GISportal
Jedeme i díky Vám

Rozvoj fotovoltaiky v Brně (sdílený článek)

Tento článek vychází v rámci spolupráce s data.Brno a byl publikován 31. 1. 2023 Martinem Dvořákem na webu data.Brno – https://data.brno.cz/pages/rozvoj-fotovoltaiky-v-brne

Využívání obnovitelných zdrojů je trendem, který mění charakter energetického průmyslu. Místo několika velkých elektráren, které léta zajišťují stabilní dodávku energie, se začínají objevovat desítky menších výroben, získávajících energii z obnovitelných zdrojů. Ty jsou geograficky roztroušeny na mnoha místech a jejich dodávky jsou značně závislé na počasí. To je výzvou z hlediska funkčnosti a stability celé rozvodné sítě. V tomto článku se zaměříme primárně na fotovoltaické elektrárny (FVE), jejich prostorovou distribuci v Brně a úskalí, která nás provázela při získávání a zpracování dat.

DATA DATA DATA

Na Magistrátu města Brna vzniklo od 1/1/2023 nově oddělení energetiky, jež bude vykonávat energetický management na území města. Ke správnému řízení jsou vždy zapotřebí data. Obrátili jsme se na Energetický regulační úřad (ERÚ), což je ústřední orgán státní správy ČR pro oblast regulace v energetice.  

Premisa: K výrobě elektřiny je zapotřebí získat licenci od Energetického regulačního úřadu.  

Tyto licence jsou k dispozici na webu ERÚ ve vyhledávači licencí. Zde je možné vyhledat všechny právnické subjekty disponující licencí k výrobě, a to za celou ČR. Jelikož jsme chtěli získat všechny subjekty (tedy i fyzické osoby), bylo nutné se obrátit na ERÚ se žádostí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zde je na místě otázka, proč tato data nepublikuje ERÚ (anonymizovaně) jako otevřená data v Národním katalogu otevřených dat. Dostali jsme odpověď, že na tom již pracují. Držíme palce.

Data jsme v každém případě dostali obratem a vrhli se na jejich zpracování. Pojďme se podívat na některé chyby, které se v dodaném exportu dat vyskytují: 

  • použitý oddělovač ~ …  data jsou ve formátu Královo Pole~611484~Brno~3426/3 (standardně se používá čárka či středník)
  • cca 15 způsobů zápisu parcely (a to pouze na 600 řádcích týkajících se Brna), ilustrativně:

par. č. 3426, parc. č. 3426, p.č. 3426, St. 3426, Parc.č. 3426, par.č.3426, parc.č. 3426, č.p.3426, Pč. 3426, p. č. 3426, par.č.st.

  • pokud FVE leží na více parcelách, chyby se kumulují, což je ještě horší. 

Zejména evidenci parcel bychom doporučili sjednotit, velmi to usnadní další zpracování. Zpětnou vazbu jsme poskytli i kolegům z ERÚ.

Výsledek snad však stál za námahu. 

VÝVOJ SOLÁRŮ V BRNĚ 

Brno si v roce 2016 nechalo sestavit Energetickou koncepci. V ní se můžeme například dočíst, že instalovaný výkon FVE v Brně v roce 2016 dosahoval 33 MWe. Za 6 let se tedy zvýšil instalovaný výkon o 4,3 MWe na 37,3 MWe. Právě rok 2016 je pro nás nejdůležitější a budeme se k němu odkazovat i dále v článku. 

Podívejme se nyní na počet zdrojů, tedy objektů, které vyrábí elektřinu v jednotlivých kategoriích. 

Výkon [MWe]

Počet zdrojů [2016]

Počet zdrojů [2022]

Pod 10 kW

280

283

10–100 kW

193

251

100 kW – 1 MW

15

20

1 MW a více

4

4

Na první pohled je patrné, že nejvíce narostly kategorie 10–100 kW a 100 kW – 1 MW. Logicky se nabízí otázka: proč nevzrostl počet těch nejmenších elektráren, které by měly být zároveň nejdostupnější?

Je tomu kvůli novele energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb., která říká, že od 1. 1. 2016 je možné provozovat výrobnu elektřiny připojenou k elektrizační soustavě do instalovaného výkonu 10 kW (včetně) bez licence (pokud není v daném místě připojená jiná výrobna elektřiny držitele licence). Dá se tedy konstatovat, že nárůst bude i v té nejnižší kategorii. Ale jaký? A kde jej zjistit? 

ERÚ nemá právní nárok evidence subjektů s instalovaným výkonem pod 10 kW a zjišťuje tato data přímo od jednotlivých distributorů. Distributoři (elektrické energie) jsou v České republice celkem 3, a to s rozličnou působností. Brno leží v síti firmy EG. D. Energetický regulační úřad poptává data o těchto malých FVE přímo od ní. Požádali jsme tedy ERÚ opět o spolupráci a zaslání dat přímo od distributora z této „šedé zóny“.  

Distributor (EG.D.) evidoval k listopadu 2022 v Brně celkem 927 zdrojů do 10 kW včetně. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto číslu evidovány i subjekty s licencemi, tak po odečtu 283 licencovaných subjektů dostaneme dalších 632 nelicencovaných zdrojů o výkonu do 10 kW.  

Pokud tedy tato data doplníme do tabulky, dostaneme rázem úplně jiný obrázek. Logičtější. Ano – nejvíce narostla právě ta nejdostupnější kategorie pod 10 kW, kterou však z prvotních dat nebylo možné získat.  

Výkon [MWe]

Počet zdrojů [2016]

Počet zdrojů [2022]

Pod 10 kW

280

927

10–100 kW

193

251

100 kW – 1 MW

15

20

1 MW a více

4

4

S tím souvisí i nutnost přepočíst celkový instalovaný výkon. Pokud bychom brali střední hodnotu instalovaného výkonu této kategorie (do 10 kW), tedy 5 kW, a vynásobili ji počtem subjektů, dostaneme další 3 MWe instalovaného výkonu.  

Vyjádření ERÚ k evidenci objektů: 

„Evidence nelicencovaných subjektů není agenda, která by Energetickému regulačnímu úřadu věcně příslušela, co se však týče nelicencovaných zdrojů, tak se tuto problematiku snažíme sledovat i vzhledem k vzrůstajícímu počtu zdrojů v této kategorii. S tím, jak počet nelicencovaných zdrojů stále narůstá a narůstat bude i vzhledem k novele zákona a s tím spojené zvýšené hranici výkonu, od které je potřeba si licenci zřídit, tak narůstá i význam této oblasti. V budoucnu bychom rádi zahrnuli tato data do našich statistik, abychom měli informace o provozovnách v ucelené formě.“ 

Vraťme se ještě k dalším FVE v Brně. K těm největším, v kategorii nad 1 MW instalovaného výkonu.  

V Brně se nachází celkem čtyři elektrárny o tomto instalovaném výkonu, přičemž fakticky se jedná pouze o dvě. Ta největší se nachází na jižní straně letiště Brno-Tuřany a spravují ji 3 různé firmy. Jedná se však o jednolité území s celkovým instalovaným výkonem 21,6 MWe, což představuje téměř 60 % celého výkonu Brna (ve FVE). Tento areál vznikl v době nejvyšší státní podpory FVE v roce 2009 při celkové investici 1,7 mld. Kč. S 90 000 panely se jedná o 4. největší FVE v ČR co do instalovaného výkonu. Takto obrovské areály často vznikaly právě v době garantovaných cen odkupu elektřiny do sítě (od 2008). Druhou velkou FVE je CTP Solar I, za zmínku stojí rovněž FVE na střeše Thermo Fisher Scientific. Tyto FVE leží ve Slatině, respektive na Černovické terase.  

VÝHLED 2050 

Dle grafu níže (výroba elektřiny z OZE v Brně) je patrné, že nejvyšší potenciál k výrobě elektřiny v Brně (z OZE) je u fotovoltaiky.   

Energetická koncepce města Brna dokonce uvádí maximální možný potenciál při využití všech vhodných střech budov. Ten činí až neuvěřitelných 842 MWe instalovaného výkonu, respektive 1 146 MWe v progresivnějším scénáři. Tento potenciál hodnotí pouze instalaci na budovách, nikoli na volné půdě.  Při porovnání instalovaného výkonu v roce 2022 (40 MWe) a potenciálu v roce 2050 (842 MWe) je jasné, že jsme teprve na začátku cesty. Strategický dokument města Brna počítá s min. 350 MWe instalovaného výkonu v roce 2050.  

Aby město dosáhlo vytyčených cílů, založilo v létě 2022 firmu SAKO Brno SOLAR, což je dceřiná firma odpadové společnosti SAKO Brno. Firma se zabývá rozvojem a instalací alternativních zdrojů energie a realizací FVE systémů na střechách městských budov (školy, školky, domovy seniorů, zdravotnická zařízení apod.). Cílem je osadit FVE panely na 650 budov v majetku města. Realizované projekty si můžete prohlédnout na jejich stránkách

Na závěr je nutno uvést, že nás v tomto odvětví čeká několik změn. Poslanecká sněmovna ve třetím čtení ve středu 14. 12. 2022 schválila novelu energetického a stavebního zákona. Obě změny usnadní instalace fotovoltaických elektráren (FVE) a příhodně doplní vyhlášku Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o pravidlech trhu s elektřinou, která od 1. ledna 2023 umožní sdílení v bytových domech. Díky těmto předpisům bude instalace a využívání FVE na různých typech budov jednodušší a přístupná širší skupině obyvatel. Novela by mohla být účinná již od března 2023.

S tím je spojena problematika evidence těchto subjektů, kde se rozšíří množina objektů (do 50 kW), jež bude ERÚ získávat pouze od daného distributora (soukromá firma) bez zákonné povinnosti tyto subjekty evidovat. 

Odkazy: 

  1. Energetická koncepce města Brna
  2. Strategie Brno 2050
  3. ERÚ vyhledávač licencí
  4. Dataset Výrobny elektřiny v Brně
Share
Share