GISportal
Jedeme i díky Vám

20. konference GIS Esri v ČR – kompletní reportáž

Tradiční konference uživatelů produktů společnosti Esri, Inc. se konala samozřejmě i tento rok a beze změny zůstalo i místo setkání – Kongresové centrum Praha. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., oficiální distributor Esri v ČR, připravila prostory jubilejní 20. konference GIS Esri v České republice na 9. a 10. listopadu. A jaká byla samotná konference? Pojďte se na to s Gisportal.cz podívat.

1. den – významní hosté, novinky, společenský večer

Jako obvykle se ve Společenském sále ujal slova ředitel české společnosti Petr Seidl, který zdůraznil několik významných počinů za poslední rok. Tou nejvýznamnější záležitostí bylo ocenění Special Achievement in GIS od Esri, které je určeno důležitým GIS projektům a které bylo uděleno za nasazení GIS software Esri ve Skupině ČEZ. Za přínos v oblasti geoinformatiky v Česku byl oceněn také Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), který se tímto dostal i na titulní stranu webových stránek společnosti Esri (viz foto).

ČÚZK na Esri
ČÚZK na Esri.com

Následoval přednes Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jež se týkal zejména události z letošního března – fukušimské jaderné elektrárny a ničivé vlně tsunami – kdy souhra několika faktorů vedla k masivnímu úniku radioaktivních látek z reaktoru. Dana Drábová zmiňovala i obecné aspekty jaderné energetiky a možnosti nasazení GIS. Geoinformatika hrála a bude hrát důležitou roli v managementu jaderné energetiky. Doufejme, že již nebude potřeba použití GIS v plánování evakuačních akcí při jaderných katastrofách.
Dalším významným hostem na pražské konferenci byl Petr Beran, ředitel odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, který představil nasazení ArcGIS Serveru pro Informační systém krizového řízení. Jeho prezentaci doplnilo i poutavé video o průběhu činností od nahlášení nehody až po její vyřešení. Podobně videem uvedl chod své instituce také Ondřej Franěk, vedoucí lékař operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, který zdůraznil, že již od 11. června je nasazen nový informační systém na tomto pracovišti. Úvodní sekci přednášek pak před obědem zakončil Stanislav Drápal z Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR. Prvně jmenovaný seznámil posluchače s důležitostí a přínosem velkých cenzů na příkladu Sčítaní lidu, bytů a domů 2011, jehož některé výsledky budou dostupné již v polovině prosince tohoto roku. Definitivní výsledky budou dostupné všem zájemcům v druhé polovině roku 2012. Svými filozofickými úvahami známý Václav Cílek dostál své pověsti i tentokrát. Na pozadí promítané fotografie přírody dokreslily jeho víceméně realistické odhady (pro někoho možná až příliš pesimistické) dalších kroků lidské společnosti. Zajímavé.

Po přestávce na oběd se již rozjela paralelní sekce i v Severním sále. Zde se odehrával nově zařazený tematický blok Business Intelligence a svými přednáškami a pojetím patřil mezi to nejlepší, co se na konferenci prezentovalo. Po úvodním představení možností GIS v tomto odvětví od Jana Broulíka a Petra Pance, pracovníků ARCDATA PRAHA, se dostali ke slovu reprezentanti dalších soukromých společností. Velice zajímavou ukázku nasazení GIS v Business Intelligence demonstroval na příkladu rakouské pošty Karel Mauric, jež u podniku působí. Ukazoval použití síťových analýz pro umístění nových schránek na poštu a zmínil také, že pomocí optimalizace GIS by centrum Vídně stačilo pokrýt pouze třemi schránkami za dodržení platné rakouské legislativy o obslužnosti. Naprosto neobvyklé a víceméně nové bylo využití GIS, resp. prostorově zobrazených informací, v procesu vyšetřování kriminálních činů od společnosti TOVEK. Následovaly příklady použití Location Based Services (LBS) v dopravě a se svou druhou přednáškou zakončila sekci Linda Hecht z Esri.

Zatímco byla v Severním sále probírána témata Business Intelligence, tak hlavní Společenský sál žil novinkami, které přinese nadcházející verze ArcGIS. Se změnami ESRI v pojmenovávání produktů jsme vás seznámili již dříve zde. Technologických novinek potom byla celá řada, pojďme se tedy postupně podívat alespoň na ty z našeho pohledu nejzajímavější. Velké podpory jak od ESRI, tak od uživatelů, se dostává ArcGIS Serveru. Není tedy divu, že velké množství změn se dočkal právě on – příkladem může být kompletní přepracování jeho architektury do 64-bit prostředí, distribuce jeho služeb ve formě webových služeb, podpora standardů OGC (WPS a WPTS) a celkové zrychlení geoprocessingu. Změn samozřejmě doznal i deskotopový ArcGIS – zmiňme alespoň velmi užitečné filtrování a vyhledávání souřadnicových systémů (konečně!), snadnější automatizaci úloh, rozšířenou podporu geotaggovaných fotografií a videa a také přímou podporu formátů KML a GPX. Za zmínku stojí i možnost plošné interpolace a také rozšíření možností pro čtení a správu rastrových dat a také bodových mračen z LIDARu. Mobilní ArcGIS pak pokrývá iOS, Windows Phone a nově i Android. Základním účelem těchto aplikací je integrace se službami ArcGIS Online, bez níž je její použití velmi omezené. ArcPad tak zústává hlavním profesionálním mobilním řešením. Co nás však nadchlo bylo představení služeb ArcGIS online a také podpora prostředí pro cloud-computing. Nakonec bychom rádi zmínili i ArcGIS Runtime – prostředí pro vývoj specializovaných aplikací, a to i přenosných, o kterém jistě ještě uslyšíme. Zapomenout bychom neměli ani na efektní ukázku Esri CityEngine – nástroje pro 3D modelování.

Po novinkách patřil Společenský sál veřejné správě. Jako první zde vystoupil Luboš Jůzl, který představil aktuální vývoj Digitální mapy veřejné správy v kraji Vysočina. Tomáš Holenda z ČÚZK se ve svém vystoupení věnoval registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu, potom shrnul novinky a plány, které se v jeho úřadu chystají v souvislosti se sítí CZEPOS a podporou GLONASS, plánované Základní báze výškopisných dat nebo integrace databáze Geonames a ZABAGED a také jejich rozšíření na EuroGeonames dle INSPIRE. Předposledním řečníkem byl Jiří Lazar Žižka, který posluchače seznámil s postupem a plány v rámci projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Na konec sekce vystoupil Jiří Hradec, ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA, a poukázal na zajímavou aplikaci Georeporty, která má sloužit přímo občanům pro řešení jejich konkrétních problémů. Po 17. hodině se program rozběhl i ve třetím sále (Terasa 1), který ve středeční podvečer patřil zkušenostem uživatelů ve správě inženýrských sítí, kde se představili zástupci ČEZu, Tepelného hospodářství mětsa Ústí n.L. nebo Telven Utilities Group.

Po bohatém prvním dni následoval už všemi očekávaný neméně bohatý raut, který poskytl prostor pro diskuzi zhruba do půl 11, kdy se již účastníci mohli věnovat vlastním aktivitám.

Plný Společenský sál

2. den – opět novinky, uživatelské přednášky a firemní workshopy

Program druhého dne začal stejně zostra jako skončil ten první. Přednášky a workshopy probíhaly již od 9 hodin ve všech třech sálech a účastníci se tedy rozptýlili dle svých preferencí.

Společenský sál patřil opět veřejné správě. Po úvodní přednášce Ing. Plška o nástrojích ArcGIS pro 3D data přišla na řadu prezentace slovenského Národného lesnického centra v zastoupení RNDr. Róberta Cibuly. Ten představil velmi pokročilí Lesnický GIS, který se podařilo pomocí ESRI technologií za poměrně krátkou dobu vyvinout. Jeho část je i veřejně dostupná zde. Další zajímavá přednáška byla o správě silniční sítě kraje Vysočina. Téměř z ničeho se podařilo ve spolupráci s firmou GEODIS BRNO sestavit obsáhlý pasport krajské silniční sítě. Auta firmy GEODIS najezdili po Vysočině od jara do léta celkem 6700 km.
Zpět do metropole se posluchači dostali s Mgr. Jiřím Čtyrokým z pražského magistrátu. V jeho přednášce se objevili novinky v geoportálu Hlavního města Praha. Zajímavý je například archív územních plánů od roku 1955 až do současnosti, který je dostupný na této adrese.

Odpoledne ve Společenském sále patřilo workshopům pracovníků ARCDATA Praha – ArcGIS Online, ArcGIS Mobile a Tipy a triky pro ArcGIS Desktop.

Severní sál se v dopolední sekci věnoval Rastrovému GISu – po úvodní prezentaci Lucie Patkové z pořádající společnosti ARCDATA Praha, dostal slovo Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře, který poodhalil historii, aktuality i plány týkající se evropských systémů GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a také navigačního systému Galileo. Věděli jste například, že v současnosti finanční zdroje pokryjí pouze 18 družic do roku 2015? Dalším prezentujícím byl poté James Slater, který představil novinky v ENVI a také novou prohlížečku 3D dat s názvem E3De. Využití metod DPZ v praxi následně prezentovali Veronika Kopačková z ČGS a také Jan Hanuš z Centra výzkumu globální změny AV ČR).
První odpolední sekce v Severním sálu dokazovala, kde je nasazení GIS velmi silné. Patřila totiž opět veřejné správě. Michal Traurig z ČÚZK prezentoval nasazení ESRI a vývoj nových nástrojů či Informačního systému Státního mapového díla.Antonín Krejčí ze statutárního města Přerov představil vlastní pokročilé nástroje pro zprávu a přípravu digitální technické mapy města. Aplikaci využití GIS pro správu majetku (bytového fondu) pro společnost RPG Real Estate ukázali Petr Solnický a Libor Štefek. Nad současným stavem a směrem vývoje infrastruktury pro prostorové informace se neváhala na závěr sekce zamyslet Eva Pauknerová (ČÚZK), která kromě faktů nabídla i širší kontext a srovnání stavu geoinfromační infrastruktury v ČR s Evropou.
Poslední sekcí Severního sálu pak byla sekce uživatelských přednášek, kde své projekty postupně představili Přemysl Štych z Univerzity Karlovy s poutavou 3D rekonstrukcí zaniklých sídel, Pavel Junek (Zdravotní ústav Ostrava –  Národní referenční laboratoř pro komunální hluk) s informacemi o hlukovém mapování, projektu evropské standardizace v mapování hluku na které se podílí (CNOSSOS-EU) nebo třeba crowdsourcingovém mapování zvuků libých i nelibých, Vladimír Petera (VGHÚř) s nejnovějšími informacemi o výzkumu geoidu (mimo jiné řekl, že hladina oceánů ročně roste o zhruba 3 mm) a nakonec Hana Michlová – vítězka studentské soutěže GIS Projekt 2011 z Katedry geoinformatiky UP Olomouc – ohodnotila připravenost obcí na Olomoucku vzhledem k urbanizačním procesům.

Rovněž paralelní sekce firemních workshopů nabídla spoustu zajímavých témat, čemuž odpovídala i zaplněnost sálu (na oba workshopy přišlo kolem 130 lidí). Společnost T-Mapy představila svou přidanou hodnotu k Esri aplikacím, obzvláště k ArcGIS Serveru a jeho API. Byly představeny nejrůznější nadstavby a vylepšení v podobě tzv. widgetů, z nichž můžeme uvést např. REN (nástroj pro práci s registrem nemovitostí), Výběry a export, Měření a poznámky, či Metis5. Ani společnost GEODIS BRNO neochudila posluchače o novinky ve svých produktech a službách. Prezentace s názvem České městečko ukázala, jak společnost pokročila za poslední rok. Byly představeny novinky v oblasti šikmého snímkování a možných analýz, zmíněna byla také služba WMS ortofot společnosti (zpoplatněno), dále pak pracovníci ukázali možnosti teplotního skenování na příkladech vypouštění látek do řeky či energetického managementu budov, a mnoho dalších.
Další fiiremní workshopy společnosti VARS BRNO a GEOTRONICS Praha bohužel Gisportal.cz nenavštívil.

Po přestávce patřila Terasa 1 aplikacím GIS v životním prostředí, kde zaměstnanci ČGS ve dvou přednáškách předvedli morfometrické modelování a také využití obrazové spektroskopie k hodnocení zdravotního stavu smrku Sokolovské pánve. Sekci nakonec uzavřela Zuzana Němcová z občanského sdružení Pulsatilla, která kromě informací o tom, jak využívají GIS pro management krajiny, byla i zástupcem neziskového sektoru, pro který má společnost ARCDATA PRAHA speciální program velmi výhodného licencování.

Zdravice Jacka Dangermonda

A co závěrem?

Co se týče faktů, tak nejlepší bude, když uvedeme údaje přímo od šéfa ARCDATA PRAHA Petra Seidla. Tak tedy – na konferenci bylo 847 registrovaných účastníků (42 na předkonferenčním semináři o Správa a efektivní využití rastrových dat v ArcGIS), bylo odprezentováno více než 10 hodin v 32 uživatelských přednáškách a 7 a půl hodiny v technologických tématech, vše v 15 tematických blocích.
A jak dopadly soutěže? Soutěž posterů vyhráli u odborné poroty i diváků Filip Jung a Lucie Mališová z VARS BRNO, a.s. se svým posterem Zaměřeno na dno Labe. Druhý skončil poster od kolektivu autorů z PřF UK vedeného Přemyslem Štychem s tématem 3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka, třetí místo si odnesli David Čížek a Jan Franěk z ČGS s posterem Využití 3D GIS při projektování vrtných prací. Na celkové umístění se můžete podívat zde.

A co nás nejvíce (a bezprostředně po konferenci) zaujalo si můžete přečíst zde.

V pořadí tedy 20. konference GIS Esri v České republice skončila stejně úspěšně jako ty předcházející. Pokud se v nastoleném trendu bude pokračovat i v dalších letech, tak tuto tradiční geoinformatickou akci lze i v budoucnu považovat za jednu z nejlepších a největších v České republice i na Slovensku.

Share
Share