GISportal
Jedeme i díky Vám

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (TZ)

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2011 sa bude konať 27. apríla 2011. Miestom konania, je tak ako aj po minulé roky, pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), ktorá je jej organizátorom. Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich aj zahraničných univerzít, príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.
Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii a dostane vecnú resp. finančnú cenu. Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN. Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti je dostupný na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk.

Študentské vedecké konferencie (ŠVK) majú na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je ich organizátorom, dlhú tradíciu. Ide o vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou. Výstupom podujatia je recenzovaný zborník príspevkov s ISBN, ktorý obdrží každý aktívny účastník konferencie. Recenzentmi sú renomovaní odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach. Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberie za každú sekciu jeden príspevok, autor ktorého dostane vecnú resp. finančnú cenu a diplom od dekana PriF UK, za najlepší príspevok konferencie v danej sekcii. Fakulta tieto konferencie na svojej pôde usporadúva už niekoľko desaťročí. Termín konania sa pripravovaného vedeckého podujatia je stanovený na 27. apríla 2011. Miestom konania, tak ako po minulé ročníky je pôda fakulty.

Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum prírodovedných oblastí, cez biológiu (antropológia, botanika, fyziológia rastlín, genetika, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, živočíšna fyziológia, etológia), biotechnológie, chémiu (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia), geografiu (fyzická geografia, geoekológia, humánna geografia, demogeografia, kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny), environmentalistiku (eksozológia, fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia), až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky.

Cieľom konferencie je poskytnúť študentom príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Študenti svojou aktívnou účasťou získavajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní výsledkov a učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu aj na iných vedeckých pracoviskách. Študentská vedecká konferencia prispieva k vyššej atraktivite štúdia na fakulte. Má veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte.

Aktívnymi účastníkmi konferencie sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia (bez PhD.), a to nielen z PriF UK, ale aj z iných univerzít, vrátane účastníkov z okolitých krajín. Počet aktívnych účastníkov z roka na rok rastie. V roku 2010 navštívilo ŠVK viac než 800 účastníkov, z čoho takmer polovicu predstavovali prezentujúci študenti. Podujatie má značný edukačný význam aj pre neprezentujúcich účastníkov. Študentské vedecké konferencie na PriF UK začínajú čoraz viac navštevovať aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti, ako aj program konferencie nájdete na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk a také na facebooku.

Autorem tiskové zprávy je RNDr. Michal Galamboš, PhD., předseda ŠVK PriF UK.

Share
Share