GISportal
Jedeme i díky Vám

Konferencia EGU General Assembly 2017 (reportáž)

Ako každý rok, aj tento sa 23 – 28. 4. 2017 konala tradičná geovedná konferencia EGU General Assembly vo Viedni (http://egu2017.eu/). V porovnaní s minulým rokom bola návštevnosť ešte vyššia. Konferencie sa celkovo zúčastnilo 14 496 vedcov (13 650 minulý rok) zo 107 krajín, pričom v popredí boli krajiny ako Nemecko (2 356 vedcov), Veľká Británia (1 297 vedcov) a Francúzsko (1 080 vedcov). Slovensko za týmito číslami zaostávalo a konferencie sa zúčastnilo 46 vedcov. V prípade Česka to bolo 183 vedcov.

Z pohľadu číselnej bilancie, bolo na konferencii prezentovaných 4 849 ústnych prezentácii, 11 312 posterov, 1 238 PICO prezentácii a 88 krátkych kurzov. Celkovo pozostávala konferencia zo  649 vedeckých sekcií, pričom sa nestratili ani geoinformatici.

Hneď v prvý deň konferencie nás zaujal krátky kurz (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/session/25731), ktorý bol venovaný použitiu softvéru R (https://www.r-project.org/) v súvislosti s GIS. V rámci kurzu sme postupne prešli od načítania GIS vrstiev v R, až po jednoduchšie analýzy, ktoré boli venované najmä interpolačným metódam (Kriging a pod.), pričom súčasťou bola aj vizualizácia jednotlivých GIS výstupov v R.

Keď už hovorím o kurzoch, pre mňa konkrétne bol zaujímavý aj kurz venovaný analýze údajov (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/session/25679) s použitím jazyka Python (https://www.python.org/) a Jupyter (http://jupyter.org/). Python patrí k populárnym skriptovacím jazykom, ktorý má silné postavenie vo vedeckej oblasti, či už z hľadiska prípravy, spracovania údajov alebo vizuálnej interpretácie výsledkov. Kurz bol primárne zameraný na analýzu rôznych typov údajov, pričom poukázal aj na dokumentáciu údajov pomocou notebooku Jupyter.

Viaceré zaujímavé témy boli venované napr. diaľkovému prieskumu zeme (DPZ), pričom možno spomenúť tému zameranú na využitie údajov z DPZ pre monitorovanie nelegálnych skládok (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-15579.pdf), resp. monitorovanie baní (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-14235.pdf).

Satelitné údaje z MODISU boli použité napr. v štúdii zameranej na odhad maximálnej a minimálnej teploty vzduchu (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-11850-1.pdf). Riešená bola aj problematika zosuvov pôdy v Taiwane pomocou LIDARU a data miningu, konkrétne techniky regresných stromov (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-16499-1.pdf), čo sa ukázalo ako výrazný krok vpred pri pochopení procesov zosuvov pôdy v skúmanom území.

Na záver pripájame pár fotiek z priebehu konferencie. Zároveň adresujeme poďakovanie organizátorom konferencie za úspešne zvládnuté podujatie a tešíme sa na ďalšie ročníky.

 foto6

foto5

foto2

Autor: Patrik Sleziak

Share
Share