GISportal
Jedeme i díky Vám

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011 (TZ)

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v poslednú aprílovú stredu, 27. 4. 2011 opäť otvorila svoje brány účastníkom Študentskej vedeckej konferencie PriF UK 2011. Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia z PriF UK, a fakúlt ďalších univerzít a vysokých škôl zo Slovenskej (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská akadémia vied), ale i Českej republiky (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě, Karlova Univerzita v Praze, Akademie věd České republiky) sa stretli, aby prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Celkovo bolo prezentovaných 303 príspevkov, z čoho 77 predniesli mimofakultní účastníci.

Po úvodných slovách predsedu ŠVK PriF UK RNDr. Michala Galamboša, PhD. a dekana fakulty doc. RNDr. Milana Triznu, CSc., nasledovala plenárna prednáška prof. RNDr. Dušana Hovorku, DrSc., s názvom „O vede.“. Po zaujímavej  analýze pojmov, ako vedomostná spoločnosť, osobnostné predpoklady a príprava pre vedeckú prácu,  vedec a prezentácia vedeckých výsledkov, dostali priestor prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej a environmentálnej sekcii. Súčasťou prezentácie príspevkov bola na konci prvej polovici diania posterová sekcia, kde študenti  prezentovali svoje výsledky formou pútavých posterov.  ŠVK PriF UK 2011 tradične uzatvoril spoločenský večer, spojený s odovzdávaním ocenení a diplomov tým  najlepším.

Registrace účastníků

Na ŠVK PriF UK 2011 bolo odovzdaných celkom 12 diplomov a 12 balíkov rôznych cien.

Cenu Sigma-Aldrich, ktorú odovzdala Ing. Zuzana Petruláková, PhD. za najlepší príspevok získali:

v oblasti biológie ĽUBICA ĎUĎÁKOVÁ, Š. Kalašová, K. Jirsová

(1. LF UK a VFN, Ústav dědičných metabolických poruch, Laboratoř biologie a patologie, Praha, ČR ), s príspevkovm „Detekcia LOX v tkanivovej kultúre zdravej a keratokonickej rohovky“,

a v oblasti chémie MÁRIA GREŠNEROVÁ J. Chrappová, P. Schwendt

(Katedra anorganickej chémie PriF UK), s príspevkom „[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxaláto-dioxido-tetraperoxidokomplex vanádu(V) s mostíkovou oxalátoskupinou“.

Příspěvky účastníků

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra (SJF) za najlepší príspevok z z oblasti palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych vedách, ktoré odovzdal viceprezident SJF Ing. Jozef Zlatňanský získali:

MARTIN DAŇO, O. Rosskopfová, F. Šeršeň, M. Galamboš

(Katedra jadrovej chémie PriF UK), s príspevkom „Vplyv γ-žiarenia na adsorpciu Sr(II) na bentonite Jelšový potok“,

ADRIÁN KRAJŇÁK O. Rosskopfová, F. Šeršeň, M. Galamboš

(Katedra jadrovej chémie PriF UK), s príspevkom „Štúdium rýchlosti adsorpcie stroncia na bentonite z ložiska Jelšový potok“

a MARTIN MAČANGA

(Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF UK), s príspevkom „Prognóza vývoja jadrovej energetiky do roku 2030“.

Posterová sekce

Diplom dekana PriF UK doc. RNDr. Milana Triznu, CSc. za najlepší príspevok a prednášku dostali:

v biologickej sekcii ZUZANA KAŇKOVÁ, M. Okuliarová, M. Zeman

(Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK), s príspevkom „Imunitná odpoveď prepelíc japonských (Coturnix japonica) selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku v podmienkach potravovej reštrikcie“,

v didaktickej sekcii ZUZANA DZURIŠINOVÁ, M. Bartaľ

(Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky,PriF UK), s príspevkom „Prínos písania esejí pre hodnotenie výstupov z projektového vyučovania v chémii“,

v environmentálnej VERONIKA TATARKOVÁ

(Katedra geochémie PriF UK), s príspevkom „Pôdy Žitného ostrova a ich vplyv na retenciu herbicídu MCPA“,

v geografickej VLADIMÍR TÓTH

(Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK), s príspevkom „Komparácia trasovania existujúcej cestnej a železničnej siete Slovenska s hypotetickým ex post trasovaním dopravných koridorov na základe pozitívnej a negatívnej odchýlky metódou spájania dvoch bodov“,

v geologickej ONDREJ PELECH

(Katedra geológie a paleontológie PriF UK), s príspevkom „Reinterpretácia geologickej stavby mezozoických sekvencií na

severovýchode Považského Inovca“,

v chemickej MÁRIA GREŠNEROVÁ, J. Chrappová, P. Schwendt

(Katedra anorganickej chémie PriF UK), s príspevkom „[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxaláto-dioxido-tetraperoxidokomplex vanádu(V) s mostíkovou oxalátoskupinou“

a za najlepší poster JÚLIA ZERVANOVÁ

(Katedra geológie a paleontológie PriF UK), s príspevkom „Fosílone nosorožce Slovenska“.

Předávání cen

K ŠVK PriF UK 2011 patrí vydanie recenzovaného zborníka príspevkov s ISBN, ktorého recenzentmi sú odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach. V tlačenej forme má zborník rozsah takmer 1 800 strán, má prehľadnú štruktúru, texty väčšiny príspevkov sú doplnené tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že ide prevažne o odborný text, mnohé príspevky majú ambíciu osloviť aj širokú verejnosť.

Študentské vedecké konferencie na PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Určené sú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov. Ich cieľom je zvýšiť úroveň prezentácie vedeckých výsledkov a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty. Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci nadobúdajú významné praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách.

Prezentácia prác študentov z jednotlivých katedier nadobúda propagačný rozmer pracoviska, odboru, resp. špecializácie. Získaná predstava o výskumnej činnosti katedry je študentom neskôr nápomocná pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa ďalej uberať. ŠVK je vnímaná aj ako predobhajoby záverečných bakalárskych a diplomových prác. Podujatie má mimoriadny význam aj pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Organizovanie ŠVK pre taký veľký počet ľudí si vyžaduje nemalé náklady, preto by realizácia tohto vedeckého podujatia nebola možná bez podpory sponzorov. Medzi pravidelných sponzorov patria Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovenské elektrárne, a.s., Slovenské jadrové fórum, Sigma Aldrich, spol. s r. o., ďalej Sony Ericsson, Malé centrum, PC Revue, Readers Digest, Quark, Gastro Line, Geoinformatika.sk a GIS portal.cz.

Najbližšia študentská vedecká konferencia sa bude konať na PriF UK o rok, v poslednú aprílovú stredu 25. apríla 2012, kde srdečne pozývame priaznivcov prírodovedných disciplín. Viac informácii, ale aj fotky a zborníky z minulých rokov na http://www.fns.uniba.sk/svk alebo http://www.facebook.com/svkprifuk

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Predseda ŠVK Pri F UK

Share
Share