GISportal
Jedeme i díky Vám

Geoinformace ve veřejné správě 2013 [reportáž]

Po loňském odchýlení od zaběhnutého termínu se letos, tak jako již tradičně na konci května, konala konference Geoinformace ve veřejné správě, která je pořádána Českou asociací pro geoinformace pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Konference je zavedenou akcí, kde mají možnost setkat se uživatelé GIS z prostředí státní správy a státních organizací spolu se zástupci komerční sféry, tedy těmi, kteří bývají poskytovateli jejich programového vybavení, se kterým se potkávají dennodenně na svém pracovišti. Jako vstřícný krok CAGI vůči nejmladším geoinformatikům lze označit snížené konferenční vložné pro studenty prezenčního studia, který se však bohužel příliš na účasti studentů na akci příliš neprojevil.

Úvodní slovo Karla Janečky - předsedy CAGI
Úvodní slovo Karla Janečky – předsedy CAGI

Ze dvou třetin naplněný sál na Notného lávce mohl v pondělí 27. května sledovat zahájení GIVS 2013, kterého se ujal předseda CAGI Karel Janečka. Ten v předtuše náročného dne plného přednášek příliš svou řeč neprotahoval a pozval za řečnický pult Libora Ježka – náměstka ministra životního prostředí, který se zamyslel nad procesy využívání prostorových dat v ČR a vyslovil myšlenku, že je stále potřeba přemýšlet nad jejich efektivním využitím zejména pak v rámci spolupráce mezi různými úrovněmi státní správy. Mimo jiné také sdělil plány na centralizaci správy agend ŽP v rámci krajů a ubezpečil osazenstvo, že příští schůzka KOVIN bude (ačkoliv konkrétní datum je stále otázkou diskuze). Libora Ježka následně nahradil zahraniční host –  ze Slovinska pocházející Simon Vrečar, který přijel jako zástupce EUROGI a představil nové i stávající aktivity EUROGI. Za všechny stojí za zmínku alespoň GMES funding, implementace INSPIRE nebo projekt LAPSI 2.0 (The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information), který se zabývá prváními aspekty otevřených dat a jejich poskytováním. Kromě toho také vyzdvihl důležitost malých a středních podniků, jakožto tvůrců největšího podílu pracovních míst v GIS, pro EUROGI.

Simon Vrečar (EUROGI)
Simon Vrečar (EUROGI)

Hlavním tématem Evy Kubátové, která zastupovala Ministerstvo vnitra ČR, potom byla Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 neboli GeoInfoStrategie, o které se budete moci dozvědět více např. na začátku července, kdy bude uspořádán odborný seminář. Kde se mimo jiné dozvíte, že je dokument zpracováván v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a měl by být poměrně útlý – 20-30 stran, všem s velkým množstvím příloh. Další na řadě z první sekce byla Eva Pauknerová, zástupkyně ČÚZK, která představila projekt a iniciativu 56 institucí – národních mapovacích a katastrálních úřadů společně se správci územních registů, z 45 zemí, který nese název E.L.F. – The European Location Framework. Dopolední sekci potom uzavřeli přednášky Roberta Číhala (KPM Consult, a.s.) o standardizaci popisu železníční sítě a následně Jana Fafejty, předsedy Komory geodetů a kartografů, který navázal na svou loňskou prezentaci o mapových dílech v ČR a jejich kvalitě a kromě toho se pokusil odhadnout cenu nového mapování intravilánu ČR pro účely DKM (5 miliard Kč) a také navrhl možnosti snížení této ceny.

Společným jmenovatelem prvních dvou odpoledních sekcí byly základní registry (zejm. RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a také Digitální mapa veřejné správy (DMVS). A probrány byly důkladně a ze všech stran – od garantů, přes poskytovatele dat, uživatele registrů až po společnosti nabízející svá řešení (Petr Urban – ARCDATA Praha, s.r.o., Jiří Bradáč – T-MAPY). Nejdříve se slova ujal Petr Tiller (Igos Consulting, a. s.), který je spolu s Ondřejem Felixem jedním ze strůjců eGovernmentu v našem státě, a představil jednak prioritní oblasti Strategie eGON 2007-2013 a pak také konkrétní projekty v těchto oblastech. Na něj navázal milovník schémat a diagramů Jiří Formánek (ČÚZK), který představil komplexní analýzu dopadů spuštění RÚIAN a prozradil, že tento registr bude od 1.1. 2014 zdrojem volebních okrsků a o rok později pravděpodobně i senátních obvodů. Na něj pak plynule navázala Zdeňka Udržalová se zkušenostmi Českého statistického úřadu a také Michal Souček (Plzeňský kraj) s Pavlem Rousem (Statutární město Kladno), kteří vše názorně shrnuli z pohledu uživatelů registrů a GIS v jednotlivých administrativních jednotkách.

Na základní registry plynule navázala sekce týkající se implementace směrnice INSPIRE, kterou otevřel Robert Tomas (EC – DG Joint Research Centre), který posluchačům přiblížil aktuální dění kolem této směrnice. Samozřejmě nezapomněl zmínit současný stav implementace směrnice, její propagaci v rámci standardizace (OGC, CEN, ISO) nebo snahu o rozšíření jejího využití v nejrůznějších oborech. Oznámil ovšem také rozpuštění stávajících pracovních skupin INSPIRE (jakmile splní své úkoly) a jejich nahrazení pomocí tzv. Maintenance and Implementation Group (MIG) a také dle potřeby vznikajích “pool of experts”. Zároveň se předpokládá, že do MIG i “pool of experts” budou nominováni zejména současní členové pracovních skupin. Robert Tomas také oznámil, že jsou připraveny datové specifikace 3. přílohy (annexu) INSPIRE – tedy např. statistické jednotky, budovy, půda, land use apod., které by měly být formálně schváleny v srpnu či září tohoto roku. O implementaci INSPIRE v rámci ČÚZK a také zkušenostmi z reálného nasazení se následně s osazenstvem podělil JIří Poláček. Který na závěr svého vystoupení vhodně shrnul jak kladné stránky a úspěchy, tak se také nebál vyslovit svá zjištění, co INSPIRE neřeší (rastrová data, aktuálnost některých témat či kvalitatu poskytovaných dat) a navrhl několik doporučení k řešení.

Přednášející Robert Tomas (EC - DG Joint Research Centre)
Přednášející Robert Tomas (EC – DG Joint Research Centre)

Z dalších zajímavých částí programu lze zmínit např. sekce nově vzniklých odborných skupin CAGI, a to OS24 Autorské právo a OS25 Open Source a Open Data, které přišly na řadu během úterý. Pokud vám nestačila naše reportáž, pak je možné podívat se na všechny přednesené prezentace ze stránek CAGI, kde jsou volně přístupné k prohlížení.

Share
Share