GISportal
Jedeme i díky Vám

ISSS 2012 – reportáž

Tradiční dubnová konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) nechyběla ani v roce 2012 a GISportal.cz přináší reportáž z konference konané v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové ve dnech 2. a 3. dubna. A letos si záštitu nad konferencí vzal premiér ČR a další ministři a organizace.

Den první

Celá akce se soustředila především na digitální aspekty veřejné správy a program probíhal hned v několika paralelních sekcích již od samého začátku prvního dne. Nabídka témat byla opravdu obrovská, a tak muselo být vytíženo celkem 10 sálů a salonků plus jedna výstavní síň. Dopady základních registrů, zpráva o stavu eGovernmentu v ČR, aktuální směry a projekty eGovernmentu, veřejné zakázky a jejich elektronizace, moderní technologie a veřejná správa, projekty pro veřejnou správu, inteligentní dopravní systémy, integrovaný záchranný systém, e-health, ICT bez bariér, souběžná konference zemí Višegrádské čtyřky V4DIS, e-turismus a další. To všechno mohli návštěvníci prvního dne vyposlechnout.

Zaplněný Velký sál (zdroj: ISSS 2012)

Jelikož nebylo možné navštívit vše, zaměřil se GISportal.cz hlavně na dopady základních registrů, mezi které patří mj. i RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Tomu však předcházelo slavnostní zahájení konference moderované Václavem Moravcem za přítomnosti politických špiček, např. Přemysla Sobotky, Jana Kubiceho, Jaromíra Drábka, Ivy Ritschelové a dalších. Zpět k registrům. V přednáškách byly představovány zásadní dopady a principy čtyřech základních registrů (pro připomenutí – Registr osob, Registr obyvatel, Registr práv a povinností a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), které začnou naplno fungovat od 1. července tohoto roku. Uvedeme některá základní fakta a to, co nás zaujalo.

Například to, že veškerá data v těchto registrech budou sloužit jako referenční, tzn. v daný okamžik aktuální, platné a jednotné údaje pro použití v agendách ve státní správě. Výhoda je v tom, že jakmile je jednou vyplníte či sdělíte úředníkovi, tak již více toto dělat nemusíte (např. na jiném úřadě). A budete-li později měnit, například prostřednictvím Czech POINTu, nějaké údaje (např. se vdáte, změníte trvalé bydliště, nebo měníte údaje své právnické osoby), tak stačí změna pouze jedna a není potřeba navštěvovat více úřadů. Celý systém zavádí nové pojmy, z nichž nejdůležitější jsou AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) a ZIFO (základní identifikátor fyzické osoby). První z nich se generuje ze ZIFO a slouží pro jednoznačné určení osoby v agendě a je neveřejný. Základní identifikátor fyzické osoby se generuje náhodně a pro převod do AIFO se používá speciální program, který má tři stupně zabezpečení (po prolomení prvního, nastoupí druhé, atd.).

Z geoinformatického hlediska stojí za zmínku prezentace Karla Štencla, místopředsedy ČÚZK, krerý uvedl základní přehled implementace RÚIAN, kde připomněl hlavní výhody a termíny v jeho začleňování v základních registrech. Jiří Formánek a Petr Souček taktéž z ČÚZK ukázali, jak bude vypadat aplikace Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN. Bude to v podstatě obdoba již fungujícího Dálkového přístupu do katastru, ale samozřejmě si „šáhne“ na data z RÚIAN (i ISÚI a ISKN). K tomu nebude potřeba žádné registrace a data budou poskytována zdarma. Kvantum přednášek a témat prvního dne bylo ukončeno společenským večerem s bohatým programem.

 Den druhý

Každoročně bývá celé dopoledne druhého dne ve Velkém sále věnováno geoinformačním systémům ve spojení s veřejnou správou a přítomných posluchačů jsme napočítali okolo stovky. A opět pro vás vybíráme ty nejdůležitější informace. Po úvodní firemní přednášce Rudolfa Richtera (Asseco CE, s.r.o.) se dostalo na zkušenosti Kraje Vysočina s budováním optické sítě a silničních staveb. Byly zmíněny výhody pozemního laserscanningu komunikací Vysočiny, problémy při řešení majetkových sporů při pokládání sítí, ale i fyzických překážek geoinformaticky dosud neošetřených − při hloubení jámy pro optický kabel zasahovala zešikmená zeď do výkopu až metr hluboko. Následovala Eva Pauknerová (ČÚZK), která vsadila RÚIAN do souvislosti s infrastrukturou prostorových dat, zejména s ohledem na INSPIRE. Konkrétně se zaměřila na interoperabilitu, a to z hlediska právního, organizačního, sémantického a technického, a zdůraznila, že „síla a slabina Evropské unie je v její různorodosti.“

Dění ve foyer (zdroj: ISSS 2012)

Jiří Poláček z ČÚZK představil nové služby nad katastrem nemovitostí a řekl několik detailů ohledně již zmiňovaného veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN. Ten bude k dispozici včetně potřebného výměnného formátu dat a stahovací služby budou zcela podle potřeb INSPIRE. A zdůraznil, že stažená data budou maximálně dvě hodiny stará a nebudou referenční (garantovaná referenční data budou pouze v Integrovaném systému základních registrů). Padlo také několik slov o chystaných službách ČÚZK, jako např. feature services 2.0. Od 16. března také běží v testovacím provozu s omezením služba WMS 2.0, opět s dvouhodinovou aktualizací dat, a bude také možno stahovat předem připravené GML soubory (maximálně jeden den staré). Uvolněná plná verze těchto služeb bude k dispozici od 20. května a naostro se vše spustí 28. června, tedy pár dní před termínem spuštění registrů. Navíc bude nachystáno bezplatné poskytnutí katastrální mapy. Řečník tentokráte preventivně dodržel čas přednášky (minulý rok měl spor s předsedajícím sekce), a tak dostala slovo Eva Kubátová z Ministerstva vnitra. Ta hovořila o projektu Digitální mapy veřejné správy a zdůraznila, že je potřeba odlišovat projekt od samotné digitální mapy veřejné správy, jež je dílčím výsledkem celého projektu.

Druhý geoinformatický blok nakousnul Petr Dvořáček (ČÚZK) a doplnil další novinky z díly svého úřadu o mapové produkty a služby Geoportálu ČÚZK. Řeč byla o nově koncipovaném mapovém okně prohlížecích služeb (nový odlehčený Geoprohlížeč ČÚZK), o použití rychlejší služby WMTS (Web Map Tile Service), celkově o nové koncepci aplikace Geoportálu, rychlejším startu aplikace, vylepšené možnosti tisku mapy, zlepšené práci s aktivními vrstvami, o sjednoceném ovládání aplikací či možnosti odečítání souřadnic (S-JTSK i ETRS89). Horkou novinkou je možnost prohlížení Základní mapy 1:10 000, 1: 50 000 a 1: 200 000 běžící na ArcGIS Serveru. O usnadnění sdílení prostorových dat hovořila Lenka Jirásková z CENIA, což by podle ní mělo ideálně probíhat buď tak, že bude existovat jedno kontaktní místo, odkud se budou sdílet informace, anebo bude jeden orgán EU, který si bude zajišťovat data a služby od členských států. A to tím způsobem, že nejpozději do 20 dní od zaslání požadavku se podle metadatových záznamů vyhledá potřebná instituce spravující data či službu. Samozřejmě bude hrát důležitou roli licencovaní, a tak vznikla v ČR technická pracovní skupina KOVINu (Koordinační výbor pro INSPIRE) s názvem Legislativa a licence.

V poslední trojici řečníků vystoupil s přehledem dostupnosti distančních dat v archivech a datových skladech Zbyněk Stein (CENIA) a ukázal nabídku organizací jako NASA, NOAA, ESA, DLR, USGS, aj. Zajímavou je jistě první služba v rámci GMES (Global Monitoring for Environment and Security), která slouží pro krizové řízení a má název GIO EMS. Poté následovala svižná přednáška Karla Brázdila z ČÚZK, který se zaměřil na využitelnost a přesnost nového výškopisu vytvořeného z laserového skenování povrchu. Mimo všechny technické parametry a údaje také přišel s praktickým propočtem. Například při použití velmi přesného digitálního modelu reliéfu pocházejícího právě z laserscanningu se na výstavbě 100 metrového úseku cyklostezky ušetřilo až 80 % nákladů. A následně srovnal použití vrstevnic ZABAGEDu® s novým DMR5 (Digitální model reliéfu 5. generace) na příkladu stavby komunikací. Obvykle se počítá objem zeminy, který je potřeba vyvést či navést, odtud pak počet nákladních aut k tomu potřebných. A na nejmenované stavbě se tak dalo ušetřit až 11 miliónů korun.

Lidé už pomalu odcházeli, a tak se poslední přednášející Ivan Novotný z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) těšil komornější atmosféře. A ti, co odešli, musejí litovat. Ve velice přehledné a informacemi obsáhlé prezentaci byly představeny rozsáhlé databáze a výstupy z nich, které nabízí tato instituce. Pro širší geoinformatickou veřejnost možná málo známými zdroji odborných dat jsou dvě aplikace. První se zabývá zpřístupněním digitalizovaných (skenovaných) map a popisné části Komplexníhon průzkumu půd. A druhá aplikace je klasickým mapovým serverem, kde jsou zveřejněny tematický mapové projekty. Dostupné jsou také dvě WMS služby, a to Základní charakteristiky BPEJ a Vodní a větrná eroze půd.

Co říct závěrem? Konference byla rozsáhlá a bohatá. Není v silách jednoho člověka, aby dokázal navštívit vše, ale organizátoři nachystali konferenční tašku plnou informací a materiálů pro domácí čtení. Pokud však raději přijímáte informace více smysly, tak stojí za to navštívit konferenci příští rok. Záleží jen na vás. Můžete se ale spolehnout, že GISportal.cz bude u ročníku 2013 a znovu vám přinese ty nejdůležitější informace. 

Share
Share