GISportal
Jedeme i díky Vám

3D GeoInfo Conference 2013 – Istanbul (reportáž)

Každoroční putovní setkání příznivců GIS ve 3D (nebo 3D v GIS) se uskutečnilo koncem listopadu již po osmé, organizace byla tentokrát svěřena zástupcům turecké Yildiz Teknik Üniversitesi. Konference je to tradičně převážně akademická, účastníci jsou již od pohledu příslušníky velmi různorodých národností. Přibližně 120 unikátních návštěvníků představilo během třídenního posezení bezmála 70 příspěvků.

Prostředí registrace, vlevo samovar na kávu
Prostředí registrace, vlevo samovar na kávu

Z pohledu koordinace přednášek mezi paralelními místnostmi nebylo zpravidla o překvapení nouze, předem stanovenému programu se organizátorům i přednášejícím dařilo úspěšně vzdorovat. Ruční vypisování potvrzení pro každého účastníka výrazně protáhlo proces registrace, tento skluz byl operativně kompenzován, a to vyřazením přestávek mezi bloky. Unavení návštěvníci tedy migrovali mezi přednáškovými místnostmi, ty si žily vlastním životem. Tento místy zábavný doprovodný jev však nijak neuškodil vysoce odbornému obrazu celé akce.

Oracle Spatial Workshop
Oracle Spatial Workshop

Jako keynotes se s úspěchem prezentovali Bart De Lathouwer (OGC) a Mike Horhammer (Oracle). Obsah sdělení podpořený osobnostmi přednášejících ideálně uvedl přítomné do kontextu, zároveň to však byla v rámci konference poslední vystoupení, která se netýkala 3D.

Navazující program se věnoval již zcela a výhradně otázkám trojrozměrného GIS. Více než patrný objekt zájmu představuje již několik let standard CityGML, zaručeně nejčastěji skloňovanou zkratkou v rámci celého setkání byl LOD (Level of Detail) – řešení reprezentace pomocí různých úrovní detailu. Obecně velká pozornost byla kladena na popis využití 3D GIS uvnitř budov, také v souvislosti se spojením s BIM (Buiding Information Modeling), příp. řešením navigačních úloh. Velký potenciál má využití 3D/4D v rámci katastru nemovitostí, územního plánování a zobrazování real-time dat ve spojitosti s využitím senzorů.

Pohled na soustředěné účastníky
Pohled na soustředěné účastníky

Nesetříděné výkřiky sesbírané napříč prezentacemi:

 • 3D město je vzájemně provázaný komplex – podporuje koncept Smart Cities
 • Podpora CityGML ze strany software je stále poměrně malá
 • 3D GIS je stále využíván převážně pro účely pouhé vizualizace
 • LODs jsou příliš vágně definované, je třeba zpřesnit (příp. jejich počet navýšit)
 • LOD je nutné definovat nejen z pohledu geometrie, ale také sémantiky; dále rozdílně pro prostředí uvnitř a vně budov
 • Kromě LOD je zapotřebí definovat i LOR (Level of Realism)
 • Kartografické vyjadřovací prostředky ve 3D by bylo dobré definovat a sjednotit
 • Různé proměnné 3D modelování jsou lidmi vnímány různě (nastavení optimálních vzdáleností, úhlů, …)
 • Publikace 3D dat je výkonově náročná – pro optimalizaci je vhodné využít preprocessingu (koncept rastrových i vektorových dlaždic)
 • Výrazný potenciál se skrývá ve využití internetu jako komunikačního rozhraní pro (3D) senzory (=Internet of Things)
 • Značné možnosti představuje integrace s nástroji rozšířené, příp. virtuální reality
 • 3D GIS je doporučeno využít pro optimalizaci staveb za účelem úspory energií (Energy-efficient Buildings)
 • Třetí rozměr je výhodné použít pro správu a vizualizaci podzemního vedení sítí
 • Reálná implementace analýzy viditelnosti je představena v souvislosti s návrhem umístění billboardů
 • Vznikající aplikace pro chytré telefony mohou roli 3D GIS výrazně posílit

3D GeoInfo je zajisté nejvýznamnější konferencí tohoto zaměření, jejím handicapem je v současnosti pouze velmi malé zastoupení příspěvků z komerční sféry. Těsné spojení s reálnými projekty může význam tohoto oboru výrazně navýšit. Nechť se toto přání organizátorům v budoucnu vyplní.

Sobotní sultana párty
Sobotní sultana párty

Na shledanou za rok v Dubaji.

Martin Malý

T-MAPY spol. s r.o.

Share
Share