GISportal
Jedeme i díky Vám

Správce GIS (Ústí nad Labem)

Magistrát města Ústí nad Labem

Předpoklady pro výkon funkce:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
 • výborná znalost českého jazyka

Další předpoklady:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v technickém nebo přírodovědném směru
 • znalost práce v prostředí ArcGIS Desktop
 • orientace v nástrojích platformy Esri (Enterprise, Desktop, API)
 • anglický jazyk – schopnost porozumět technické dokumentaci
 • zodpovědný přístup, ochota učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, dobrý písemný projev, týmová práce
 • základní znalost principů programování a vývojových prostředí výhodou
 • orientace v serverových, webových a databázových technologiích výhodou
 • základní znalost administrace serverů a síťových technologií výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování výhodou

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ na webových stránkách města: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html
 • Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ – OIÚP – správce GIS osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu:
  Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 27. 5. 2019.
 • Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.
 • Nabízíme zajímavé zaměstnanecké výhody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Share

Comments are closed.

Share