GISportal
Jedeme i díky Vám

Úřednice/úředník na úseku územního plánován (Jihlava)

 • Jihlava
 • Žádosti byly uzavřeny

Kraj Vysočina

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebním nebo architektury, případně vzdělání v oboru územní plánování, urbanismus, geografie, geoinformatika, krajinné inženýrství se stavebním zaměřením
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, část územní plánování
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost postupů a fungování státní správy a samosprávy, znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů
 • schopnost tvůrčího, analytického a logického myšlení
 • schopnost rychle se učit
 • organizační a komunikační dovednosti
 • vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost
 • dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office)
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

Výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
 • zkušenosti z oblasti veřejné správy znalost práce v prostředí ArcGIS

Nabízíme:

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
 • plný pracovní úvazek
 • 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
 • kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno přiložit:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. 2. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Zižkova 57, 587 33 Jihlava

Share

Comments are closed.

Share