GISportal
Jedeme i díky Vám

krajinný ekolog – zemědělce (Litoměřice/Ústí nad Labem)

Website AOPK

Rada (763), Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (430),Oddělení péče o přírodu a krajinu (432) hledá krajinného ekologa – zemědělce, do služebního poměru na dobu neurčitou.

 • Předpokládaný nástup: 1.11. 2018
 • Místo výkonu služby: Litoměřice, případně Ústí nad Labem
 • Obor služby: 67. Ochrana přírody a krajiny,
 • Oddělení: Oddělení péče o přírodu a krajinu
 • Odbor: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří,
 • Služební úvazek: 1,0
 • Platová třída: 11

Posuzovány budou žádosti, které budou zaslány ve lhůtě do 1.10.2018, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny, Oddělení personální, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, nebo osobně podané na výše uvedené adrese v úředních hodinách podatelny do 14:00 hod. Žádosti se podávají písemně a v českém jazyce, a to na předepsaném formuláři. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu personalni@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID
datové schránky služebního úřadu: dkkdkdj). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Obálka obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „NEOTVÍRAT“ a slovy „VŘ na služební místo Rada (763), Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří a sp.zn.: SR/0096/US/2018“.

Služba zahrnuje zejména:

 • Uplatňování podmínek ochrany CHKO u oborově příslušných orgánů státní správy na úseku zemědělské činnosti a krajinné ekologie.
 • Provádění kontrol plnění podmínek vydaných souhlasů a správních rozhodnutí na úseku zemědělské činnosti a krajinné ekologie.
 • Příprava podkladů a zpracování závazných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí v rámci výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny ve vztahu ke činnostem souvisejícím se zemědělskou činností
 • Hodnocení krajinného rázu
 • Podle pokynů vedoucího zaměstnance vykonává další práce v souvislosti s aktuálními potřebami pracoviště.

Za výhodu považujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského, krajinářského nebo příbuzného směru
 • orientaci v problematice ochrany přírody a krajiny,
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint),
 • spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení,
 • komunikační, prezentační a organizační dovednosti, týmová spolupráce,
 • chuť a ochotu učit se novým věcem,
 • přesah do dalších přírodovědných či technických oborů,
 • znalost krajinné problematiky
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řízení.
 • časovou flexibilitu
 • aktivní znalost AJ
 • znalost dendrologie
 • znalost terénu v územní působnosti RP Správy CHKO České středohoří
 • zkušenosti z odborné praxe,
 • zkušenosti s týmovou prací,

Nabízíme:

 • příjemný pracovní kolektiv,
 • pružnou služební dobu,
 • zaměstnanecké benefity:
  • 5 týdnů dovolené,
  • stravenky,
  • 5 dnů tzv. „sick days“,
  • FKSP,
  • multisport karta.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, přičemž splnění těchto předpokladů dokládá příslušnými listinami, tj.:
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]; kterým je vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 2. splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem, kterým je vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím studijním programu.

Žádost do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

 • označení a adresu služebního orgánu, kterému je žádost adresována,
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození,
 • adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud je odlišná od místa bydliště),
 • ID datové schránky, telefonické připojení, případě e-mail,
 • název služebního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno, odbor, oddělení,
 • seznam příloh,
 • datum, podpis žadatele.

K žádosti je nutné doložit:

 • stručný motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis,
 • v případě předchozí praxe také přiložte kopie zápočtových listů, pracovních smluv či jiné doklady pro určení platového stupně,
 • písemné čestné prohlášení o státním občanství nebo kopii průkazu totožnosti, originál dokladu,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 25 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 26odst. 1 zákona),

Vzory žádostí a příloh jsou k dispozici na uvedeném internetovém odkazu: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/dokumenty-ke-stazeni-pro-radovehozamestnance/

Share

Comments are closed.

Share