GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2020 (report)

V dňoch 18. – 20.3.2020 sa konalo Sympózium GIS Ostrava. Táto akcia sa tradične koná na pôde VŠB-TU v Ostrave. Okolnosti súvisiace so šíriacim sa Koronavírusom (COVID-19) stretnutie v Ostrave tento rok neumožňovali. S ohľadom na uvedené organizátori vsadili na priebeh formou videokonferencie. Táto voľba sa ukázala ako veľmi dobrá. Organizátori si dali záležať a pripravili kvalitné podujatie, ktoré bolo po organizačnej stránke veľmi dobre zvládnuté.

Ústrednou témou Sympózia boli tzv. „Prostorová data pro Smart City a Smart Region“. Sympózium ponúklo pestrý program, ktorý ako už býva zvykom prebiehal v dvoch častiach (česko-slovenskej a medzinárodnej). Pred samotným začiatkom Sympózia sa konali tri semináre: „Možnosti využití jazyka R jako skriptovacího nástroje pro GIS na příkladech QGIS a ArcGIS“ (RNDr. Jan Caha, Ph.D.), „Geodesign“ (doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.) a „Využití konceptu Big Data v kontextu udržitelné mobility a řešení RODOS“ (Mgr. Marek Šcerba). Po úvodných seminároch nasledovalo privítanie účastníkov Sympózia, ktorého sa zhostil doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava).

Ďalej nasledovali príspevky kľúčových zahraničných rečníkov. Francesco Nex (University of Twente) prezentoval príspevok s názvom „New trends of UAV technology in Geomatics“. Ako druhý sa predstavil Jakub Karas (UpVision) s príspevkom s názvom „Challenges and future of the UAV regulation“.

Po úvodných vystúpeniach kľúčových rečníkov sa už podujatie rozdelilo na dve paralelne prebiehajúce video-konferencie. Medzinárodná časť mala názov „2D and 3D mapping“. Česko-slovenská časť bola pod názvom „Digitální technická mapa a DSŘ“. Pri výbere som vsadil na medzinárodnú sekciu. V tejto sekcii vystúpil napr. Václav Šafář (VŠB-TU Ostrava) s príspevkom venovaným použitiu UAV v katastrálnom mapovaní ČR. Ďalšia v poradí sa predstavila Sara Gagliolo (University of Genoa), ktorá sa v príspevku venovala porovnaniu prístupov UAV LiDAR a fotogrametrie pre prieskum kultúrneho dedičstva v náročných podmienkach. Rečníčka v príspevku naznačila, že fotogrametria je vhodnejšia pri prieskume budov z hľadiska náročnejších scenárov, pričom treba dbať na celkovú geometriu a rádiometriu. Lidar dovoľuje lepšiu rekonštrukciu v komplikovaných oblastiach, napr. zalesnené oblasti, zatienené plochy.

UAV fotogrametria vs. UAV LiDAR (obr. je z prezentácie – autorka S. Gagliolo)

Medzinárodnú sekciu uzavrel Inshu Chauhan (G.B. Pant Institute of Engineering and Technology) s príspevkom s názvom „A Comparitive Study of Low-Cost UAV Point Clouds with Terrestrial Laser Scanner Point Cloud of a Building“.

V česko-slovenskej sekcii ako prvá svoj príspevok predstavila Klára Pešoutová (Geotronics Praha). Išlo o firemnú prezentáciu GEOTRONICS. Rečníčka v rámci príspevku detailnejšie priblížila fotogrametrický systém Trimble MX7. Jedná sa o systém, ktorý je tvorený valcom. Všetko je umiestnené v jednom zariadení, čo poskytuje kompaktnosť a ľahkú inštaláciu. Systém je vybavený panoramatickou kamerou, veľkým úložiskom pre získané dáta, presnou GPS pre záznam trajektórie a pod. Ako rečníčka naznačia,  z hľadiska ovládania ide o pomere jednoduchý a intuitívny systém. Systém nachádza využite napr. pri inventarizácii a dokumentácii majetku, monitoringu stavieb, plánovaní a pod.

Pohľad na fotogrametrický systém Trimble MX7 (obr. je z prezentácie – autorka K. Pešoutová)

Ďalšie témy v tejto sekcii sa venovali napr. úlohe ČÚZK v českom E-governmente (Petr Souček, ČÚZK) a GIS v správe miest Slovenska (Dagmar Kusendová, UNIBA). Česko-slovenskú sekciu uzatvárala Veronika Kocourková (Ministerstvo vnitra) s pútavo ladeným príspevkom na tému “GeoInfoStrategie – míříme do finále“. V príspevku vyzdvihla štyri témy (1) kde sa GeoInfoStrategie vzala, (2) implementácia GeoInfoStrategie, (3) výskumné projekty v gesci MV, (4) na čo sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti. V závere rečníčka uviedla štyri odkazy (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4) na výstupy z projektov.  K uvedeným výstupom môžeme pridať ruku aj my a zapojiť sa tak do testovania.

Druhý deň bol celý vyplnený videoprednáškami, ktoré prebiehali v už spomínaných dvoch sekciách (česko-slovenskej a medzinárodnej). Dopoludňajšia, pre mňa osobne veľmi zaujímavá česko-slovenská sekcia mala názov „Software a modelování“. Ako prvý rečník sa predstavil Jan Masopust (UPOL) s témou s názvom „Automatické zpracování českých jízdních řádů autobusů“. Údaje, ktoré pre spracovanie používal boli poskytnuté spoločnosťou KODIS. Údaje boli spracované pomocou jazyky Python, pričom je umožnený následný import do databázy PostgreSQL. Dodatočné priestorové dáta, ako sú polohy zastávok alebo trasy autobusov sa môžu dodať v samostatných csv súboroch. Výstupom je buď GTSF (General Transit Feed Specification) alebo cestovný poriadok vo forme jedného csv súboru. Výsledkom jeho snaženia je plne funkčná aplikácia („jdf2gtfs“), ktorá je dostupná na GitHube.

Zaujímavý bol aj príspevok Pavla Kukuliača (VŠB-TU Ostrava), ktorý sa zaoberal použitím Insights for ArcGIS pri analýze nezamestnanosti. Insights for ArcGIS je pomerne novou aplikáciou, ktorá je určená pre analytickú prácu s dátami. Ako rečník uviedol, dostupné sú 3 možnosti nasadenia tejto aplikácie:

  1. ArcGIS Insights cloud – aplikácia spustiteľná vo webovom prehliadači. Je licencovaná cez predplatné ArcGIS online.
  2. ArcGIS Insights v ArcGIS Enterprise – aplikácia spustiteľná vo webovom prehliadači. Je licencovaná cez Enterprise licenciu. Rozdiel oproti cloudovému riešeniu je, že máme k dispozícii väčšiu funkcionalitu. Môžeme sa napr. pripojiť k relačnej databáze, kde spravujeme dáta. Týmto riešením máme živý (real time) prístup k svojím dátam, čo v prípade ArcGIS online tak úplne nejde.
  3. Insights Desktop – v prípade desktopovej aplikácie je možná inštalácia napr. na Windows, Mac. Ako rečník uvádza, výhodou tohto riešenia je, že nepotrebujeme internetové pripojenie a podľa špecifikácie to umožňuje väčšiu funkcionalitu ako vo web prostredí.

Insights for ArcGIS obsahuje tzv. „Smart užívateľské rozhranie“, t.j., rozhranie pracuje na princípe „potiahni a pusť“. Po načítaní a prepojení dát si môžeme každý atribút vizualizovať v podobe grafu alebo mapy.

Prostredie Insights for ArcGIS (obr. je z prezentácie – autor P. Kukuliač)

Sekciu uzatváral Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava), ktorého príspevok sa venoval priestorovému regresnému modelovaniu. V závere poukázal na pár užitočných rád, v súvislosti s prezentovanou tematikou (napr. zvážiť typ/účel modelovania, typ susedstva a jeho nastavenia, odľahlé hodnoty a pod.). Medzinárodná sekcia bola venovaná témam z oblasti environmentálneho mapovania a monitoringu. V rámci nasledujúcej česko-slovenskej sekcie („BIM a 3D“) zazneli napr. témy „Uložení, dotazování a vizualizace na BIM založených právních prostorů bytových jednotek v open source prostředí“ (Karel Janečka, ZČU ), „3D geológia na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra“ (Jozef Mižák, ŠGÚDŠ Bratislava).

V čase od 13:30 – 15:05 bola na programe česko-slovenská sekcia „Smart city“. Ako prvý sa v tejto sekcii predstavil Petr Urban (ARCDATA PRAHA), ktorého príspevok mal názov „GIS je SMART“. V príspevku poukázal na päť základných spôsobov využitia GIS pri rozvoji smart cities: (1) územné plánovanie, rozvoj mesta, (2) sprístupňovanie a zdieľanie informácií, (3) spolupráca medzi subjektami a zapojenie verejnosti, (4) využitie real-time GIS a IoT, (5) využitie analytického potenciálu GIS. V rámci sekcie sa predstavila aj Petra Linhartová (VŠB-TU Ostrava), ktorá prezentovala príspevok s názvom „Strach a kriminalita ve vybraných městech ČR“. V rámci práce boli spracované dáta o registrovanej kriminalite (za roky 2015-9/2018) pre mesto Ostravu, Olomouc, Kolín a mestskú časť Praha 12. Analýza spolu zahŕňala 519 813 bodov. Dáta o pocitoch strachu boli získané cez online dotazníkový prieskum v októbri 2018. Ako rečníčka uviedla, obyvatelia zaznamenávali do mapovej aplikácie body, kde sa necítia bezpečne. Druhou časťou boli demografické údaje o respondentovi. V rámci práce sa taktiež zisťovalo, ako sú na tom trestné činy v čase. U vybraných trestných činov a u príčin zníženého pocitu bezpečia sa zároveň zisťovala (pomocou štatistiky Moranovho I) ako moc sa zhlukujú v priestore.

Bezpečnosť v Ostrave (obr. je z prezentácie P. Linhartovej)

Posledný prezentujúci (Daniel Beran, Geomatika ZČU/Plan4All) v tejto sekcii priblížil tému dopravného modelovania pre Smart City Plzeň. V rámci popoludňajšej sekcie som vsadil na DPZ a UAV. V tejto sekcii zaznel zaujímavý príspevok, ktorý prezentovala Michaela Tomkoveá (Univerzita Karlova). Príspevok sa venoval praktickým skúsenostiam so zberom a spracovaním dát, ktoré boli získané laserovým skenerom z dronu v oblastiach pieskovcových skál. V závere rečníčka naznačila, že toto sú prvé experimenty s laserovým skenerom na drone v tomto type terénu v ČR. Zaujímavý príspevok prezentovala aj  Lucie Červená (Univerzita Karlova), ktorá zhrnula skúsenosti so spracovaním hyperspektrálnych dát získaných UAV. Išlo o monitoring vegetácie v krkonošskej tundre. V rámci príspevku popísala systém Nano-Hyperspec (t.j., dron, ktorý nesie kameru) a sním spojené plánovanie letu a snímkovanie. Taktiež poskytla informácie k  predspracovaniu dát, ktoré zahrňuje rádimetrické a geometrické korekcie. Sekciu uzatváral Daniel Beran (ZČU) s príspevkom s názvom „Dopad chybovosti trénovacích dat na výstup strojového učení pro klasifikaci mračen bodů elektrického vedení“.

Posledná sekcia mala názov „Sekce Společnost, vzdělávání, zdroje dat“. Sekciu otvoril Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava) s príspevkom s názvom „Příprava akreditovaných vzdělávacích kurzů CAGI a kmen znalostí“. Rečník v príspevku uviedol, že v súčasnosti sú dostupné 3 akreditované kurzy pre vzdelávanie úradníkov verejnej správy: (1) Geografické informační systémy pro e-government I, (2) Geografické informační systémy v územním plánování, (3) Bezpilotní letecké prostředky (UAV) v ochraně životního prostředí. V príprave sú zároveň ďalšie dva kurzy (1) Digitáln ítechnická mapa ČR a proces stavebního řízení, (2)Využití dat z družic Sentinel. V rámci sekcie sa predstavila aj Hana Kubíčková (Plan4all), ktorá v rámci príspevku priblížila neziskovú organizáciu Plan4all, ktorej hlavným cieľom je udržiavať a rozvíjať výsledky výskumných a inovačných projektov z oblasti priestorových dát a s nimi súvisiacich technológií. Sekciu uzavrel Jan Růžička (OpenGeoLabs, CybELE) s príspevkom s názvom „Celoživotní vzdělávání v oblasti geoinformatiky“.  Rečník v príspevku poukázal na to, že kurzov v oblasti geoinformatiky je málo. Niektoré inštitúcie, ktoré poskytujú GIS kurzy sú napr. ARCDATA, VARS, CAGI a pod.  Kto sa zaujíma o GIS a open source riešenia, tomu určite neunikla skupina GISMentors. Ide o nezávislé združenie školiteľov v oblasti GIS a open source. Organizačne skupinu GISMentors zaisťuje firma OpenGeoLabs s.r.o. GISMentors poskytuje širokú paletu kurzov, ako napr. úvod do GIS, QGIS, PostGIS, GeoServer, GeoPython a pod. Podrobný prehľad kurzov, spolu s termínmi je možné nájsť na tejto stránke. Ako rečník v závere uvádza, materiály zo školení GISMentors sú voľne šíriteľné, t.j. dajú sa použiť pre výuku, môže sa školiť podľa ich a pod.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa Sympózia GIS Ostrava 2020 je možné nájsť tu. Na záver už len poďakovanie organizátorom za vydarenú akciu.

Share
Share