GISportal
Jedeme i díky Vám

Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje (TZ)

Plzeňský kraj (Odbor informatiky) realizuje projekt „Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje“. Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a Plzeňského kraje. Projekt realizuje společnost GEODIS BRNO.

Vize projektu:

Existuje databáze informací umožňující efektivní správu pozemních komunikací ve vlastnictví Plzeňského kraje a zajišťující dostupnost údajů o území v kontextu požadavků legislativy. Ze statistik jednoznačně vyplývá úbytek nehod se subjektivním zaviněním řidiče a naopak narůstá počet nehod daných objektivně špatnými parametry komunikace. Důraz je kladen především na udržování infrastruktury v dobrém stavu, což se jeví jako efektivnější než „vyčkávat“ havarijního stavu a pak realizovat nákladné komplexní rekonstrukce.

Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek a jeho pravidelnému vyhodnocování včetně tvorby plánů údržby a oprav. Informace a podklady pro všechny úrovně správy sítě silnic je potřeba zajistit jednotným systémem, který bude souhrnem organizačních, technických a programových prostředků.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření a zajištění aktualizace pasportu komunikací II. a III. třídy v Plzeňském kraji jako základní informační báze o pozemních komunikacích v jeho správě a to nejlépe v měřítku technické mapy kraje.
  • Zefektivnění procesů při pořizování dat v oblasti údržby a správy pozemních komunikací a to prostřednictvím informačního systému.
  • Zefektivnění procesů při správě a údržbě pozemních komunikací a to prostřednictvím informačního systému.
  • Zamezit duplicitnímu pořizování dat o pozemních komunikacích.
  • Založení systematické správy pasportních údajů.
Klasifikace stavu povrchu vozovek 2. a 3. třídy. Aplikace je v ArcGIS Viewer for Flex
Klasifikace stavu povrchu vozovek 2. a 3. třídy. Aplikace je v ArcGIS Viewer for Flex

Časový harmonogram: 

1. Sběr dat pro pasportizaci. Dokumentace celé silniční sítě v majetku Plzeňského kraje (tj. všechny silnice II. a III. třídy na území kraje) realizována mobilním mapovacím systémem.

2. Webová aplikace – videopasport. Součástí projektu bude webová aplikace, která bude umožňovat přístup k pořízeným panoramatickým snímkům přes internet.

3. Desktopová aplikace (mapování – pasportizace). Projekt obsahuje dvě licence desktopové aplikace, která bude sloužit pro vyhodnocení informací (s možností rozšířit o zpracování zájmových jevů – značky, svodidla, zdi, atd.).

4. Sběr dat pro vyhodnocení stavu povrchu silnic

5. Sběr poruch a vyhodnocení sběru poruch a jejich začlenění do databáze. Výsledkem bude tabelární výpis měřených úseků s klasifikací stavu dle TP 87, grafické přehledy a digitální mapa zobrazující klasifikaci stavu na sledované síti. Datové soubory pro systém GIS (vektorový formát SHP) budou obsahovat informace o typu a rozsahu porušení, klasifikaci úseků, rok aktualizace stavu, číslo úseku dle Silniční databanky Ostrava Ředitelství silnic a dálnic a.s. Výsledky budou mimo jiné k dispozici široké veřejnosti formou mapové služby.

6. Výpočet plánů údržby a oprav vozovek. Na základě aktualizovaných dat v databázi provede GEODIS BRNO výpočet finančního plánu – optimálního řešení údržby a oprav bez omezení finančních prostředků (FP) a následně výpočet optimalizovaného rozpočtu na základě dostupných finančních zdrojů ve variantách dle požadavků objednatele odděleně pro kategorie silnice zařazené ve VS, případně odděleně pro silnice II. a III. třídy.

Nástroj sběru dat
Nástroj sběru dat

Prvotní pořízení dat bude provedeno v první polovině roku 2013. Následující 2 roky je zajištěna aktualizace těchto dat.

Zdroj: Plzeňský kraj

Share
Share