GISportal
Jedeme i díky Vám

Specialista ÚAP a GIS (Liberec)

  • Liberec
  • Žádosti byly uzavřeny

Statutární město Liberec

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání v oborech geografie, geodézie, architektura, urbanismus, pozemní stavby, regionální rozvoj a obory příbuzné;
  • znalost problematiky GIS a práce s aplikacemi (platformy CAD, ESRI, apod.), s databázovými systémy (ORACLE, PostgreSQL, apod.);
  • dobré komunikační schopnosti pro jednání s fyzickými i právnickými osobami, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost systematické a koncepční práce;
  • orientace v legislativě v oblasti územního plánování a znalost územní problematiky obvodu obce s rozšířenou působností Liberec;
  • práce s PC (Microsoft Office, GIS, Internet apod.); řidičský průkaz skupiny B.

Vítána je orientace a znalosti z prostředí využívání technologií sběru dat (využívání dronů, aparatur GNNS atd.). Dále pak znalost stavebního zákona, praxe ve veřejné správě a schopnost komunikovat v anglickém nebo německém jazyce.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana). Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese https://1url.cz/zzMs2

Popis pracovní činnosti: jedná se o funkci specialisty – úředníka, který zajišťuje zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, spolupodílí se na tvorbě nového územního plánu a následně jeho vyhodnocování; podílí se na tvorbě programových a strategických dokumentů statutárního města.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Zaměstnanecké výhody jsou garantovány platnou kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/uredni-deska/volna-pracovni-mista/poskytovane-benefity/ ).

Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Nástup je možný ihned, případně dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 6. ledna 2021.

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9). Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SPECIALISTA ÚAP A GIS

Share

Comments are closed.

Share