GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž z průběhu 15. ročníku výroční konference

Autorem této reportáže je Ing. Tomáš Vacek – redaktor Zpravodaje CAGI (převzato s písemným svolením autora).

Česká asociace pro geoinformace uspořádala ve dnech 2. – 3. 5. 2022 již 15. ročník výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2022 (GIVS 2022). Po tříleté pauze způsobené celosvětovou pandemií COVID-19 se mohla konference konečně uskutečnit opět prezenčně v konferenčních prostorech Novotného lávky v Praze. Jako každý rok, i letos, byla kapacita konference (140 registrovaných účastníků) naplněna v předstihu, což svědčí o její velké popularitě. Letošní konference se nesla v duchu následujících hlavních témat:

 • DMVS, DTM, Digitalizace stavebního řízení
 • GeoInfoStrategie+
 • Dopad Koncepce zavádění BIM na NIPI v ČR
 • Významné projekty veřejné správy, INSPIRE
 • Smart City a GIS
 • Otevřená (geo)data, výměna (geo)dat, komunikační formáty a datové modely
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • 3D GIS pro veřejnou správu
 • Vzdělávání v GIS
 • Vybrané legislativní aspekty v geoinformatice
 • Mobilní GIS aplikace a jejich zapojení do procesů ve veřejné správě
 • Využití geoinformačních technologií v dopravě
 • Inovace a technologické novinky v GIS
Jak již bylo v úvodu naznačeno, konference byla rozdělena do dvou dnů. Celkem bylo na konferenci zaregistrováno 23 prezentovaných příspěvků, které byly tematicky rozděleny do čtyř bloků přednášek:
 • GeoInfoStrategie; Dopady zavádění BIM v ČR
 • DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele I.
 • DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele II.
 • Významné projekty veřejné správy; Smart City a GIS

Úvodní tři bloky proběhly první den konference, pro čtvrtý blok byl vyhrazen druhý den.

První den zahájil úvodním slovem a přivítáním předseda pořádající České asociace pro geoinformace (CAGI) Karel Janečka, který přivítal jménem CAGI všechny účastníky a popřál jim příjemnou konferenci, plnou zajímavých přednášek od předních zástupců geoinformatiků z celé republiky.

Po krátkém úvodním slovu začala celou konferenci sekce GeoInfoStrategie; Dopady zavádění BIM v ČR.

Jako první prezentující se představila Jitka Coufalová z Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR), která prezentovala téma GeoInfoStrategie 2020+ modernizace systému vzdělávání úředníků. V rámci tohoto příspěvku byly podány informace o Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 (GoeInfoStrategie2020+), která je základním koncepčním materiálem střednědobého charakteru, který stanovuje principy dalšího rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v mezinárodním kontextu do roku 2027. GeoInfoStrategie2020+ kontinuálně navazuje na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, je v souladu s principy a cíli eGovernmentu, vytváří podmínky pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání všech účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace a podporu výzkumu, vývoje a inovací v předmětné oblasti. V rámci prezentace byly představeny čtyři opatření, která se týkají vzdělávání úředníků a která nalezneme v implementačním plánu GeoInfoStrategie2020+. Na tuto prezentaci navázal Pavel Matějka z Ministerstva průmyslu a obchodu se svým příspěvkem Metodika informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů. Vazby BIM – NIPI. Cílem této prezentace bylo detailní představení rámce nově vznikající dílčí infrastruktury BIM.NIPI. Na tuto zajímavou přednášku navázal Leoš Svobodareprezentující Ministerstvo průmyslu a obchodu se svým příspěvkem Metodika informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů. Vazby BIM – DSŘ. V této prezentaci byl blíže nastíněn projekt Digitalizace stavebního řízení, jeho realizace a vize do budoucna s ukázkami podobně fungujících systémů v zahraničí. Dalším přednášejícím byl Jiří Čtyrokýz Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se svým příspěvkem Rozvoj 3D modelu Prahy směrem k modelu vystavěného prostředí a budoucího napojení na systémy CAFM a využívání dat BIM (DiMS). Přednáška se prakticky zabývala tématy způsobu modelování budov, rozvojem 3D modelu Prahy, modelování veřejného prostoru, integrace GIS a BIM dat a vytvoření sémantického modelu budov. Na tuto přednášku navázala firemní prezentace Vladimíra Špačka z firmy Intergraph CS na téma HxDR – Hexagon Digitální realita. V prezentaci byla představena cloudová platforma HxDR pro ukládání, vizualizaci y spolupráci v oblasti snímání reality a geoprostorových dat. Tato platforma nabízí skutečné snímání reality a vizualizace digitálních dvojčat v cloudu, kde digitální dvojče celé krajiny může sloužit jako podklad pro modelování variant stavebních projektů, pro podporu stavebního řízení, pro územní plánování nebo např. pro vizualizace různých simulací (šíření hluku, tepelné ostrovy, záplavy atd.). Poslední přednáškou tohoto bloku bylo vystoupení Petry Smíškové ze společnosti EuroGV na téma MISYS-SPRÁVA BUDOV a návaznost na Koncepci BIM. V prezentaci byl představen systém pro správu nemovitostí MISYS-SPRÁVA BUDOV, který již řadu let vyvíjí firma EuroGV ve spolupráci s firmou GEPRO. Byly představeny základní funkce tohoto CAFM systému – evidence pasportizací, smluv, dokumentů, dislokací osob a evidence revizních činností. Dále byla zmíněna i firmou EuroGV podpořená konference MVPBIM2022, která se zaobírala tématy digitalizace a provázanosti BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.

Po těchto šesti kvalitních prezentacích následovala přestávka na oběd, po kterém pokračovala konference sekcí DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele I.

Tuto sekci zahájil Jiří Formánek z ČÚZK svou prezentací na téma Stav implementace IS DMVS na ČÚZK, kde byl představen a popsán stav implementace této důležité centrální komponenty systému krajských digitálních map (DTM), které do poloviny roku 2023 budou vybudovány na území celé republiky. ČÚZK aktuálně řeší naplnění Verifikačního registru DMVS, který je základem pro spuštění Registru subjektů IS DMVS a prostřednictvím kterého bude realizována výzva ČÚZK adresovaná vlastníkům, správcům a provozovatelům DTI, veřejné zakázky spojené s vybudováním a fungováním IS DMVS, připravuje se na převzetí správy portálu JVF DTM a průběžně zpřesňuje harmonogram milníků projektu, které jsou zásadní z pohledu externích a integrujících subjektů, například obcí. Na tuto prezentaci navázal Jiří Čtyroký se svým příspěvkem Ontologie DMVS a Karel Vondráček z firmy GEOREAL se svým navazujícím příspěvkem Extenze JVF DTM a pasporty samospráv. V přednášce zaznělo vysvětlení, co jsou extenze, kdy je používat, jak, kým a další doporučení. Jednoduše řečeno extenze slouží pro předávání dat nad rámce Vyhlášky DTM a mohou je definovat libovolní uživatelé obce, kraje), může jich existovat neomezené množství a nejsou legislativně ukotveny. Dalším přednášejícím byl Radoslav Matyšek ze společnosti GEPRO se svým příspěvkem Pasportizace majetku s využitím geoportálu. V přednášce zaznělo obecné představení toho, co je geoportál, pasport, co lze pasportizovat a proč, jak lze pasportizovat a výhody a nevýhody pasportizace v geoportálu s praktickými ukázkami již vytvořených a nasazených pasportů. Poslední přednášku tohoto bloku na téma Transformace digitálních prostorových dat pro účely trvalého uložení v digitálním archivu přednesli Miroslav Drozen a Martin Mistr z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Přednáška se týkala problematiky archivace geodat. Ve stručnosti byl představen výzkumný projekt TA ČR ÉTA – Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví, který si kladl za cíl vytvořit metodiku pro transformaci digitálních prostorových dat pro účely trvalého uložení v digitálním archivu.

Po této přednášce následovala krátká přestávka, po níž byl zahájen poslední blok přednášek prvního konferenčního dne s názvem DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele II.

Tento blok obsahoval celkem pět příspěvků a jako první vystoupil Robert Číhal se svým vystoupením na téma K několika aspektům terminologie a ontologie popisu železnic v DTM. Ve vystoupení byly diskutovány aktuální problémy použití drážní terminologie ve vyhlášce o DTM, možné ontologie prostorového popisu drah a její prezentace a řada dalších návazných témat. K přednášce se vyvinula i rozsáhlá diskuse, jelikož téma je to velice rozsáhlé a problémů se vyskytuje v tomto tématu mnoho. Problematikou železnic se zabýval i následující příspěvek Realizace DTMŽ na železnici, který přednesl Radomír Havlíček ze Správy železnic. Příspěvek představil projekt SŽ Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury. Byly představeny cíle a hlavní výstupy DTMŽ a východiska a stav přípravné etapy realizace DTMŽ. S další prezentací vystoupil Petr Doubrava z firmy GEPRO a nesla název Problematika technických map v informačních systémech. Přednáška navazovala svým tématem na předešlé předřečníky, kteří se zabývali problematikou DTM a její postupnou implementací v rámci vznikajících právních předpisů. Následovala prezentace zástupců firmy Arkance Systems CZ, Jakuba Bicana a Petra Průši, s názvem QGIS-PostGIS-twiGIS v reálných projektech pro veřejnou správu i privátní sektor. Příspěvek prezentoval jak produkt samotný produkt twiGIS, který vyvíjí firma Arkance Systems CZ s. r. o. a v posledních 2-3 letech zaznamenal dramatický rozvoj zejména v oblasti správy a prezentace dat, tak i celý balík propojených GIS systémů QGIS-PostGIS-twiGIS. Tento produkt byl představen na řadě praktických projektech, kde byly prezentovány stručné charakteristiky těchto projektů a přínosy i nevýhody použitých technologií. Poslední prezentace této sekce nesla název Vzorkování komunálních odpadů s využitím GIS a byla přednesena Martinem Pavlasem z Vysokého učení technického v Brně a Peterem Petríkem z firmy Lutra Consulting. V příspěvku bylo představeno využití GIS jako podpůrného nástroje při sledování složení komunálních odpadů. Po této poslední prezentaci následovala krátká diskuze nad všemi příspěvky této sekce, po níž Karel Janečka za organizátory pozval všechny účastníky na navazující společenský večer, který se konal v přilehlém klubu Lávka.

Druhý den konference byla na programu už jen jedna sekce s názvem Významné projekty veřejné správy; Smart City a GIS.

Prvním řečníkem byl Petr Souček z ČÚZK se svojí prezentací na téma Novinky z oblasti poskytování dat KN a RÚIAN. V příspěvku bylo představeno několik novinek z oblasti poskytování dat KN a RÚIAN. Namátkou nejnovější úpravy v aplikaci Dálkový přístup (nově poskytovaná sestava Přehled vlastnictví s nemovitostmi) a dále byla představena novinka – Dálkový přístup pro neregistrované uživatele (napojení na novou verzi platebního portálu) a úpravy v aplikaci Nahlížení do KN (výběr parcel polygonem). Druhá část prezentace směřovala na novinky z oblasti RÚIAN, a to zejména na oblast zavádění účelových územních prvků (ÚÚP). Na tuto prezentaci plynule navázali Petr Dvořáček a Jana Pressová ze Zeměměřického úřadu se svým příspěvkem na téma Ortofoto ČR a ZABAGED® v roce 2022. Dalším prezentujícím byl Jáchym Čepický z OpenGeoLabs, který přednesl příspěvek Dlaždicové služby České republiky. V přednášce byla představena problematika dlaždicových služeb a rozpracovaný návrh měřítkových řad pro Českou republiku. Dalším přednášejícím byl Jan Jelének z České geologické služby se svým příspěvkem na téma GeoCIM modely pro lepší městské plánování. V příspěvku byl představen Koncept městského podpovrchového informačního 3D modelu (GeoCIM – Geoscientific City Information Model), který přináší řešení v podobě integrovaného 3D modelu, který je založen na celé řadě geologických dat, doplněných o další povrchová geodata představující například technické stavby, infrastrukturu, využití půdy, či vsakovací plochy povrchových vod. Právě kombinace povrchových a podpovrchových dat umožňuje vizuálně i kvantitativně zhodnotit situaci a pomoci tak lepší představě pracovníků městských úřadů o možných rizicích. Po této zajímavé přednášce následoval příspěvek Vojtěcha Myšky z firmy 4ct, na téma Procedurální generování objemů na základě parametrických limitů v kontextu českých obcí. Na tuto zajímavou přednášku navázal Jiří Horák z katedry geomatiky, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava svou přednáškou Mapování urbánního prostředí pro podporu inkluze, která nás blíže seznámila s výsledky grantového projektu Modelování dostupnosti pro seniory, percepce dostupnosti a determinanty jejich prostorové mobility, kde v rámci tohoto projektu vznikly následující výstupy: aplikace pro digitalizaci městského mobiliáře, dále aplikace pro digitalizaci pěších tras, pocitové mapy, mapy mobility a aplikace pro modelování vozidel z DPZ. Všechny tyto vzniklé nástroje slouží ke sběru detailních informací z městského prostředí a výsledky jsou předávány místní samosprávě. Jako poslední přednášející vystoupil Jiří Komínek z Magistrátu města Brna se svou přednáškou GIS a bezpečnost dopravy. Tato přednáška se věnovala tématu dopravní nehodovosti, nástrojů a aplikací, která využívá Magistrát města Brna k vyhodnocování bezpečnostní situace na území města.

Touto přednáškou a krátkou diskuzí nad příspěvky v tomto bloku skončila konference Geoinformace ve veřejné správě 2022. Definitivní tečku za touto akcí udělal za pořadatele CAGI její předseda Karel Janečka, který poděkoval všem přednášejícím a účastníkům a vyjádřil přání, aby za rok byla tato akce alespoň stejně úspěšná jako letos.

Na závěr se zaslouží organizátorům i všem přednášejícím poděkovat za velice zdařilou akci a těšit se na příští rok, kdy se snad opět v hojném počtu na konferenci Geoinformace ve veřejné správě 2023 na Novotného lávce opět všichni sejdeme.

Share
Share