GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent/ka veřejné správy na úseku územního plánování (Nový Jičín)

Městský úřad Nový Jičín

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent veřejné správy na úseku územního plánování

Druh práce a její charakteristika: výkon státní správy na úseku územního plánování v rámci správního území Městského úřadu Nový Jičín.

Místo výkonu práce: Nový Jičín

Doba výkonu práce: na dobu neurčitou

Platová třída: 11*)

Předpokládaný nástup: 01.02.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
 • ovládá jednací jazyk,
 • je svéprávná,
 • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:
  a) uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
  b) příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
  c) vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci – 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 500/2004 Sb., správní řád, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí vyhlášky k uvedeným zákonům,
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet (certifikát ECDL – výhodou), uživatelská znalost práce s programem ASPI,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost analytické a koncepční práce,
 • řidičský průkaz skup. B,
 • výhodou:
  a) praxe v oboru územně plánovací činnosti ve veřejné správě,
  b) znalosti v oblasti GIS technologií, především práce s geografickými daty v programovém prostředí ArcGIS nebo QGIS, správa UMN Mapserver,
  c) zvláštní odborná způsobilost při ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  d) absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí územně plánovací činnosti.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní kontakt a e-mail na uchazeče, datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
 • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení č. 27/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 03.01.2020. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Kateřina Riedlová, tel.: 556 768 380, mob.: 603 500 773, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský

tajemník MěÚ

_____________________________________________________________________________________________________

Poznámka:

*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Share

Comments are closed.

Share