GISportal
Jedeme i díky Vám

Ortofotomapa dálnice s přesností 1,2 cm!

VÚGTK, v.v.i. v srpnu loňského roku na základě objednávky firmy GEOVAP, spol. s r.o. zřídil, s laskavým svolením společnosti EUROVIA CS, a.s., na nepoužívaném úseku dálnice D11 testovací základnu o 101 kontrolních bodech. Na této základně VÚGTK, v.v.i. umožnil v únoru letošního roku firmě UPVISION s.r.o. provést testovací snímkový let k určení polohové přesnosti ortofota při použití neměřické kamery Canon 700D a UAV Hexacopter G6. Testovací lokalita byla snímkována s Ground Sample Distance 1cm. Při podélném překrytu snímků 80% a příčném překrytu 60% bylo pořízeno 1235 snímků. Tyto snímky pokryly plochu přibližně 20ha. Do fotogrammetrických výpočtů využívajících metodu Semi Global Matching bylo zařazeno a ručně na snímcích změřeno 33 výchozích bodů. Ostatní body sloužily jako kontrolní k analýze polohové přesnosti vytvořeného ortofota. Souřadnice kontrolních bodů určené z ortofota byly odečteny od souřadnic zaměřených VÚGTK,v.v.i. a byla vypočtena střední polohová chyba kontrolních bodů –  mxy=0,012m.

Graf polohových chyb
Graf polohových chyb

Vzhledem ke konfiguraci výchozích bodů na základně je velmi důležitým faktem, že hodnoty rozdílů souřadnic na kontrolních bodech jsou jen nevýznamně vázány k počtu fotogrammetrických základen mezi výchozími body vstupujícími do fotogrammetrických výpočtů.

Nyní probíhají další výpočetní testy s cílem určit mezní počet výchozích bodů a jejich rozložení v lokalitě při zachování vysoké polohové přesnosti a rovněž probíhají testy přesnosti výškopisu. O všech výsledcích dalších testů bude odborná veřejnost informována. „Firma UPVISION po ukončení všech testů poskytne bezplatně snímky a další potřebné podklady k veřejné kontrole a nezávislému kontrolnímu testování dalšími odborníky“, doplňuje UAS manager Jakub Karas.

UAV v akci
UAV v akci

Testy polohové a výškové přesnosti fotogrammetrických metod používajících neměřické kamery a UAV prostředky jsou důležitou součástí cesty moderní fotogrammetrie do katastru České republiky a jsou plnohodnotnou alternativou pro mapování ploch a liniových staveb s vysokou přesností.

Ortofoto části dálnice
Ortofoto části dálnice
Detail vlícovacího bodu
Detail vlícovacího bodu

 

Zdroj: zpráva VÚGTK, v.v.i. a UPVISION s.r.o.

Share
Share