GISportal
Jedeme i díky Vám

Dva roky provozu Portálu územního plánování Olomouckého kraje

Olomoucký kraj již dva roky provozuje přístupové místo k datům územního plánování (www.uap.kr-olomoucky.cz). Veřejnosti poskytuje základní nahlížecí, vyhledávací a tiskové služby z databáze územního plánování Olomouckého kraje.

Přes mapový portál jsou dostupné informace v podobě georeferencovaných rastrových obrazů koordinačního výkresu územních plánů a zásad územního rozvoje, z vektorové databáze územně analytických podkladů (ÚAP) výkresy limitů využití území, hodnot území, záměrů na provedení změn a výkresu technické infrastruktury. Dále je veřejnosti zpřístupněn náhled do evidence stavu pořizování územních plánů a přístupu ke kompletní dokumentaci.

Přístup do portálu územního plánování Olomouckého kraje
Přístup do portálu územního plánování Olomouckého kraje

Aktuálnost zveřejňovaných dat je zajištěna pravidelnými aktualizacemi definovanými stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. V praxi to znamená maximálně 3-4 měsíční skluz od vyhlášení platnosti dat. Na aktualizaci se podílí 14 subjektů – krajský úřad a úřady obcí s rozšířenou působností. Cílem portálu je mimo zpřístupnění dat veřejnosti, zpřístupnění rozšířených informací a nástrojů na výdej dat pro potřeby územního plánování, podrobnější nahlížení do datového skladu územně analytických podkladů pro orgány veřejné správy a možnost dálkového přístupu povinných poskytovatelů dat.

Přihlášení k portálu je možné v několika rolích, a to jako:

  • veřejná správa,
  • poskytovatel dat,
  • projektant územně plánovací dokumentace
  • pořizovatel ÚAP,
  • správce dat.

Po dvou letech provozu jsou v datovém skladu aktualizovány informace od 600 poskytovatelů dat, portál využívá více než 350 přihlášených uživatelů. V rámci zavádění povědomí o portále došlo k proškolení části uživatelů z řad odborné veřejné správy. V dalším období jsou plánována školení pro starosty obcí a odbornou veřejnost (např. projektanty). Rozvoj portálu, směřující především k efektivnější práci s daty územního plánování a rozšíření služeb, je závislý na poptávce a ochotě samosprávy na tuto poptávku reagovat.

Portál územního plánování vznikl jako výstup projektu Digitální mapy veřejné správy části Nástroje pro správu a údržbu ÚAP, udržitelnost projektu je do roku 2018. Pro běh portálu a celého systému je využíváno technologické centrum Olomouckého kraje, kde leží databáze Oracle a aplikační technologie LIDS společnosti Asseco.

Územní plánování a nástroje, jimiž disponuje – územně analytické podklady a územní plány – jsou cenným zdrojem informací o území o jeho stavu, a také o jeho plánovaném rozvoji. Zpřístupnění těchto informací efektivně ve webovém prostředí umožňuje veřejnosti i odborníkům lepší povědomí o aktivitách ve svém okolí a následně i kontrolu veřejných zájmů, lepší plánování vlastních investic a snížení zátěže pro veřejnou správu.

Prostupnost informací v územním plánování
Prostupnost informací v územním plánování

V rámci rozšíření povědomí bychom Vás v navazujících článcích rádi seznámily s popisem využití některých funkcí portálu:

  • Informace pro veřejnost,
  • Poskytování dat,
  • Mapový portál pro přihlášené uživatele,
  • Evidence údajů o území, zpracování dat v LIDS Explorer.

Mgr. Libuše Dobrá, Mgr. Dagmar Valchařová

Oddělení územního plánování a stavebního řáduOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje

Share
Share