GISportal
Jedeme i díky Vám

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (Praha)

 • Praha

Ministerstvo zemědělství ČR

1. Údaje o služebním místě

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v Ministerstvu zemědělství, se služebním působištěm/ pracovištěm v Praze/Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:

28. informační a komunikační technologie

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb,
 • tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné správy, například resortu, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů nebo certifikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky,
 • systematická průběžná kontrola kvality dat registru LPIS (supervize),
 • zajišťování testů kvality dat registru LPIS podle postupů nařízených Evropskou komisí,
 • práce v GIS prostředí
 • zpracování ETS testu,
 • zajišťování importů a exportů dat registru LPIS, včetně reportingu,
 • zpracování metodických pokynů k zákonu o zemědělství a k souvisejícím předpisům ČR a EU,
 • smlouvy s podřízenými organizacemi na různá data
 • analýzy GIS na základě potřeb Ministerstva zemědělství ke Strategickému plánu a Společné zemědělské politiky vůči LPIS

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.271 Kč do 6.813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána – na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 7. 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. 5. 2023, tj. v této lhůtě     

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 nebo
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese nebo
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení registrů“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
 • o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

6. Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis

7. Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Ing. Lenka Typoltová, tel. 221 812 342, lenka.typoltova@mze.cz

Kontaktní osoba pro formální dotazy:
Marie Heřmánková, tel. 221812918, marie.hermankova@mze.cz
Ing. Marcela Novotná, tel. 221 812 036, marcela.novotna@mze.cz

Přílohy ke stažení:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-1-2023.aspx

 

Mgr. Michal Hutňan
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte eagri.cz.

Share
Share