GISportal
Jedeme i díky Vám

Menno-Jan Kraak: Nečekám revoluci v kartografiiMenno-Jan Kraak: I do not expect revolution in cartography

Na konci června jste si mohli všimnou naší výzvy, která se týkala rozhovoru s předním světovým kartografem Menno-Janem Kraakem. Tento rozhovor, který vám nyní přinášíme, je prvním z řady interview s osobnostmi světového formátu v oblasti kartografie a GIS. Volně tedy navazujeme na náš úspěšný seriál „Významné osobnosti současné české a slovenské geoinformační scény“  a postupně se budeme vydávat za hranice, abychom se podívali na to, co se honí hlavou „Významným osobnostem světové geoinformační scény“.

A prvním zpovídaným na řadě v našem novém seriálu je právě zmiňovaný Menno-Jan Kraak (*1958). Profeosr Kraak získal doktorát (PhD) v roce 1988 na univerzitě v nizozemském Delftu a od roku 1996 působí jako profesor na univerzitě ve městě Twente, kde v současné době zastává pozici vedoucího katedry geoinformačních technologii. Je autorem více než dvou stovek publikací o kartografii a GIS. Mezi jeho nejznámější počiny patří bezesporu kartografická “bible”, kterou napsal s kolegou Ormelingem v roce 1996 s názvem Cartography: Visualization of Geospatial Data. Od roku 2007 je viceprezidentem světové kartografické asociace ICA a členem redakčních rad několika významných oborových časopisů ( např. The Cartographic journal, Journal of Maps, Cartographica, Cartography and Geographical Information Sciences). Více informací o této osobnosti světové kartografie naleznete na jeho osobních stránkách.

Nyní se tedy pohodlně usaďte, rozhovor začíná. Pokud byste se chtěli současně zdokonalovat v angličtině, pak vám nabízíme k přečtení i originální znění rozhovoru, stačí si jen přepnout GISportal.cz do angličtiny.

Jaké největší změny podle Vašeho názoru ovlivnily GIS/kartografii za posledních deset let?

Mobilní internet a mapy na webu jsou více než kdykoliv jindy přítomné v každodenním životě každého z nás. Mapy se staly součástí hlavního společenského proudu, stejně jako fotografie a video. V současné době jsou mapové aplikace jedny z nejdůležitějších, které na chytrých telefonech můžeme najít. Lidé stále více využívají mapy a co je ještě důležitější, lidé si mapy pro svou vlastní potřebu tvoří i sami.

Jaké změny nás podle Vaše názoru čekají v oblasti GIS/kartografii v následujícíh deseti letech?

Vliv crowdsourcingu (nebo obecně tzv. volunteered geographical information – VGI) bude mít velký a trvající dopad na to, jakým způsobem naše komunity budou v budoucnu pracovat. Tento způsob sběru dat bude plnit současné mapy aktuálními daty, ale také vznikou nové druhy mapových produktů, které budou více ad hoc, osobní a s krátkou životností. Je možné, že si tato změna vyžádá i změnu současného designu map.

Proč jste se rozhodl studovat kartografii?

Když jsem byl malý, tak mi můj dědeček ukázal jeden z jeho atlasů a povídal mi historky všemožných místech, které nikdy nebyl schopný navštívit. Později mi dal také můj první atlas a v tu chvíli jsem věděl, že jednoho dne budu tvořit své vlastní atlasy. To se sice nikdy nestalo, ale alespoň dělám jednotlivé mapy a učím o mapách každý den.

Jaký atlas nebo mapu osobně obdivujete nejvíce?

Obecně se mi líbí kartografický styl National Geographic. Jejich geografické mapy s charakteristicky příjemnými barvami okolo hranic a také jejich inovativní tématické mapy, které můžete najít v jejich časopisech. Dalším oblíbeným jsou francouzské mapy od Michelinu, a to jak pro autonavigaci, tak i klasické mapy.

Můžete jmenovat 3 nejdůležitější vynálezy v GIS/kartografii?

  • Tisk a WWW (šíření informací, každé v jiném časovém období)
  • GPS (sběr dat v reálném čase pro každého)
  • Bertinovy principy (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bertin) (ani ne tak jako mechanický vynález jako spíše teoretický milník)

Jaký je největší rozdíl mezi západní a východní kartografickou školou?

Nejprvě si musíme tyto dvě školy definovat, což bych rád udělal na základě vzhledu, což nás dostává do přelomu 70. a 80. let minulého století. Východní škola, já ji nazývám “sovětská škola”, může být charakterizována velkými “koláčovými” kartodiagramy, úzkými šipkami, typickými barvami a špatnou kvalitou papíru. Západní styl pro mě není tolik jednotný. Západoevropské mapy jsou rozdílné od amerických, které jsou mnohem jenodušší (např. silniční mapy jsou jedním druhem linie). Západoevropský styl nebyl určitě tolik centralizovaný jako ten východní, používaly se jasné barvy a výrazná symbolika. V dnešní době bych moc rozdílů neviděl, globalizace dorazila i do kartografie.

Myslíte si, že moderní technologie přinesou nové vyjadřovací metody do kartografie, nebo se bude jednat pouze o redesign současných?

Pokud pohlédneme do minulosti vidíme, že nové technologie nezměnily významně základní principy kartografie. Samozřejmě ale přinesly nové možnosti, jak mapy používat (interaktivita, animace atp.). Já nečekám revoluci co se týče vyjadřovací prostředků, ale širší využití.

Menno-Jan Kraak (1958) has a Doctors (PhD) degree in Cartography of Delft Technical University (1988). In 1996 he started at ITC as professor in Geovisual Analytics and Cartography (as of 2010 University of Twente). In addition he was appointen as professor in New visualization techniques in Cartography at Department of GeoSciences, Utrecht University between 1998 and 2010. Currently he is head of ITC’s Geo-Information Processing Department.

He wrote more than 200 publications on cartography and GIS. His most visible publications are three books on aspect of cartography: Cartography, visualization of geospatial data (with Ormeling) and published by Prentice Hall and Guildford Press (translated in 5 languages), Webcartography, developments and prospects (editor with Brown) published by Taylor & Francis, and Exploring Geovisualization (edited with Dykes and MacEachren) published by Elseviers.

He is a member of the editorial board of several international journals in the field of Cartography and GIScience (The Cartographic journal, Journal of Maps, Cartographica, Cartography and Geographical Information Sciences).

He is active in the International Cartographic Association as Vice-President since 2007, as National Delegate and has been (co-)chair of the Commission on Visualization and Virtual Environments (1995-2007).

GISportal.cz is happy to bring you an interview with this special person.

What do you think that has changed the GIS/Cartography in last decade the most?

The mobile internet and Web2.0. maps are more than ever part over everyone’s daily life. Maps have become mainstream, like photo’s video’s etc. among the most important apps on smart phones are map-apps. People use more maps, and even more important, people create more maps for personal use.

What do you think that will change the GIS/Cartography in next decade the most?

The influence of crowd-source (volunteered geographic information) will have a big and lasting impact on how our community will work. It will feed the current more traditional maps with up-to-date data, but will be responsible for new type of map product that are more ad hoc, personalized and short lived. It will potentially ask for different design constructs

Why did you study cartography?

As a child my grandfather showed me his atlas and told all kind of stories of places he would never be able to visit. He also gave me my first own atlas, and from then on I knew. I’m going to make atlases myself. That never really happened, but making map and teaching about map is still a daily activity.

What atlas/map do you personally admire the most?

The cartography of National Geographic. Their geographic maps with their characteristic  pleasant coloured bands along the boundaries,  and he innovative thematic maps found in their journals. Another favourite are the French Michelin maps, both for on the road and in towns.

Could you name 3 most significant inventions, in your opinion, in GIS/Cartography ever?

  • Printing press and WWW (dissemination: each in its own time frame)
  • GPS (real time data collection (by everyone)
  • Bertin’s principles (not a mechanical invention, but rather a theoretical milestone)

What are the main differences between western and eastern cartographic schools?

This first requires to define both schools. I would like to do it from design perspective, and then you have to realize studied at the end of 70/ begin 80’s of last century. The eastern style can (could) be recognized by what I called the uniform soviet style (large pie diagrams, thick arrow, certain color ranges etc / poor paper quality). The western style was for me not a single style. Western European map were definitely different from US maps. The last were always rather simple: road maps with single lines). The W European style was also diverse being not centrally organized as in the East.  Bright colour and crisp symbology.  Today I would not see a difference any more. Globalization has also reached cartography.

Do you think that modern technology brings new methods of cartographic expression, or it will be just a redesign of those currently used?

If we look back new technology has not significantly changed the core principles of cartography.  Of course it did bring more option on how to use map (interactive, animation etc).  So I do not expect revolution in cartographic expression, but wider creation and use options.

Share
Share