GISportal
Jedeme i díky Vám

Online GIS vzdelávanie

V dnešnej dynamickej dobe máme k dispozícii množstvo rôznych online zdrojov (napr. kurzov, programov vzdelávania, a pod.), pomocou ktorých si môžeme rozšíriť poznatky a vedomosti z rozličných odborov. Pomerne pekný prehľad 10-tich online zdrojov zameraných na GIS vzdelávanie je možné nájsť na tejto stránke. V nižšie uvedenom si v krátkosti jednotlivé online formy vzdelávania predstavíme.

1.) Kurz s názvom „Špecializácia GIS“ je možné nájsť na stránke Coursera, ktorá od svojho spustenia v roku 2012 pridala viac ako 400 online kurzov/vzdelávaní zameraných na GIS z 83 vzdelávacích inštitúcií. Je evidované, že k dnešnému dňu sa na jednotlivé online kurzy zaregistrovalo viac ako 4,2 milióna študentov. Ako sme spomenuli, v rámci stránky je možné nájsť aj kurz „Špecializácia GIS“, ktorý je zameraný na používanie GISov v profesionálnom prostredí. V rámci kurzu sa môžeme naučiť, ako analyzovať priestorové údaje, používať rôzne kartografické techniky, a pod. Záujemcom online vzdelávania, ktorí sa chcú zdokonaliť v GISe, resp. v iných oblastiach stránku Coursera určite odporúčam.

1

2.) Vzdelávacie kurzy, resp. programy, ktoré ponúkajú možnosť získania certifikátu v GIS a v geopriestorovej inteligencii na „Penn State university“. K dispozícii sú viaceré možnosti online vzdelávania (napr. individuálne kurzy na účely profesionálneho rozvoja), rovnako ako aj magisterský študijný program zameraný na GIS. Univerzita ponúka viac ako 30 kurzov v celej škále najnovších tém GIS aplikácií, geo-priestorovej inteligencie, DPZ, priestorových analýz a pod. V rámci jednotlivých kurzov je možné sa stretnúť s najnovšími nástrojmi a technikami dostupnými v oblasti GIS.

2

3.) Programy vzdelávania venované technológiám GIS, ktoré poskytuje univerzita v Arizone. V rámci týchto programov je možné dosiahnuť bakalársky a magisterský stupeň, ktoré sú dostupné bez nejakej záverečnej práce. Univerzita ponúka taktiež aj tzv. „Professional GIST“ certifikát, ktorý je dostupný online na základe absolvovania troch semestrov štúdia.

3

4.) Fakulta geo-informačných vied a pozorovania Zeme na univerzite (Twente) v Holandsku. Táto prestížna vzdelávacia a výskumná inštitúcia ponúka online kurzy, diplomy a certifikáty v oblasti geoinformatiky a zemského pozorovania vo viacerých oblastiach, napr. princípy a aplikácie GIS a DPZ, geo-informačné vedy a modelovanie, geo-štatistika, open-source štatistické výpočty, a ďalšie.

4

5.) Magisterský stupeň aplikovaných vied v geo-priestorových informačných technológiách na univerzite „Delta State“. Univerzita ponúka vzdelávanie a prax týkajúcu sa geo-priestorových informačných vied, pokročilých geo-priestorových analýz, DPZ, digitálneho spracovania obrazu, fotogrametrie, programovania atď. V rámci uvedeného vzdelávania sa môžeme dozvedieť, ako sa geografické informačné technológie uplatňujú v rôznych oblastiach, napr. mestské a regionálne plánovanie, prírodné zdroje, životné prostredie, ekológia, hospodárstvo a pod.

5

6.) GIS zameraný na environmentálny manažment na univerzite v Toronte. V rámci uvedeného vzdelávacieho kurzu si študenti vyvinú silný základ v teórií GIS a DPZ a rovnako sa majú možnosť zdokonaliť aj v softvérových zručnostiach GIS.

6

7.) Univerzita v južnej Kalifornii ponúka vzdelávacie programy v oblasti geografických informačných vied a technológií. Jednotlivé programy približujú študentom geografické inovácie a aplikácie GIS z reálneho sveta. Univerzita poskytuje 20-mesačné magisterské štúdium v GIST (t.j. „Geographic Information Science & Technology“) a tri 9-mesačné online certifikáty.

7

8.) Univerzita John Hopkins ponúka online certifikát v GIS. GIS predstavujú technologický prelom v organizovaní a zobrazovaní priestorových informácií na podporu lepšieho rozhodovania vedcov, verejných činiteľov a komunít, ktoré čelia čoraz komplexnejším požiadavkám na svoje dostupné zdroje. Magister vied v GIS na tejto univerzite je určený pre študentov, ktorí sa chcú priblížiť k tejto oblasti a zároveň si prehĺbiť vedomosti zamerané na priestorové modelovanie, analýzy priestorových dát, geo-vizualizácie. Ide o 5-kurzový certifikát, na ktorý sa prihlášky prijímajú celoročne.

8

9.) Pokročilý vzdelávací program v GIS na inštitúte technológií v Kolumbii. Tento program je k dispozícii pomocou online vzdelávania a môže byť dokončený už sa dva roky. Jednotlivé učebné osnovy kombinujú teóriu a prax, školenia v oblasti GIS, technické otázky, digitálne mapovanie. V rámci uvedeného vzdelávacieho programu musia študenti absolvovať aj nejakú prax.

9

10.) Online GIS na univerzite v západnej Floride. Je akreditovaným kvalitným online vzdelávaním v GIS pre začínajúcich aj pokročilejších študentov. Ponúka niekoľko akreditovaných programov v oblasti geovied, zahrňujúcich magisterský stupeň v GIS administrácii a štyri certifikované programy. Ponúka študentom prístup k najnovším geo-priestorovým technológiám a príslušným priestorovým aplikáciám. Dostupných je zároveň 15 online kurzov, ktoré pokrývajú GIS a špičkové aplikácie.

10

Ak ste sa aj vy stretli s nejakou formou online možnosti vzdelávania v súvislosti s GIS, či už prostredníctvom rôznych kurzov, vzdelávacích programov a pod., neváhajte sa s nami podeliť.

Share
Share