GISportal
Jedeme i díky Vám

Karel Janečka – o GIVS, ČAGI a mladých tvářích

Po nedávno skončené konferenci GIVS 2012 jsme se tázali předsedy pořádající organizace ČAGI Karla Janečky. Ohledně konference GIVS 2012, na plány ČAGI, její nové tváře, na nový web… Však čtěte.

  • Letošní konference GIVS 2012 měla zajímavé zahraniční hosty a mnoho dalších kvalitních příspěvků. Jak hodnotíte celou akci?

Konferenci GIVS 2012 hodnotím celkově velmi pozitivně. Jsem rád, že i názory od návštěvníků akce byly v naprosté většině kladné, byť se samozřejmě některé věci daly udělat jinak a pokusíme se o to hned při akci GIVS 2013. Mám na mysli především širší mediální propagaci akce, abychom na konferenci dostali více účastníků a celkově propagaci zaměřit více směrem k cílové skupině, která nám na konferenci letos chyběla, a tou jsou reální uživatelé geodat. Vlastní program GIVS 2012 byl, věřím, velmi atraktivní, nabídl výrazná témata, jako jsou Základní registry, Digitální mapa veřejné správy či implementace směrnice INSPIRE v ČR. K tématům se podařilo zajistit vystoupení mnoha kvalitních řečníků a osobně si této skutečnosti velmi cením. Vystoupení pozvaných zahraničních hostů byla zpestřením a zajímavým exkurzem za hranice ČR. Těší mě rovněž fakt, že se účastníci pochvalně vyjadřovali i k prostředí, ve kterém konference probíhala (Novotného lávka, pozn. red.). Věřím, že se nám ve finále podařilo uspořádat konferenci, která byla důstojnou oslavou 15. narozenin CAGI.

  • Proč má smysl pořádat takový typ (se zaměřením na veřejnou správu) konference?

Konference Geoinformace ve veřejné správě (GIVS) má svoji historii, na poli odborných konferencí má již své místo. Konference GIVS je ideální platformou pro setkávání odborníků nejen z veřejné správy, ale také z komerční praxe či akademického světa. Vedle velkých uživatelských konferencí, které jsou čistě v režii komerčních firem, či vyloženě akademických vědeckých konferencí, je konference GIVS vhodnou půdou pro prezentaci nejdůležitějších aktivit, projektů a výsledků činnosti veřejné správy v oblasti prostorových informací. Státní politika v oblasti budování infrastruktury prostorových informací a s tím související aktivity státní správy mají právě na konferencích GIVS svůj prostor.

  • Jak hodnotíte relativně nízkou účast posluchačů na konferenci? Nebylo by vhodné oslovit například nějakou slevou (klidně až 100 %) studující geoinformatiky?

Souhlasím s Vámi, že účast byla vzhledem k atraktivnímu programu relativně nízká. První den konference jsme zaznamenali téměř 80 návštěvníků, určitě bych byl spokojenější s dvojnásobným počtem. Při organizování GIVS 2013 zřejmě zkusíme studenty oslovit v podstatě symbolickým vložným. I to může být jedna z cest, jak do hry více zatáhnout mladší ročníky.

  • Již nějakou dobu se proklamuje, že ČAGI se bude přibližovat mladým lidem v oboru. Jak toho chce ČAGI dosáhnout?

Jsem přesvědčený, že cesta vede přes dobré osobní kontakty s mladými lidmi, se kterými má člověk možnost se potkávat při řadě příležitostí, ať už je to při výuce na vysoké škole či různých odborných akcích. Rádi bychom do CAGI přilákali nové tváře, nové lidi, kteří jsou i přes své mládí specializovanými odborníky. Bylo by skvělé, pokud by se tito lidé aktivně zapojili do činností asociace například v jejích odborných komisích. Nejedná se o masovou záležitost, je to mravenčí práce krůček po krůčku. CAGI se rovněž snaží pravidelně podporovat různé studentské soutěže a zviditelnit se pro mladé i tímto způsobem. Další věcí, kde bychom mohli obecně mladší ročníky oslovit, jsou sociální sítě, kde bychom se ve spojitosti s nově připravovaným webem rádi prezentovali.

  • Co čeká ČAGI v následujícím akademickém roce? Chystá se nový web – jaká je současná situace?

Máte pravdu, v průběhu příštího roku chystáme spuštění nového webu. Aktuálně dochází k revizi obsahu na aktuálních stránkách a jeho transformaci do nové struktury. Soubor funkčních požadavků na nový web je hotový. Jednou z klíčových aktivit v nadcházejícím roce bude uspořádání konference GIVS 2013, která proběhne v termínu 29. – 30. 5. 2013. Další tradiční akcí bude UP GIS Bítov. Dále máme v plánu uspořádat menší akce, např. vzdělávací semináře. Budeme podporovat a zaštiťovat vybrané konference, např. Sympozium GIS Ostrava 2013, které se koná hned v lednu 2013.

  • Jak se změnila členská základna za poslední 3 roky (nárůst/úbytek) a jaká je jejich oborová struktura (soukromé společnosti, veřejná správa apod.) a věková struktura?

Za posledních pár let členská základna co do počtu členů, ať už individuálních tak kolektivních, stagnuje. To je záležitost, kterou vedení CAGI řeší, je to však běh na dlouhou trať. Nejprve musíte dát potenciálním zájemcům důvod, aby se rozhodli být členy CAGI, součástí této významné profesní asociace, která má za sebou řadu zajímavých a důležitých výstupů a činností. V CAGI jsou nejvýznamněji zastoupeny komerční subjekty a akademická sféra. Rovněž zde působí výrazné individuality, které se profesně pohybují ve veřejné správě. Poslední část Vaší otázky se týkala věkové struktury – v našich řadách jsou i dámy a jsem za to velmi rád, a protože chci být galantní, nechal bych tuto část otázky bez odpovědi, to jistě pochopíte. Prozradit mohu věk předsedy – tomu je 30 let.

  • Proslýchá se aktualizace dokumentu Národní geoinformační infrastruktura v ČR – program rozvoje v letech 2001-2005, na kterém se ČAGI podílela. Jaké budou hlavní ideály nového dokumentu?

V současné době je v mezirezortním řízení dokument Záměr vypracování rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. Podařilo se, že Česká asociace pro geoinformace je oficiálním připomínkovacím místem tohoto záměru. Pokud bude záměr vládou schválen, měl by být následně vypracován naprosto klíčový materiál pro další rozvoj geoinformační infrastruktury v ČR. Vidím jako důležité, aby byly pojmenovány společné priority, popsán cílový stav včetně metrik použitých pro sledování plnění dílčích cílů. Bude nutné jasné vymezení dotčených subjektů, aby byla popsána odpovědnost subjektů při pořizování a správě geodat, jejich sdílení a poskytování, značný důraz by se měl věnovat vlastní koordinaci. Nezanedbatelná bude ekonomická stránka věci, jak se např. jednotlivá opatření promítnou do rozpočtu jednotlivých organizací. Neméně důležitá bude rovněž legislativní stránka věci, ať už jde například o vzájemné poskytování geodat mezi subjekty veřejné správy či např. poskytování údajů obcím.  Důležité budou lidské zdroje, potřeba kvalifikovaných odborníků, jednou z klíčových záležitostí je pro CAGI v tomto směru celoživotní vzdělávání.

  • Ptal se Vít Pászto
Share
Share