GISportal
Jedeme i díky Vám

OSSConf Žilina 2018 (report)

V dňoch 2.7. – 4.7.2018 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutočnil okrúhly 10. ročník konferencie OSSConf. Konferencia je primárne zameraná na otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, pričom jednotlivé sekcie sa venujú Open hardvéru, vývoju OSS, OSS vo vzdelávaní, LaTeXu a OpenGISu & OpenDatam. Posledná menovaná sekcia (t.j., OpenGIS & OpenData) prebehla 4.7.2018 a ako už býva zvykom, nechýbala na nej ani redakcia GISportalu.

Sekcia „OpenGIS & OpenData“ bola rozdelená do dvoch blokov. V dopoludňajšom bloku vystúpilo päť rečníkov. Ako prvá sa predstavila Alžbeta Gardoňová (OpenGeoLabs) s témou „QGIS pre dennú prax“. V rámci prednášky sa venovala open source softvéru QGIS, pričom boli predstavené aj nástroje (t.j., grafický modeler, skriptovanie v jazyku Python, zásuvné moduly) pre efektívnejšiu prácu s väčším množstvom dát. Prednáška bola spestrená aj hodnotnou praktickou ukážkou, v rámci ktorej bol spustený „pythonovský“ skript, ktorý zreťazil niekoľko GIS úloh do jedného kroku. V závere rečníčka uviedla, že jej obľúbený plugin je OpenLayers Plugin a to najmä z dôvodu podkladových máp, ktoré sú tam k dispozícii.

Prezentácia Alžbety Gardoňovej

Ako druhý rečník vystúpil Peter Márton (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita) s témou „Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní“. Príspevok poukazoval na to, že na Žilinskej univerzite sa v rámci predmetu GIS (určeného študentom študijného programu Inteligentné informačné systémy a Informačné systémy) rozhodli prejsť vo vyučovaní na otvorený softvér QGIS. Zároveň boli prezentované skúsenosti vyučujúceho s týmto softvérom. V závere boli naznačené aj vízie do budúcnosti, t.j., zostať pri QGISe; dosiahnuť to, aby študenti na základe nadobudnutých znalostí z predchádzajúcich predmetov boli schopní sami vyvinúť napr. zásuvné moduly pre QGIS a pod.; doplniť do cvičení úlohy, pri ktorých by sa dal použiť PostGIS; taktiež rozšíriť používanie GeoServeru.

Prezentácia Petra Mártona

Ako tretí v poradí vystúpil Miloslav Ofúkaný (AMAVET 962), ktorý prezentoval príspevok s názvom „Ako mi pomáha QGIS pri práci s komunitami“. V rámci príspevku sa zmienil o portáloch ako je GeoCommunity.sk; AMAVET 962 (portál venujúci sa rozvoju osobnosti a miestnych organizácií), Toastmasters (komunita rečníkov a lídrov), taktiež spomenul aj open source víkendy v Bratislave a Košiciach. Na spestrenie z úst Mila zaznela aj ľudová pieseň „Keď mi srdce choré“. Ostatní účastníci konferencie sa k hlavnému spevákovi pozvoľna pridali. V závere Milo ešte adresoval poďakovanie tradičnému účastníkovi konferencie Janovi Růžičkovi, taktiež Martinovi Kalivodovi (za prácu s Webmap projektom) a Alžbete Gardoňovej (za materiály z GISmentors).

Prezentácia Mila Ofúkaného

Ďalší v poradí vystúpil Jan Růžička (VŠB-TU Ostrava) s príspevkom s názvom „Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ“. Projekt PÁTRAČ („Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu“) funguje v spolupráci s políciou ČR a hlavným riešiteľom je doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. z České zemědelské univerzity v Prahe.  Ako rečník naznačil, hlavná myšlienka projektu spočíva v tom, že do procesov, ktoré prebiehajú pri pátraní po nezvestnej osobe by sa mali priniesť nejaké nové technológie a tiež by sa malo zistiť, akým spôsobom pracujú psovodi a psy v teréne. Zároveň by sa mali navrhnúť aj nejaké optimalizácie pátrania. Projekt (zapojení sú aj študenti z VŠB-TUO) vedie k vývoju geografického informačného systému, ktorý pozostáva z niekoľkých častí: (a) nástroj pre predikciu pravdepodobnosti výskytu nezvestnej osoby, (b) nástroj pre optimalizáciu pátracích sektorov, (c) nástroj pre monitorovanie pátrania, (d) nástroj pre správu dátového skladu.

Prezentácia Jana Růžičku

Ako posledný v dopoludňajšom bloku vystúpil Adam Mydla (AMAVET 962). Jeho príspevok mal názov „OpenStreetMap (OSM) ako nástroj humanitárnej pomoci“ a poukazoval na výhody (napr.  otvorená licencia, široký rozsah dát, možnosť editácie, rýchly rozvoj technológií a myšlienok) celosvetového projektu (OSM) získavania a sprístupňovania mapových podkladov na nekomerčnej báze. Projekt OSM bol prezentovaný v súvislosti s pomocou ľuďom v núdzi, najmä v krajinách tretieho sveta zasiahnutých pohromami a konfliktmi.

Prezentácia Adama Mydlu

V popoludňajšom bloku zaznelo päť príspevkov.  Ako prvá vystúpila Mariana Hurná (Mesto Prešov) s príspevkom s názvom „Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov“. Rečníčka vyzdvihla otvorené množiny datasetov, ktoré sú pre mesto Prešov dostupné, bezplatné a denne automaticky aktualizované. Celkovo sa jedná o 37 datasetov vo formáte JSON/ XML a  25 datasetov vo formáte SHP/KML/geoJSON. V závere sa rečníčka zmienila aj o tom, že pre mesto Prešov bola v súvislosti s mestskou dopravou vypracovaná aj komplexná aplikácia, ktorá poskytuje informácie o tom,  kde sa autobusy/trolejbusy nachádzajú, aké majú meškanie, či sa už blížia a pod.

Prezentácia Martiny Hurnej

Nasledujúci rečník Miloš Korenčiak (Solargis) predstavil príspevok s názvom „Rastrové meteodáta v Pythone“. V rámci príspevku boli prezentované metódy, ako spracovávať a ukladať veľké dáta pomocou programu Python. Dôraz bol kladený na ukážky rôznych formátov meteodát a rôznych optimalizačných trikov, ktoré boli zároveň prehľadne demonštrované na hracích kockách. Tieto informácie smerujú k vytvoreniu máp, ktoré poukazujú na to, kde koľko slnečného žiarenia dopadne (dôležitá informácia napr. pre postavenie solárnej elektrárne). Rečník zároveň podotkol, že je dôležité aj vedieť ako sa tieto mapy vyvíjajú v čase.

Prezentácia Miloša Korenčiaka

Príspevok rečníka Martina Kalivodu (ÚGKK SR) sa venoval „Novému digitálnemu modelu reliéfu SR“. Cieľom bolo oboznámiť poslucháčov s plánmi poskytovania nového DMR (t.j., DMR 5.0) SR tvoreného metódou leteckého laserového skenovania. Výsledný, kvalitný DMR (rozlíšenie 1 m) by mal nájsť uplatnenie či už medzi orgánmi štátnej správy/samosprávy, ale aj vo výskumnom a súkromnom sektore.

Prezentácia Martina Kalivodu

Nasledujúci rečník Miroslav Ševčík (Geodetický a kartografický ústav Bratislava) predstavil príspevok s názvom „Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky“. Príspevok poukazoval najmä na to, že vzhľadom na meniaci sa vzhľad krajiny (najmä vplyvom ľudskej činnosti), je potrebné zbierať/aktualizovať priestorové údaje efektívnymi metódami. Taktiež boli spomenuté úlohy aktualizácie, ako napr. preverenie existencie/správnosti všetkých objektov a ich atribútov, zaznamenanie zmien a pod.,

Prezentácia Miroslava Ševčíka

Posledný prezentujúci Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav Bratislava) predstavil „Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky“. Spomenutá bola napr.  webová mapová aplikácia Mapový klient ZBGIS, taktiež webové mapové služby publikované podľa OGC štandardov (WMS, WMTS, WFS, WCS) a pod.

Prezentácia Tomáša Dekana

Abstrakty príspevkov sú dostupné tu.

Po prednáškach sa konalo ešte sprievodné podujatie „Missing Maps mapathon“, t.j. online mapovačka polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc.

Na záver už len poďakovanie organizátorom za príjemné podujatie. Veríme, že v nasledujúcich ročníkoch sa opäť v hojnom počte stretneme.

Share
Share