GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak viděli Fórum mladých geoinformatiků ve Zvoleni jeho pořadatelé? (reportáž)

V dňoch 2. – 3. mája sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil siedmy ročník Fóra mladých geoinformatikov (FMG). Fórum je od svojho vzniku zamerané na práce študentov doktorandského štúdia, ktorí vo svojich výskumoch využívajú nástroje geoinformatiky. Ako organizátori sa v nasledujúcich riadkoch pokúsime priblížiť toto podujatie.

Fórum zahájil prof. Ján Tuček
Fórum zahájil prof. Ján Tuček

Prvý ročník podujatia sa uskutočnil v roku 2005 a s výnimkou dvoch ročných prestávok (2006 a 2012) trvá dodnes. Fórum je špecifické aj tým, že organizačný tím sa mení každé tri roky, pretože organizátormi fóra sú študenti doktorandského štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene a siedmy ročník s tretím organizačným tímom to potvrdzuje. V predchádzajúcich rokoch bolo fórum robené formou súťaže, čo znamená, že išlo o udeľovanie cien za najlepšie prezentácie prác. My sme tento model zmenili a Fórum sme sa rozhodli zamerať tak, aby ponúklo doktorandom, čo najviac priestoru zviditeľniť svoj výskum a vytvoriť si hodnotné publikácie. Vďaka vytvorenej spolupráci s Vysokou školou banskou v Ostrave a predstaviteľmi Geodetického a kartografického obzoru sme zabezpečili možnosť publikovania v časopisoch Geoscience Engineering a GaKO. Navyše tri práce dostanú možnosť prezentovať sa na konferencii Enviro-i-fórum.

FMG 2013 bolo predbežne plánované na jeden deň, no pre veľký záujem sme ho museli rozdeliť na dva dni. Celkovo bolo prijatých 20 príspevkov z 10 rôznych univerzít a inštitúcii z 3 krajín. Prezentácie doktorandov sa prelínali s príspevkami firiem a zástupcami Slovenskej agentúry životného prostredia, čím sa nám podarilo prepojiť študentské príspevky s aktuálnou praxou vo verejnom i súkromnom sektore. Vďaka prítomnosti recenzentov mohli študenti tiež viesť odbornú diskusiu o svojich príspevkoch.

Prvý deň konferencie zahájil svojim príhovorom garant podujatia profesor Ján Tuček z Technickej univerzity vo Zvolene. Tento deň bol rozdelený do troch sekcií. Prvá bola zameraná na problematiku INSPIRE. Prezentácie od zástupcov SAŽP Martina Tuchyňu, ktorý pôsobil niekoľko rokov v Joint Research Centre a Martina Košku priblížili princípy tejto problematiky a výhľady do budúcnosti. Študenti Radoslav Chudý a Tomáš Kliment prezentovali svoj výskum v tejto oblasti. Taktiež k téme prispel aj Martin Lesák (T-MAPY), ktorý nám predstavil nový geoportál. Pre ľudí, ktorí sa nezaoberajú touto problematikou asi aj tak zostane INSPIRE navždy záhadou. Prvú sekciu uzatváral Vladimír Stromček (G-BASE) svojou netradičnou prezentáciou, ktorá si získala pozornosť celého publika. Základným posolstvom jeho príspevku bolo nám všetkým sympatické vyjadrenie “the people who are crazy enough to think they can change the world – are the ones who do”.

Fórum mladých geoinformatiků přilákalo mnoho posluchačů
Fórum mladých geoinformatiků přilákalo mnoho posluchačů

Po obede nasledovali ďalšie dve sekcie prezentácií. Medzi najzaujímavejšie patrila prezentácia Michala Ruša, ktorý sa zaoberá odhaľovaním archeologických nálezísk pomocou leteckej spektroskopie. Autor vo svojom výskume pracuje so snímkami s pozoruhodne vysokým rozlíšením a z nich určuje archeologické náleziská za pomoci rôzneho vývoja vegetácie. Vladimír Grác (Geodis Slovakia) nám priblížil problematiku bezpilotných lietadiel, v ktorej vidieť veľký potenciál tejto technológie. Posledný príspevok patril Martinovi Žiačikovi zo SAŽP, kde nám podrobne vysvetlil problematiku národnej infraštruktúry  priestorových informácií. Na záver bola pripravená prehliadka 3D virtuálnej jaskyne, ktorá mala u účastníkov veľký úspech.

Druhý deň sa niesol v komornejšej atmosfére, pretože bol bez prezentácií partnerských firiem. V tento deň boli pripravené dva bloky prezentácií doktorandov. Prvý blok bol orientovaný najmä environmentálne a zaplnený výskumom z oblasti životného prostredia. Spomenúť možno simuláciu ohrozenosti horského prostredia lavínami alebo environmentálny dopad antropogénnych aktivít na inundačné územia riek a ďalšie. Do druhého bloku boli zaradené príspevky, ktoré sa napríklad zaoberali simuláciami rastu lesných ekosystémov alebo dátovým modelom dopravnej siete. Podujatie sme sa rozhodli ukončiť prezentáciou príspevku Jirka Pánka, ktorý sa zamýšľal nad využitím GIS v rozvojových krajinách, čo je v súčasnej dobe veľmi zaujímavou, avšak málo prezentovanou témou.

INSPIRE vládne geoscéně...
INSPIRE vládne geoscéně…

Počas oboch dní sa konal brainstorming na tému Zabezpečenie interoperability v NIPI a INSPIRE, ktorého sa zúčastnili zástupcovia zo Slovenska a Čiech, vytvorila sa spolupráca a stanovili prvé úlohy pre účastníkov, na ktorých sa už začalo pracovať.

Na záver treba dodať, že na základe hodnotenia recenzentov zo Slovenska a Čiech bude 5 príspevkov uverejnených v časopise GeoScience Engineering, 1 v GaKO a zvyšné v recenzovanom zborníku z Fóra mladých geoinformatikov 2013. Na Enviro-i-Fóre 2013 budú prezentované 3 práce. Najvyššie hodnotenie na základe posudkov recenzentov získali zhodne Michal Ruš z University of Vienna a Tomáš Kliment zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zuzana Michňová, Martin Mokroš a Peter Valent

Share
Share