GISportal
Jedeme i díky Vám

ředitel/ředitelka státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (Praha)

 • Praha

Ministerstvo vnitra ČR

Popis pracovní činnosti:

 • Řízení naplňování strategie státního podniku v souladu s vizí zakladatele.
 • Řízení rozvoje podniku dle schválených strategických plánů a rozpočtů.
 • Řízení a rozhodování ve věcech předmětu podnikání státního podniku.
 • Optimalizace a zvyšování efektivnosti obchodních, provozních a podpůrných procesů.
 • Vybudování profesionálního, výkonného a efektivního systémového managementu státního podniku.
 • Efektivní rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni zakladatele, zákazníků, zaměstnanců a partnerů.
 • Řízení alokace zdrojů pro potřeby naplnění strategie státního podniku.
 • Zajištění výkonu kontrolní činnosti podniku. 

Požadavky na kandidáty:

 • Plná svéprávnost, dokládá se čestným prohlášením.
 • Bezúhonnost, dokládá se výpisem z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.
 • Praxe ve vrcholovém výkonném managementu, dokládá se formou strukturovaného životopisu, případně čestným prohlášením.
 • Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, schopnost vést obchodní jednání v anglickém jazyce.
 • Prokazatelné zkušenosti s implementací transformačních změn a nových byznys modelů podniku / korporace.
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení, orientace na určování a plnění cílů.
 • Nadšení pro inovace a moderní řízení, zkušenost s vedením strategických jednání.
 • Přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
  Skutečnost, že uchazeč doposud není držitelem osvědčení přístupu k utajovaným informacím, není důvodem k vyřazení uchazeče z výběrového řízení. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Pokud uchazeč/ka nedisponuje příslušným dokladem, bude akceptováno, pokud uchazeč/ka doloží, že podal/a žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před jmenováním.
 • Předpoklady podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým jsou stanoveny některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.
  Je-li uchazeč/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
  – a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  – b) evidován/a v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
  Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že uchazeč/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však uchazeč/ka povinen/na doložit nejpozději před konáním výběrového řízení;
  Je-li  uchazeč/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
  – a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  – b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  – c) příslušníkem Lidových milicí,
  – d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  – d) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
  Splnění tohoto předpokladu se pro účely výběrového řízení dokládá písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • Zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci.
 • Finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice.
 • Vysokou míru samostatnosti v řízení státního podniku.
 • Atraktivní pracovní prostředí.
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
   

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady:

 • Strukturovaný profesní životopis.
 • Motivační dopis.
 • Čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.
 • Čestné prohlášení o  praxi ve vrcholovém výkonném managementu, pokud nevyplývá ze strukturovaného životopisu.
 • Ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích („lustrační zákon“) – pouze kandidáti narození do 1. 12. 1971. Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení.
 • Ověřenou kopii osvědčení přístupu k utajovaným informacím stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., v případě, že kandidát je držitelem osvědčení.
 • Strategický koncept na téma: Vize a směřování Národní agentury pro komunikační a informační technologie v rozsahu maximálně 2 normostran.
 • Podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení v následujícím znění:
  „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro žádost do výběrového řízení na pozici ředitele státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem tohoto výběrového řízení.“
   

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené.
 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků.
   

Uzávěrka přihlášek je 24. ledna 2023.

Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která:

 • Byla doručena do termínu uzávěrky přihlášek na adresu
  Ministerstvo vnitra České republiky, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 nebo osobně podané na  podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).
  Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitelka / ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie“.
 • Ostatní informace:
  • Předpokládaný termín vzniku pracovního poměru je 1. dubna 2023
  • Pracovní poměr vznikne jmenováním
  • Místem výkonu práce je Praha

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.mvcr.cz.

Share

Comments are closed.

Share