GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – aplikace územního plánu (Ostrava)

 • Ostrava
 • Applications have closed

Magistrát města Ostravy

Popis pracovní činnosti: posuzování projektové dokumentace staveb z hlediska územního plánu, urbanismu
a architektury, zpracování závazných stanovisek pro řízení vedená stavebními úřady, zajišťování podkladů stanovisek z hlediska územního plánu pro jednotlivé odbory magistrátu, samosprávu města a jiné orgány veřejné moci

Odbor magistrátu: útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče

Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy

Předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – obor architektura, urbanismus, městské inženýrství, stavebnictví

Jiné požadavky: znalost práce s PC (MS Office), komunikační schopnosti, výhodou je zvláštní odborná způsobilost v oboru územní plánování, řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ
 • datum a vlastnoruční podpis

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu – Czech POINT, dv. č. 105)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení:11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nabízíme:

 • práci, v rámci které si můžete dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti, podporujeme vzdělávání, rozvoj a kariérní růst svých zaměstnanců
 • podpora jazykového vzdělávání zaměstnanců
 • stabilitu zaměstnavatele
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy nad rámec dovolené (sick days)
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost přiznání osobního příplatku a mimořádných odměn (po uplynutí zkušební doby)
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • poskytování příspěvku ze sociálního fondu je možno čerpat na rehabilitace, rekreace, sportovní a kulturní aktivity, penzijní nebo životní pojištění
 • příjemné a přátelské pracovní prostředí
 • možnost využití firemní školky
 • ctíme zodpovědnost za životní prostředí

Lhůta pro podání přihlášky: 20. 02. 2020

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou nebo osobním doručením v podatelně Magistrátu města Ostravy, v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT!“, adresou odesílatele a čísla VŘ

Adresa pro podání přihlášky:
Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, informace na telefonu 599 442 251

Share

Comments are closed.

Share