GISportal
Jedeme i díky Vám

Odborný/á referent/ka oddělení územního plánování (Hradec Králové)

Královehradecký kraj, Krajský úřad

Předpoklady:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání:

 • Vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu – specializace na stavební inženýrství, právo, právní a veřejnoprávní činnost.

Charakteristika vykonávané práce:

 • vykonává jako úředně oprávněná osoba činnosti na úseku z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • koordinuje, usměrňuje působnost ve věcech územního plánování na území kraje ve smyslu ust. § 171, odst. 1 a odst. 3 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v rámci zajištění jednotného postupu v činnosti orgánů obcí
 • vykonává činnost vyplývající z ust. § 7, odst. 1 a 4 stavebního zákona, tj.
  • pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu, pořizuje územně plánovací podklady,
  • vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností; vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod; vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a další činnosti podle tohoto zákona
 • přešetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů, právnických a fyzických osob, podnikajících podle zvl. předpisů směřující proti řešení otázek obsažených v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech – z. č. 85/1990 Sb., § 94 z. č. 500/2004 Sb.
 • zpracovává odborné podklady a vypracovává návrhy rozhodnutí při přezkoumávání územních rozhodnutí pro potřeby odd. stavebního řádu

Uvítáme:

 • zkušenosti s prací ve veřejné správě
 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce a schopnost jejich praktické aplikace – zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009, o základních registrech, znalost příslušných vyhlášek MMR, týkajících se stavební oblasti a znalost prováděcích vyhlášek k daným zákonům
 • kvalifikaci vyplývající z ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, tj.:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu
  • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě
  • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

Další požadované dovednosti, schopnosti, znalosti

 • velmi dobrá znalost běžného kancelářského software (Windows, MS Office, nástroje pro práci s internetem a správa souborů)
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič/ka

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, tel.: 495 817 230, e-mail: mpacak@kr-kralovehradecky.cz; popř. Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování, tel.: 495 817 236 nebo +420 725 705 086, e-mail: phap@kr-kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek je 10.05.2021 (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje). Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT. Královéhradecký kraj – Krajský úřad Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální VR_14_21, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu
 • NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.kr-kralovehradecky.cz.

Share

Comments are closed.

Share