GISportal
Jedeme i díky Vám

Programátor – analytik GIS (Ostrava)

  • Ostrava
  • Applications have closed

Statutární město Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č. 38/2019

Druh práce:

Popis pracovní činnosti:

programátor – analytik GIS

vývoj webových a mobilních mapových aplikací v prostředí ESRI, tvorba a údržba webových stránek mapového portálu města, aktualizace a převody geografických dat, školení uživatelů GIS, technická a metodická podpora uživatelů GIS aplikací, instalace GIS software, úprava a rozvoj stávajících nasazených řešení a produktů, zajištění velkoformátových tisků

Odbor magistrátu:

projektů IT služeb a outsourcingu, oddělení geografického informačního systému

Místo výkonu práce:

území statutárního města Ostravy

Předpoklady:

státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 

dosažení věku 18 let

 

způsobilost k právním úkonům

 

bezúhonnost

 

ovládání jednacího jazyka

Požadovaná kvalifikace:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením na geoinformatiku, informatiku nebo geografii

Jiné požadavky:

obecné dovednosti programování webových aplikací, orientace v serverových, webových a databázových technologiích, znalost práce s GIS, zájem o odborný a osobnostní rozvoj, schopnost hledat řešení problémů, pečlivost, schopnost samostatné práce i práce v týmu, komunikační schopnosti, znalost anglického jazyka – schopnost porozumět a přeložit odborný text

Uchazeč je povinen podat

jméno, příjmení, titul

písemnou přihlášku, která

datum a místo narození

musí obsahovat:

státní příslušnost

 

místo trvalého pobytu

 

číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 

druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ

 

datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise apod.

Doklady, které zájemce připojí

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

k přihlášce:

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu – Czech POINT, dv. č. 105) 

 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlásí-li se zájemce do více souběžně probíhajících výběrových řízení, postačí připojení těchto dokladů pouze k jedné přihlášce spolu s uvedením čísla výběrového řízení, do něhož byly doklady dodány. Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné výpis z evidence RT a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení:

11. platová třída (21 480,- Kč – 32 280,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Lhůta pro podání přihlášky:

12. 7. 2019

 

Místo a způsob podání přihlášky:

poštou nebo osobním doručením v podatelně Magistrátu města Ostravy, v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT!“, adresou odesílatele a čísla VŘ

Adresa pro podání přihlášky:

Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, informace na telefonu 599 442 251

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

     
Share

Comments are closed.

Share