GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference Mapování | GIS | Rozvojové země (reportáž)

Blížil se prodloužený víkend státním svátkem a zároveň parlamentní volby a do Olomouce v pátek 25. října přijelo sedmdesát účastníků 1. ročníku Konference Mapování | GIS | Rozvojové země. Tato konference se konala na půdě Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. a pod záštitou České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace a Kartografické společnosti ČR.

Úvodní slovo si vzal hlavní organizátor konference Mgr. Jiří Pánek a uvedl první příspěvek konference. Prvními přednášejícími byly studentky Přírodovědecké fakulty UP, Lenka Kohlova – studentka Regionální geografie a Anna Chrastinová – studentka Mezinárodních rozvojových studií. Ty se zúčastnily projektu Evropské komise EUROSHA (European Open-Source Humanitarian Aid), kterého cílem je pomocí open-source softwaru přispět ke sdílení dat mezi vládními i nevládními subjekty humanitární pomoci. Hlavním nástrojem jak tohoto cíle dosáhnout je mapování a doplňování dat do OpenStreetMap a databáze Sahana. Lenka účastníkům sdělila zkušenosti z míst v Keni, které jsou náchylné k přírodním rizikům, jako jsou sucha a povodně, dále pak oblasti s velkým množstvím vnitřně vysídlených osob nebo pak místa etnických nepokojů. Zatímco Anna se skupinkou místních a evropských dobrovolníků mapovala z větší části v hlavním městě Burundi. Zaměřovali se na oblasti, kterým hrozí konflikt z důvodu velkého počtu uprchlíků. Následná diskuze se věnovala mnoha tématům, například jak místní obyvatele umí pracovat s mapou, jak mohou využít výstupy nebo jak řešily problémy nedostupnosti satelitních snímků či komunikace s místními orgány.

Dalším přednášejícím byl Jan Svitálek z organizace Člověk v tísni. V této přednášce se účastnici dozvěděli o tom, jak složité je zavést geografické informační systémy do programového rámce rozvojových projektů. Z konkrétní praxe jsme se dozvěděli o implementaci GIS v zemědělských projektech v Etiopii a v projektech managementu přírodních zdrojů. Člověk v tísni zde spolupracoval z GISATem a využíval jejich mapové podklady, ale i přesto tyto výstupy se stály spíše doplňkových nástrojem než hlavním prostředkem rozhodování. Přednášející viděl hlavní příležitost a směr dalšího vývoje v zaměření se na způsoby využívání dat a na konkrétní analýzy. Poukázal na to, že v dnešní době nestačí jen ukázat mapu jako hlavní výstup. Nutno dodat, že přednášející sám zmínil, že zatím nenašli takovou přidanou hodnotu GIS, aby byla natolik dostatečná a mohli do ní investovat. Bez dostatečných odborných a technických kapacit a také mezioborové spolupráce bude změna velmi obtížná.

Po tomto příspěvku se všichni přesunuli do prostor před Přírodovědeckou fakultou, kde zástupce firmy GEODIS Brno předvedl ukázku letu bezpilotního letounu/dronu. Přednášející Jakub Karas nejprve předvedl drony, které mají k dispozici a následně představil možnosti využití UAV v různých oborech. Následná diskuze se věnovala překážkám nasazení v rozvojových zemích. K této diskuzi přispěla také organizace CheckTerra, která se podělila svými zkušenostmi ze Srí Lanky a dalších rozvojových zemí.

Další přednášejícím byl Jiří Pánek, který představil projekt „Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky“. Výstupem projektu je digitální webový Atlas ZRS ČR. Jedná se o první a zároveň jediný webový atlas, který charakterizuje prioritní země. Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti o ZRS ČR. Atlas může sloužit jako učební pomůcka v řadě předmětů a také je dostupný široké veřejnosti.

Posledním přednášejícím byl ředitel firmy GISAT Luboš Kučera. Obsahem jeho přednášky bylo představení činnosti organizace a ukázka některých projektů. Ať už se jednalo o projekt na sledování vývoje desertifikace v Mongolsku nebo projekt týkající se dlouhodobého vlivu sucha na vegetační pokryv v Somálsku. Účastníci se dozvěděli, s kterými organizacemi již spolupracují, jsou to například: Člověk v tísni, ADRA, Světová banka, Světová zdravotnická organizace a další.

První ročník této konference považuji za úspěšný. Sešli se zástupci neziskového sektoru, komerčního i představitelé akademické sféry a v neposlední řadě i studenti.

Bc. Beata Ćmielová

studentka Mezinárodních rozvojových studií a Geoinformatiky na PřF UP Olomouc.

Share
Share