GISportal
Jedeme i díky Vám

Steve Chilton: Jsem hrdý na to, že jsem stále mezi TOP 450 přispěvateli OpenStreetMapSteve Chilton: I am proud to still be in the top 450 data contributors at OpenStreetMap

Po profesorech Kraakovi a Cartwrightovi zde máme dalšího kartografa, ale tentokrát se jedná spíše o zástupce neokartografie, kterým je Steve Chilton. Steve Chilton (1950) vede tým, který se zabývá rozvojem vzdělávání na univerzitě v britském Middlesexu. Vystudoval na Oxford Brookes Univerzitě a ve svém výzkumu se zabývá neokartografií, což je také jeden z důvodů proč je předsedou nově vzniklé komise pro Neokartografii v rámci Světové kartografické asociace (ICA). Mezi jeho významné knihy patří například: OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World. Steve Chilton patří mezi aktivní přispěvovatele do projektu OpenStreetMap a mezi jeho velké populizátory. Steve je členem redakční rady impaktového časopisu Journal of Maps a předsedou britské společnosti kartografů. Původní verzi rozhovoru naleznete jako vždy v anglické verzi GISportalu.

Jaké největší změny podle Vašeho názoru ovlivnily GIS/kartografii za posledních deset let?

Neo-kartografie – rozvoj nového proudu, kde se rozdíly mezi tvůrci a uživateli map zmenšují a v některých případech jde vlastně o tu samou skupinu. Crowdsourcing dat přináší změny v dostupnosti dat a jako příkladem mohou být data z Ordnance Survey (obdoba českého ČÚZK) ve Velké Británii, která následuje iniciativu britské vlády z dubna 2010. Tento nový proud může být také spojen s tím, jak hlavní dodavatelé dat a softwaru mění svůj business plán. Příkladem může být Google Map Maker, nebo ArcGIS Online od Esri.

Jaké změny nás podle Vaše názoru čekají v oblasti GIS/kartografii v následujícíh deseti letech?

Tohle je obtížné říci. V nejbližsí budoucnosti se bude jednat o cloud computing pro úschovu dat, ale i pro mapové aplikce. Z mobilních zařízení se asi stanou zařízení, která budou více než telefony, tablety, nebo netbooky. Budou to zařízení vše v jednom, která budou schopna komunikace, výpočtů, sběru dat i jejich anlýzy.

Jste stále aktivní na OpenStreetMap? Pokud ano, kde mapujete?

Ano jsem. Jsem hrdý na to, že jsem stále mezi top 450 (z více než půl milionu) aktivními přispěvateli. Mapuji především oblast, kde bydlím, tedy London Borough (Enfield),a kde přidávám budovy na podkladu licencovaných leteckých snímků od Bingu a také informace o adresách. Dále mapuji, když cestuju jak pracovně, tak i na dovolenou. Více o tom, kde mapuji, se můžete najít na stránkách tohoto skvělého projektu, který dělá ze záznamů na OpenStreetMap tzv. heat map.

Proč podle Vašeho názoru mají lidé tak moc v oblibě OpenStreetMap?

Různí lidé mají různé důvody. Pro některé je to otázka principu přispívat k datům, která jsou volně dostupná, pro jiné je to příležitost ukázat svoje programovací schopnosti na projektu, který má celosvětové pokrytí. Pro jiné je to otázka toho, že chtějí něco změnit (humanitární projekty aj.). Pro další uživatele je to čistě sociální záležitost, mapovací párty a každoroční konference jsou podle mého názoru jedny z nejlepších. Jsou zde také tací, kteří vidí volná data jako skvělou příležitost pro tvorbu zajímavých aplikací.

Co je podle Vašeho názoru hlavní silnou stránkou tzv. volunteered geographical information VGI?

Nejsilnější stránku můžu popsat podobně jako odpověď na předchozí otázku. Nejsilnější stránkou je dostupnost detailních dat, která jsou zdarma. A dále to, co jsou lidé schopni s těmito daty dělat. Srovnatelně s tím je zde i otázka, jak moc se mění prostředí geodat? Na toto téma jsem napsal několik článků, které jsou k dispozici na těchto stránkách.

Můžete jmenovat 3 nejdůležitější vynálezy v GIS/kartografii?

Tohle je záludná otázka! Asi to bude

  • tisk a možnost produkovat a šířit mapy
  • počítače, které umožnily přechod z papírových map do digitálního prostředí (včetně GIS softwaru pro analýzy)
  • OpenStreetMap jako katalzyátor všech změn, které se v nedávné době v katografii staly (mapovací software, vztah výrobce/uživatel, kdy se to vše spojuje v jednu osobu aj.)

Myslíte si, že oblast ochrany autorských práv v kartografii a GIS je dostatečně řešena v rámci mezinárodních úmluv? Není to můj obor. Skutečnost, že autorské právo je takové nesrozumitelné minové pole, navrhuji odpověď „ne“. Například OpenStreetMap projekt se v současné době mění tak, že z licence Creative Commons (CC) přechází na OpenDatabase (ODBL) licenční model. I v rámci projektu mnozí nerozumí přesně proč se tak děje, anebo nedokáží domyslet důsledky tohoto kroku.

Steve manages the Educational Development Team within the Centre for Learning and Teaching Enhancement (CLTE), and is also one of the University’s Teaching Fellows. The team focuses on the curriculum and how educational developments and methodologies may be applied to enhance the student learning experience. By training Steve is a cartographer, having originally studied at Oxford Brookes, and is research cartographer at the Middlesex University.

What do you think that has changed the GIS/Cartography in last decade the most?

Neocartography: The development of a movement whereby map producers and map consumers have become closer together, and in edge cases actually become one and the same. Crowdsourcing of map data has forced changes in data compilation availability, witness the opening of Ordnance Survey’s data following the UK government initiative in April 2010. This movement could be argued to also have changed the way that major software and data suppliers have adjusted their business models. Examples of this are Google introducing Map Maker, and ESRI introducing ArcGIS Online. http://neocartography.icaci.org/

What do you think that will change the GIS/Cartography in next decade the most?

Difficult to say really. In the immediate future cloud computing for storage of data and also for running mapping applications. Probably also mobile devices being no longer just phones, tablets, netbooks, but becoming all-in-one devices that are capable of communications, computing, data collection, mapping and analysis.

Do you still do some OSM mapping/editing, if so, where do you map?

I do. I am proud to still be in the top 450 (out of over half a million in total) data contributors to the database. I map extensively in my local London Borough (Enfield) where I am currently adding buildings from the Bing-licenced imagery and also adding address data. I also map wherever I travel on holidays and on business. The spread of this work can be seen on the marvellous project heat map (http://yosmhm.neis-one.org/?Steve%20Chilton)

Why, in your understanding, people love OSM so much?

There are different reasons for different people. For some it is the principle of contributing to the freely available data, for others the chance to bring their programming skills to bear on such a worthwhile project, for others the chance to make a difference (eg in humanitarian mapping efforts), whilst for some it is just the social side (attending ‘mapping parties’ and the annual conference have been some of the best times as far as I am concerned). There are others who see the availability of the map data as fabulous resource that allows them to develop interesting applications (witness the cyclemap variants, routing websites/apps, access mapping, etc).

What is the main power, in your opinion, of volunteered geoinformation/geography?

The main power is illustrated by the answer to the last question – the availability of freely usable and detailed map data, and what people have been able to do with that data. Equally there is the dimension alluded to in the first answer, that of changing the geodata landscape for ever. I have written on this topic in several papers and presentations (see profile below).

Could you name 3 most significant inventions, in your opinion, in GIS/Cartography ever?

That is a tricky one! Probably the printing process for increasing ability to produce and disseminate maps; improvements in computer hardware to allow the shift from paper to screen for rapid and dynamic map displays (inc of course GIS software for analytical purposes); and OpenStreetMap for being the catalyst for all the very recent changes in cartography (inc new data chains, mapping software developments, and the concept of ‘prosumers’ – horrible word meaning, producers/consumers of maps being possibly one and the same, etc.

Do you think that the area of copyright protection in cartography and GIS is adequately addressed in the framework of international conventions?

Not really my area of expertise. The fact that copyright is such a mis-understood minefield suggests an answer of ‘no’. For instance the OpenStreetMap project is currently changing it’s licensing from a Creative Commons (CC) to an OpenDatabase (ODBL) licence model. Even within the project many do not fully understand the reasoning or indeed the implications of this.

Steve Chilton: Chair of the Society of Cartographers and ICA Neocartography Commission Chair

Steve Chilton’s profile: publications and presentations

Share
Share