GISportal
Jedeme i díky Vám

Slovensko bude mať register adries

Konečne sa už aj na Slovensku ľady trochu pohli a to čo je samozrejmosťou v Českej repulike sa snáď stane čoskoro realitou aj v SR. Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh zákona o registri adries v rámci zavádzania elektronických služieb. Register bude vybudovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. opis Bude obsahovať informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez väzieb na osoby, ktoré disponujú právami k týmto budovám.Register adries bude referenčnou štátnou evidenciou, ktorá opisuje umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením a samozrejme aj súradnicami. Údaje v registri budú slúžiť pre potreby napr. zložiek integrovaného záchranného systému či polície. Ich využitie asi GISákom netreba zvlášť vysvetľovať. Návrh zákona však prináša aj povinnosti pre orgány verejnej správy, ale aj pre právnické a fyzické osoby oznamovať údaje do registra. Register bude verejne a bezplatne prístupný aj pre širokú verejnosť, a to na internetovej stránke ministerstva vnútra. Takto poskytované údaje však budú mať informatívny charakter bez právnej záväznosti povedala pre TASR Alena Koišová z tlačového odboru ministerstva vnútra. (zdroj: TASR, teraz.sk)

Share
Share