GISportal
Jedeme i díky Vám

Letecké snímkovanie snehu pomáha vodohospodárom na západe USA

Mapy vytvorené projektom NASA (Airborne Observatory Snow observatory mission) pomohli vodohospodárom  v USA vylepšiť systém hospodárenia s vodnými zdrojmi pre 2,6 milióna obyvateľov v oblasti San Francisca. Projekt funguje od jari tohto roku a svoje opodstatnenie preukázal už počas leta, keď sa podarilo presne predpovedať objem vody, ktorý pritiekol z topenia snehu do vodnej nádrže Hetch Hetchy, ktorá je hlavnou zásobárňou vody pre spomínanú oblasť San Francisca. Tento rok bol najsuchším v Kalifornii za celú históriu meraní, preto bola táto informácia mimoriadne cenná. Táto technológia zberu údajov by sa v budúcnosti mohla využívať aj v iných oblastiach sveta a zlepšiť hospodárenie s vodou pre 1,5 miliardy ľudí, ktorí sa spoliehajú na topenie snehu, ako hlavný zdroj vody.

earth20130502combo-full

V apríli 2013 sa začalo s týždennými preletmi ponad povodie Tuolumne v kalifornskom pohorí Sierra Nevada a mesačnými preletmi nad povodím Uncompahgre v štáte Colorado. Lety prebiehali až do konca obdobia topenia snehu. Povodie Tuolumne je zdrojom vody pre spomínanú vodnú nádrž Hetch Hetchy. Povodie Uncompahgre je súčasťou povodia horného Colorada, ktoré je zdrojom vody pre veľkú časť západu USA. Misia sa v súčasnosti zameriava na západ Spojených štátov, kde topenie snehu tvorí viac ako 75 percent z celkových zdrojov sladkej vody .

Údaje z tohto projektu pomohli  optimalizovať vodohospodársku prevádzku hlavne počas posledných dvoch kritických týždňoch topenia snehu čo napomohlo k výrobe elektrickej energie za 3,9 miliónov dolárov.

Letecké snímkovanie sa zameriava na meranie dvoch parametrov potrebných pre pochopenie a odhad topenia snehu, a to: vodná hodnota snehu (výška vrstvy vody, ktorá vznikne roztopením snehu) a albedo. Vodná hodnota snehu je určená kombináciou výšky snehu s ​​odhadovanou hustotou,  tento údaj je možné použiť na výpočet veľkosti zásob vody uložených vo forme snehu. Albedo ovplyvňuje rýchlosť topenia snehu a načasovanie odtoku zo snehu.

earth20130502combo2-full

Doteraz boli tieto dáta získavané terénnymi meraniami a meteorologickými stanicami rozmiestnenými v povodiach, no tieto nepostačovali na dostatočne presné odhady množstva roztopeného snehu. Bez údajov z leteckého snímkovania,  by doteraz používané  modely predpovedali, že do vodnej nádrže Hetch Hetchy pritečie o viac ako 39 mil. metrov kubických viac, ako v skutočnosti pri celkovej kapacite vodnej nádrže 444 mil. m3.

agu20131209-640

Údaje sú získavané LIDAR-om od kanadskej firmy Optech Inc. of Vaughan, Ontario a spektrometom tiež kanadskej výroby, od koncernu ITRES Calgary, Alberta,  ktorý meria druhý dôležitý parameter snehovej pokrývky, albedo .

Program v budúcnosti jeho tvorcovia plánujú rozšíriť na celé povodie horného Colorado a celé pohorie Sierra Nevada.
Viac informácií nájdete na: http://aso.jpl.nasa.gov/

Zdroje: NSIDC (National snow and ice data centre), NASA

Share
Share