GISportal
Jedeme i díky Vám

Koncepční pracovník oddělení územního plánování (Ústí nad Labem)

Statutární město Ústí nad Labem

Předpoklady pro výkon funkce:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
 • výborná znalost českého jazyka

Další požadavky:

 • podmínkou vysokoškolské vzdělání v architektonickém, stavebním nebo přírodovědném oboru se zaměřením na krajinu a urbanismus
 • splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění (zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování, vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe)
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost práce v ArcGIS Desktop výhodou
 • znalost problematiky územního plánování, zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění v části územního plánování a zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění výhodou
 • znalost problematiky územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita, analytické myšlení
 • výborná znalost práce na PC (MS Office)
 • aktivní a iniciativní přístup k práci, komunikativnost
 • příjemné vystupování

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ – OIÚP – koncepční pracovník osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 26. 11. 2019. Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké výhody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Share

Comments are closed.

Share