GISportal
Jedeme i díky Vám

Konferencia EGU General Assembly 2018 (reportáž)

Dňa 8 – 13.4.2018 sa vo Viedni konala tradičná geovedná konferencia s názvom EGU General Assembly 2018. Návštevnosť bola vskutku ohromujúca (15 075 vedcov zo 106 krajín), dokonca prevýšila aj tú minuloročnú (14 496 vedcov). Najviac zastúpené krajiny boli Nemecko (2451 vedcov), UK (1385 vedcov), Francúzsko (1097 vedcov), Taliansko (1095 vedcov), USA (957 vedcov), atď. Slovensko zastupovalo 32 vedcov a Česko 210 vedcov. Na konferencii celkovo zaznelo 4776 ústnych prezentácii, bolo prezentovaných 11 128 posterov a 1419 PICO prezentácií. Nechýbali ani stánky spoločností ako ESRI, Google, a pod.

Na konferencii zazneli témy z rôznych oblastí, napr. hydrológie/hydroinformatiky, klimatológie, geoinformatiky, geodézie, geografie a pod. Diskutovalo sa napr. o trendoch v zmenách vegetácie v  rozdielne využívanom území (v Grécku) použitím údajov z DP (dostupné tu). Ďalší príspevok bol napr. venovaný posúdeniu neistôt pri klasifikácii využívania pôdy pomocou údajov DPZ (dostupné tu). V ďalšom príspevku autori predstavili aplikáciu infračervenej termografie (IRT) pre posúdenie nebezpečenstva zosuvov a scenárov rizík (dostupné tu). Riešená bola napr. aj problematika automatického mapovania zosuvov v mierke povodia pomocou prístupu Monte Carlo (dostupné tu). V podobnej súvislosti (t.j. zameranie na mapovanie/monitorovanie prírodných hazardov) možno spomenúť aj tému venujúcu sa aplikácii priestorového modelu na mapovanie výskytu výmoľov (v  Brazílii) na základe GIS a logistickej regresie (dostupné tu) alebo tému zameranú na monitorovanie lesných požiarov (v južnej Kórei) pomocou geostacionárnych meteorologických satelitných údajov (dostupné tu).

Abstrakty k jednotlivým príspevkom sú voľne dostupné na stránke konferencie. Na záver pripájame pár fotiek z priebehu akcie.

Share
Share