GISportal
Jedeme i díky Vám

Správce GIS (Ústí nad Labem)

Magistrát města Ústí nad Labem

Předpoklady pro výkon funkce:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
 • výborná znalost českého jazyka

Další požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v technickém nebo přírodovědném směru
 • znalost práce v prostředí ArcGIS Desktop
 • orientace v nástrojích platformy Esri (Enterprise, Desktop, API)
 • anglický jazyk – schopnost porozumět technické dokumentaci
 • zodpovědný přístup, ochota učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, dobrý písemný projev, týmová práce
 • základní znalost principů programování a vývojových prostředí výhodou
 • orientace v serverových, webových a databázových technologiích výhodou
 • základní znalost administrace serverů a síťových technologií výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování výhodou

Nabízíme:

 • práci s nejmodernějšími technologiemi ESRI, Latitude Geographics, GPS Trimble, Agisoft a dalšími
 • prostor pro vlastní kreativitu při tvorbě mapových aplikací
 • podílení se na správě a údržbě GIS MmÚ
 • odborná školení
 • příjemný mladý kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • pružnou pracovní dobu

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ – OIÚP – správce GIS osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 26. 11. 2019.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké výhody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv
v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Share

Comments are closed.

Share