GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2020 – priebeh a výsledky súťaže

Dňa 18.3.2020 sa uskutočnila študentská súťaž GISáček. Toto podujatie je primárne určené študentom vysokých škôl, ktorí sa v rámci svojich bakalárskych a magisterských prác venujú témam z oblasti geoinformatiky, geoinformačných technológií a ich aplikácií. Študenti tu majú možnosť prezentovať výsledky svojich prác pred komisiou zloženou z odborníkov z akademickej aj súkromnej sféry, čím zároveň môžu získať kvalitnú spätnú väzbu a taktiež aj nadviazať kontakty pre prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Tradične sa na tomto podujatí schádzame na pôde VŠB-TU v Ostrave. Tento ročník však kvôli šíriacemu sa Koronavírusu (COVID-19) prebehol formou videokonferencie. Ani tieto okolnosti neodradili organizátorov od prípravy kvalitného podujatia. Celý priebeh súťaže bol po organizačnej stránke veľmi dobre zvládnutý. Ako už býva tradične zvykom nechýbala ani redakcia GISportalu. Aký bol teda priebeh?

Ako prvý sa v Bc. sekcii predstavil Vojtěch Svobodník (VŠB-TUO). Jeho príspevok sa venoval vývoju webovej mapovej aplikácie zameranej na analýzu cien nehnuteľností (v rokoch 2000-2018) na území Britskej Kolumbie. Pre vývoj aplikácie autor použil open source riešenia (využitie Javascriptovej knižnice Leaflet). Autor v príspevku naznačil, že aplikácia sa vyvíja pre účely spoločnosti Landcor Data Corporation, ktorá taktiež poskytla dáta pre potreby práce. Ako druhá v poradí sa predstavila Simona Bočková (MUNI) s príspevkom s názvom „Implementace DPZ a GIS v humanitární pomoci a rozvojové spolupráci“. Hlavná myšlienka jej práce spočívala v identifikácií lokalít na území južného Sudánu z hľadiska nakazenia miestnej populácie maláriou v rokoch 2017–2018.

Zaujal ma príspevok Daniely Valchářovej (UK), ktorý sa venoval tvorbe tematického atlasu týkajúceho sa „Církve adventistů sedmého dne“. Autorka v rámci práce vytvorila 44 stranový tematický atlas, ktorý obsahuje 12 mapových listov, množstvo tém, doplnkové texty, obrázky a grafy. Pre tvorbu atlasu bol použitý software ArcMap a InDesign. Atlas je voľne dostupný na tejto stránke. Príspevok ďalšieho prezentujúceho (Patrik Grobář, VŠB-TUO) bol zameraný na vytvorenie virtuálnej scény Porubského areálu VŠB-TUO. Autor v priebehu prezentácie naznačil, že sa nejedná iba  o vytvorenie modelu ale o tvorbu celého virtuálneho prostredia (t.j., s ovládaním a možnosťami pohybu časom). Výsledky práce budú využité pri projekte Technika pre budúcnosť 2, kde prebieha spolupráca so Stavebnou fakultou. Ďalšia rečníčka (Hana Švedová, MUNI) prezentovala tému s názvom „Navigace v interiéru – vliv vzdělávacích stimulů“. V rámci práce analyzovala stratégie užívateľov pri hľadaní cesty v rámci evakuácie. Boli porovnané priestorové schopnosti z hľadiska dvoch podnetov: virtuálna prehliadka a 2D plán. Ukázalo sa, že pri 2D pláne si užívatelia častejšie pamätali smer, pričom venovali rovnakú pozornosť zeleným šípkam. Pri virtuálnej prehliadke bol zistený vyšší počet fixácií, pozornosť zeleným šípkam zostala rovnaká. Dosiahnuté výsledky môžu byť prínosom pri navigácii.

Zaujímavý príspevok prezentoval posledný rečník v Bc. sekcii Tomáš Bražina (VŠB-TUO). Jeho príspevok sa venoval tvorbe webovej prezentácie 3D modelov vybraných expozičných areálov Slezského zemského múzea. Autor v rámci práce spracoval 8 3D modelov (napr. pevnosť, vojenská technika, socha, atď.), ktoré sú súčasťou webovej mapovej aplikácie postavenej na open source nástrojoch (Potree a Leaflet). Vytvorená aplikácia je dostupná na tejto stránke.

Prostredie vytvorenej webovej aplikácie (odkaz na aplikáciu: https://homel.vsb.cz/~bra0157/)
Detailnejší pohľad na vytvorený 3D model (odkaz na aplikáciu, ktorej je model súčasťou: https://homel.vsb.cz/~bra0157/)

V rámci Mgr. sekcie sa ako prvá predstavila Barbora Kočvarová (UPOL), ktorá sa vo svojej práci venovala možnostiam publikovania priestorových dát Katedry geoinformatiky (KGI) UP. Hlavná myšlienka práce spočívala vo vytvorení portálu otvorených dát, manuálov pre správu portálu a ďalšie zdieľanie. Pre riešenie práce autorka zvolila ArcGIS Enterprise Sites. Vytvorený portál je dostupný na tejto stránke. Ďalším prezentujúcim bol Ondřej Kvarda (MUNI), ktorý v rámci príspevku prezentoval výstupy z predmetu „Vybrané problémy kartografickej vizualizácie“. Cieľom bolo navrhnúť metódy modelovania výskytu mužov a žien na vybraných územiach (napr. v rámci budov, komunikácií), na základe dostupných dát mobilného operátora. Výsledky rozmiestnenia osôb (muži, ženy) boli vizualizované pomocou kartogramu (pre objekty) a taktiež aj metódou prepočítania do pravidelnej siete (pre celé územie). Vizualizácie poukázali na miesta s prevahou jedného pohlavia alebo s vyrovnaným pomerom.

Zaujímavý príspevok prezentoval Jakub Seidl (VŠB-TUO), ktorý sa venoval využitiu bezpilotných leteckých prostriedkov pre monitoring svahových pohybov. Cieľom bolo pre vybranú lokalitu (oblasť Doubrava, Gírová) realizovať sadu mapovaní s využitím UAV. Ďalší krok mal za cieľ vyhodnotiť získané dáta a porovnať ich s výsledkami štandardných metód monitoringu. Výsledky ukázali, že v oblasti Doubrava sa podarilo pomocou UAV objaviť doposiaľ neznámy svahový pohyb. V druhej oblasti (Gírová) prispelo UAV k detekcii postupného premiestňovania materiálu pôsobením exogénnych činiteľov. Autor v závere konštatoval, že veľký vplyv na takéto monitorovanie má vegetačný pokryv. Ako predposledný rečník sa v Mgr. sekcii predstavil Přemysl Dratva (UPOL), s témou s názvom „Geoinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin“. V rámci práce boli nájdené environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú výskyt skúmaných rastlín (cícer, hrach, šošovica) a následne vytvorené zhluky (použitie metódy K-means) podľa týchto faktorov.

Mgr. sekciu uzavrel Jaroslav Nýdrle (UJEP) s príspevkom venujúcim sa možnostiam využitia dát DPZ pre mesto Liberec. Na záver podujatia zaznela ešte firemná prezentácia od Lenky Švábovej, ktorá poukázala na projekt z oblasti DPZ s ktorým sa podarilo rozbehnúť úspešnú spoluprácu s VŠB.

Ako to celé teda dopadlo?

Výsledky bakalárskej sekcie:

  1. Daniela Valchářová (UK Praha), téma práce: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne (UK),
  2. Tomáš Bražina (VŠB-TU Ostrava), téma práce: Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea,
  3. Patrik Grobář (VŠB-TU Ostrava), téma práce: Tvorba virtuální scény Porubského areálu VŠB-TUO.

Výsledky magisterskej sekcie:

  1. Jakub Seidl (VŠB-TU Ostrava), téma práce: Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů,
  2. Přemysl Dratva (UP Olomouc), téma práce: Geoinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin,
  3. Barbora Kočvarová (UP Olomouc), téma práce: Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP.

Víťazom gratulujeme a tým, ktorí sa neumiestnili ďakujeme za účasť/odvahu a držíme palce do budúcna. Na záver už len poďakovanie organizátorom za úspešné zvládnutie online konferencie.

Share
Share