GISportal
Jedeme i díky Vám

Správce dat (Brno)

 • Brno

Magistrát města Brna

Charakteristika pozice:

Specialista geografického informačního systému (GIS). Správa (ochrana, údržba, aktualizace) dat GIS týkajících se životního prostředí na území města; tvorba grafických a datových výstupů z nich, analytická činnost, to vše zejména v prostředí ArcGIS. Analýza problematiky ŽP, definice nových projektů a datových struktur v nich, vlastní i dodavatelské pořizování nových dat.  Spolupráce s Odborem městské informatiky na budování GIS města Brna. Uživatelská podpora pracovníků Odboru životního prostředí MMB. 

Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – přírodovědný nebo technický směr,
 • znalost práce v GIS software (ArcGIS, QGIS),
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost,
 • velmi dobrý ústní a písemný projev.

Dále výhodou:

 • základní znalost práce s databázovými systémy,
 • praxe ve veřejné správě, zkušenosti z oboru,
 • běžná znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.): název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 12. 4. 2021 (včetně) na adresu: Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.brno.cz.

Share

Comments are closed.

Share