskych prác venujú témam z oblasti geoinformatiky, geoinformačných technológií a ich aplikácií. Študenti tu majú možnosť prezentovať výsledky svojich prác pred komisiou zloženou z odborníkov z akademickej aj súkromnej sféry, čím zároveň môžu získať kvalitnú spätnú väzbu a taktiež aj nadviazať kontakty pre prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Akcia sa niesla v pohodovej a otvorenej atmosfére. Zaznela pestrá paleta príspevkov, ktorá poukazovala na kvalitnú úroveň podujatia. Prehľadný program si môžete pozrieť tu.

Mňa napr. zaujal príspevok Adama Laža (ČVUT), ktorý sa venoval  izolácii procesov vo frameworku PyWPS. Cieľom bolo vytvoriť nástroj na to, aby procesy, ktoré bežia na serveri boli izolované. Pre izoláciu bola vybraná technológia Docker kontajnerov, pričom bolo zabezpečené, aby každý proces bežal vo vnútri vlastného kontajneru. Výsledky tejto práce smerujú k prispeniu do open-source projektov (OWSLib, PYWPS-demo, PYWPS). Zaujímavý príspevok prezentovala Tereza Havlíčková (VŠB-TU), ktorá v rámci práce navrhla a vytvorila nástroj, ktorý spracováva dáta zo znečistenia ovzdušia a následne generuje z týchto dát mapy. Tento nástroj bol vytvorený na platforme ArcGIS. Páčil sa mi aj príspevok Petry Linhartovej (VŠB-TU), ktorá pracovala s údajmi z mobilných zariadení (záujmová oblasť Miláno), pričom sa snažila nájsť vhodné spôsoby využitia pre tieto údaje a zároveň údaje aj vhodne vizualizovať. Autorka okrem iného použila aj zaujímavú vizualizačnú techniku pomocou časo-priestorovej kocky (tzv. „Space-time cube)“, ktorú implementovala v softvérovom prostredí V-Analytics. Zaujímavý príspevok predstavil Roman Siwek (VŠB-TU), ktorý sa venoval simulačnému modelovaniu verejnej a individuálnej dopravy s podporou systému AnyLogic. Ako autor konštatoval, v rámci modelovacieho prostredia AnyLogic, je možné využiť modelovanie multiagentné, dynamické, diskrétne, alebo ich kombináciu. Hlavná myšlienka práce spočívala vo vytvorení modelu, ktorý by bol schopný generovať dáta o pohybe obyvateľov v Ostrave počas zvoleného obdobia, z niekoľkonásobného opakovaného experimentu. Autor v závere naznačil aj ďalšie vízie do budúcna, ktorým by sa chcel venovať v rámci doktorandského štúdia. Šimon Leitbeg (Geografický ústav Masarykovy univerzity) predstavil príspevok s názvom „Správa a vizualizace dat prostřednictvím konceptu Volunteered Geographic Information“. Jeho hlavný výsledok práce spočíval vo vytvorení troch mobilných aplikácií pre rôzne potreby projektov. Prvá aplikácia je zameraná na zber dát, druhá vizualizuje mapové kompozície a tretia s názvom „FOODIE Viewer“ je zameraná na farmárov, pričom im umožňuje pozrieť sa na to, ktoré časti poľa im historicky prinášajú najvyššie výnosy. Autor v závere podotkol, že tejto práci a jej rôznym vylepšeniam sa bude venovať aj počas doktorandského štúdia. Zaujímavú tému („Měření výšky sněhové pokrývky s využitím analýzy signálů GNSS“) prezentoval aj Juraj Struhár (VŠB-TU), ktorej jedným z cieľov bolo vytvoriť aplikáciu pre stanovenie výšky snehovej pokrývky. Obsah jeho práce spočíval v stanovení výšky snehovej pokrývky (pre vybrané stanice a časové obdobie) a porovnaní výsledkov spracovaní s manuálne meranou výškou snehu. Autor pracoval v jazyku Python, pričom využíval napr. knižnicu Astropy, SciPy.

K jednotlivým príspevkom (magisterská sekcia) je možné spätne sa vrátiť a pozrieť si ich zo záznamu, ktorý sa nachádza tu: prvá časťdruhá časť. Najlepší účastníci obidvoch sekcií (t.j., bakalárskej a magisterskej/inžinierskej) boli odmenení tradičnými soškami.

Ako to teda dopadlo?

Výsledky bakalárskej sekcie:

  1. Barbora Kočvárová (UPOL), téma práce: Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017,
  2. Jakub Seidl (VŠB-TU), téma práce: Srovnání software pro zpracování snímků z bezpilotních leteckých prostředků se zaměřením na tvorbu digitálních modelů terénu,
  3. Juraj Považan (Univerzita Karlova), téma práce: Analýza kartografických zobrazení atlasových máp planisféry v 17. storočí.

Výsledky magisterskej/inžinierskej sekcie (záznam je dostupný tu: prvá časť, druhá časť):

  1. Petra Linhartová (VŠB-TU), téma práce: Big GeoData na příkladu dat z mobilních telefonů,
  2. Šimon Leitgeb (Geografický ústav Masarykovy univerzity), téma práce: Správa a vizualizace dat prostřednictvím konceptu Volunteered Geographic Information,
  3. Roman Siwek (VŠB-TU), téma práce: Simulační modelování veřejné a individuální dopravy s podporou programu AnyLogic.
Výhercovia súťaže Gisáček 2018 (autor: Jarda Burian)

Víťazom gratulujeme a tým, ktorí sa neumiestnili ďakujeme za účasť/odvahu a držíme palce do budúcna.

V rámci podujatia Gisáček 2018 prebehli aj dve firemné prezentácie. Firmu Hrdlička s.r.o. predstavil Lukáš Opat, ktorý je vedúci GIS pracoviska. GeoBusiness zastupoval Josef Hnojil.

Na záver už len poďakovanie za príjemné podujatie a tešíme sa na ďalšie ročníky.

Share
Share