GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 3 (reportáž)

V pátek 16. října se v Olomouci konal třetí ročník konference, která si klade za cíl prezentovat využití kartografie a geografických informačních systémů v rozvojových zemích, či v rozvoji obecně (může se tedy jednat i o rozvojové projekty například v České republice). Konference se účastnili akademičtí pracovníci i zástupci veřejné správy a neziskovek, ale primárně cílí na studenty různých oborů. Hlavní myšlenkou je nabídnout fórum, kde by se studenti mohli seznámit se zajímavými projekty především z praxe, popřípadě si poslechnout výsledky výzkumů svých spolužáků. Letos se do Olomouce sjelo celkem 139 posluchačů a tím vytvořili účastnický rekord a zároveň nasadili vysokou laťku pro další ročníky.

Z původně ohlášeného programu nakonec vypadl jediný zahraniční host, Mgr. Ivan Minčík, který měl prezentovat projekt GIS.lab, což je škálovatelná cloud GIS infrastruktura, která je nasaditelná například ve výuce či při řešení humanitárních krizí. Prvním přednášejícím byl RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, který představil posluchačům aplikaci ZmapujTo, což je nástroj pro nahlášení problémů ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení. Podněty jsou automaticky přiřazovány (na základě jejich geografické příslušnosti) a zasílány místním samosprávám. První verze ZmapujTo.cz vznikla v květnu 2012 jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a přispět tak k řešení této problematiky. Projekt se zaměřil na občany, kterým se nelíbí černé skládky v jejich městech, vesnicích nebo v přírodě a chtějí se skládkami něco udělat. V březnu 2014 autoři spustili druhou verzi ZmapujTo.cz, která je vylepšením verze první. Cíl projektu bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a zaangažovat občany, zůstal stejný. Nová verze však obsahuje několik novinek jako je možnost hlásit nejen černé skládky, ale i celou řadu možných problémů, na které v přírodě či ve městech narazíte.

Prezentace kulturně-antropologického výzkumu na Papui-Nové Guinei
Prezentace kulturně-antropologického výzkumu na Papui-Nové Guinei

Druhým prezentujícím byla Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci s příspěvkem „Percepce subsaharské Afriky v českých médiích“. Cílem této přednášky bylo představit průběžné výsledky výzkumu, který analyzuje vybraná česká média a jejich zpravodajství o regionu Subsaharské Afriky. K těmto analýzám používá mimo jiné o mapy, na kterých vizualizuje hlavní stereotypy a míru reprezentace jednotlivých zemí v českých médiích. Po spíše společenskovědním výzkumu následoval další, u kterého si málo přednášejících asi dokázalo představit, jak může být GIS či mapy využity. Se svoji prezentací vystoupili Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. z domácí Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejich vystoupení popisovalo „Zkušenosti s mapováním na Papui-Nové Guinei“, což byl prakticky kulturně-antropologický výzkum s použitím mapování a později i zpracování výsledků v GIS. Přednášku na podobné téma budou mít také na letošní Konferenci GIS Esri v Praze.

Jako poslední prezentoval výsledky svého výzkumu Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., opět z domácí Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho výzkum se zaměřuje na „Pocitové mapy v místním rozhodovacím procesu“. Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.

Konference byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a probíhá v rámci Evropského roku pro rozvoj a proběhla pod záštitou České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace a Kartografické společnosti ČR.

Share
Share