GISportal
Jedeme i díky Vám

Evropská komise hledá odborníky do Expertní skupiny pro Copernicus

Evropská komise se rozhodla vytvořit Expertní skupinu pro Copernicus jako poradní orgán pro aktuální stav a vývoj programu Copernicus a jeho výstupů.

Jednotlivci expertní skupiny budou vyzváni k účasti v jednotlivých tematických panelech, které budou diskutovat především výstupy ze služeb Copernicus (monitorování území, mořské prostředí, atmosféra, krizové řízení, změna klimatu a bezpečnost) a kosmickou komponentu Copernicus včetně jejího pozemního segmentu. Expertní skupina bude radit Komisi zejména v těchto oblastech:

  1. Technická proveditelnost cílů programu Copernicus, doposud získané poznatky a navrhovaná řešení všech komponent programu včetně identifikace rizik a opatření pro jejich snížení.
  2. Odborná validace a revize výstupů programu Copernicus.
  3. Posuzování opatření navrhovaných provozovateli jednotlivých komponent programu Copernicus.
  4. Identifikace možností nového technologického vývoje, např. možnosti pozorování Země, technologie zpracování a šíření dat, integrace s existujícími a vyvíjejícími se požadavky na pozorování Země a možnosti jejich zahrnutí do programu Copernicus.
  5. Určení hlavního směru střednědobého a dlouhodobého vývoje.

Vítáni jsou zástupci výzkumných organizací, akademického, státního i soukromého sektoru i širší uživatelské základny včetně nevládních organizací. Experti, kteří budou vybráni na základě podané žádosti, by měli mít minimálně 3 roky praxe v jedné nebo více z uvedených oblastí. Výzvy se nemohou účastnit stávající zástupci ve výborech a poradních skupinách se vztahem k programu Copernicus.

Jednání skupiny expertů budou probíhat v Bruselu nebo Ispře (Itálie) vždy v angličtině, přičemž náklady spojené s cestou budou Komisí hrazeny.

Hlavní oblasti aktivit:

  1. Služby Copernicus – monitorování území, mořské prostředí, atmosféra, krizové řízení, změna klimatu, bezpečnost
  2. Kosmická komponenta Copernicus – radarová a optická pozorování, meteorologická pozorování a chemie atmosféry a další
  3. Přístup k in-situ datům pro služby Copernicus
  4. Uchovávání, zpracování, archivace a šíření dat ve vztahu ke kosmické komponentě i službám, soulad s INSPIRE.

Pokyny k podání žádosti naleznete zde

Více informací zde

Přihlášky je možné podávat do 28. března 2014

Zdroj: GEOSS/GMES v České republice

Share
Share