GISportal
Jedeme i díky Vám

Datový analytik (Pardubice)

 • Pardubice
 • Žádosti byly uzavřeny

Pardubický kraj

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • koordinace datových vstupů a výstupů pro datový portál – sběr, správa a zveřejnění dat na datovém portálu

 • koordinace činností k aktualizaci a tvorbě nových datových sad v rámci otevřených dat, součinnost při automatizaci procesů aktualizace

 • tvorba statistických a analytických výstupů pro datový portál

 • tvorba webových aplikací a vizualizace dat na datovém portále

 • podílí se na tvorbě a úpravách vnitřních právních předpisů a směrnic

 • podílí se na připomínkování právních předpisů týkajících se jeho působnosti

 • zajišťuje archivaci dokladů související s datovým portálem

 • plní další úkoly uložené vedoucím finančního odboru

Požadujeme

 • vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu (skupina oborů vzdělání – geoinformatika, informatika, datová analytika a statistika výhodou)

 • základní orientace v předpisech týkajících se činnosti datového analytika

 • orientace v oblasti veřejné správy výhodou

 • komunikační schopnosti a asertivní vystupování

 • organizační schopnosti, systémový, tvůrčí a zodpovědný přístup, schopnost týmové práce

 • zkušenost s prací v oblasti datové analytiky nebo geoinformatiky výhodou

 • zkušenost s tvorbou webových aplikací, vizualizací dat, automatizací procesů pomocí skriptů výhodou

 • znalost prostředí a práce s produkty ArcGIS výhodou

 • bezúhonnost

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • telefonní kontakt

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis včetně řádného doložení údajů o odborných znalostech a požadované praxi

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)
Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 11. 2022
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Share

Comments are closed.

Share