GISportal
Jedeme i díky Vám

Portálu Územního plánování Olomouckého kraje: Informace poskytované veřejnosti

Pokračování seriálu o Portálu Územního plánování Olomouckého kraje

Portál jako přístupové místo pro informace z oblasti územního plánování přináší veřejnosti jak informace závazné – územní plány a zásady územního rozvoje, tak informace podkladové – územně analytické podklady, tak územní studie. Veřejnost nejvíce pracuje s evidencí územních plánů a mapovým portálem, na které je tento příspěvek zaměřen.

Evidence územních plánů

Územní plán je základní koncepční a rozvojový dokument obce.  Jedná se o dokumentaci závaznou pro rozhodování v území. Dlaždice „územní plány“ Vás přenese do evidence územních plánů, kde je možné vyhledávat na základě zadaných parametrů například podle obce, nebo podle platnosti dokumentace. Rozšířený filtr doplňuje vyhledávání na základě data vydání dokumentace a dalších parametrů. Územní plány odpovídající nastavenému filtru jsou seřazeny v seznamu, který je možné exportovat do xls tabulky.

Dále je možné zobrazit detail daného územního plánu nebo jeho změny, který mimo základní údaje a údaje o pořizování (kdo územní plán zpracoval, kdy nabyl účinnosti apod.), obsahuje záložky s kompletní naskenovanou dokumentací – a to jak textovou, tak grafickou částí (formáty pdf/tiff). V detailu územního plánu je dále možné zjišťovat vztahy mezi dokumentacemi v rámci obce (záložka navazující dokumentace), vazbu (odkaz) evidenci vedenou ministerstvem pro místní rozvoj a využít odkazu do mapového portálu pro veřejnost. Databáze územních plánů a změn je plněna na základě povinných oznámení z řad pořizovatelů, od vydání dokumentace ke zveřejnění na portále uplyne cca 3 měsíce.

Další zveřejňovaná dokumentace

Pod oranžovou dlaždicí se nacházejí zásady územního rozvoje obsahující právní stav Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje po 1. aktualizaci, a to ve formátech pdf. Obdobně jako jsou územní plány základní koncepcí pro rozvoj obce, tak jsou zásady územního rozvoje základním koncepční dokument pro rozvoj kraje a jsou rovněž dokumentací závaznou. Samostatně je zde uveden odkaz na mapový portál, kde je k dispozici georeferencovaný koordinační výkres.

Územně analytické podklady jsou podkladovými informacemi pro tvorbu závazné dokumentace (územních plánů a zásad územního rozvoje). Modrá dlaždice zveřejňuje jejich úplné aktualizace (probíhající každé 2 roky) za obce s rozšířenou působností a kraj.

Dalšími podkladovými materiály územního plánování jsou územní studie, kam nás přenese červená dlaždice. Jejich evidence je ve výstavbě a umožnuje propojení na územní studie pořízené krajským úřadem a zveřejněné na webu kraje.

Modrá část územně analytické podklady zveřejnuje povinně dostupné dokumentace za obce s rozšířenou působností tak za kraj.

Mapový portál pro veřejnost

Mapový portál je vždy přístupný pod každou dlaždicí (mimo územní studie) a k usnadnění přístupu je odkaz vyveden také do spodní navigační lišty. Na záložce „vrstvy“ umožnuje  zapínat témata z oblasti územního plánování:

Mapa parcel Obsahuje informace o parcelách poskytované ČÚZK (Podklad ČÚZK) – DKM a KM-D a parcelách na katastrálních územích, kde není k dispozici nový digitální podklad ČÚZK (Účelová katastrální mapa). Přehledka katastrálních území rozlišuje jednotlivé typy katastrální map (důležité pro vydávání dat). Rovněž je poskytována služba s katastrální mapou ČÚZK. Aktualizace cca každý půlrok.
Výkresy ÚAP Výkresové sestavy pro hodnoty, limity, záměry a technickou infrastrukturu (z  vektorové databáze územně analytických podkladů společné pro všechna ORP i kraj). Výkres problémů (sestaven z rastrových obrazů dle úplné aktualizace územně analytických podkladů).

 

Aktualizace 1/týden (mimo výkres problémů).
Územní plány Sekce obsahuje koordinační výkres z územních plánů (do měřítka 1 : 25 000, georeferencovaný rastr), přehled stavu územních plánů (od měřítka 1 : 50 000) a přehled změn územních plánů (přímý odkaz do evidenční části (viz výše)).

 

 

Aktualizace cca každé 3 měsíce.
Zásady územního rozvoje Zveřejněn koordinační výkres (georeferencovaný rastr).

 

Dle aktualizace ZÚR.
Podkladové mapy Mezi podkladová data je zařazena přehledová mapa administrativního členění (z dat RUIAN), Ortofoto (ČÚZK), Zabaged (služba ČÚZK) a Základní mapa ČR (služba ČÚZK).

 

Další využitelnou záložkou v mapovém portálu jsou legendy, které reagují na aktuálně zapnuté vrstvy a jsou generovány pro jednotlivá měřítka. U územních plánů pak obsahují naskenovanou legendu z výkresu (načítáno pro aktuálně zobrazené obce). Záložka hledání umožňuje vyhledávat obce, katastry, parcely a adresní místa. Při vyhledání parcely je možné v kombinaci s výkresem technické infrastruktury provést operaci zjišťující, které sítě technické infrastruktury se této parcely dotýkají (dotaz, který jde do vektorové databáze územně analytických podkladů). Měřící záložka nabízí měření délky a plochy a záložka ČÚZK přímý přesun do nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání parcely, na kterou se v mapovém portálu klikne. Tisková záložka umožňuje základní tisk a export do pdf.

Spodní navigace odkazuje na další informace vztahující se k portálu jako např. poskytované mapové služby, datový model (podrobný popis a možnost exportu), metodiky pro práci s portálem a pro pořizování ÚAP a ÚP, informace o projektu, kontakty, helpdesk a nápověda, metadata k údajům o území a rychlý odkaz na mapový portál pro veřejnost.

V navazujícím díle se podíváme na možnosti poskytování dat a funkce pro přihlášené uživatele.

Mgr. Libuše Dobrá, Mgr. Dagmar Valchařová

Oddělení územního plánování a stavebního řáduOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje

Share
Share