GISportal
Jedeme i díky Vám

Sympozium GIS Ostrava 2013 očima pořadatelů

Ve dnech 21. – 23. ledna 2013 proběhlo v prostorách Nové auly VŠB – Technické univerzity Ostrava již 10. Sympozium GIS Ostrava. Je to již tradice scházet se na konci ledna v Ostravě, která spadá do roku 1994, kdy byl uspořádán první seminář s názvem GIS – Nová informační technologie. Za tu dobu se Sympozium vyvinulo do jedné z největších akcí v oblasti geoinformatiky a geografie v České i Slovenské republice, které se pravidelně účastní více jak 200 účastníků. Tento rok tomu nebyl výjimkou. Také letos byly v rámci Sympozia uspořádány dvě paralelně běžící konference. Česká konference nazvaná Geoinformatika pro společnost nabídla vedle tradičních témat také prostor pro nové aktuální výzvy a problémy, zejména ve vazbě na městského prostředí a možnosti využití geoinformačních technologií při monitorování, modelování, hodnocení a vizualizaci stavu a vývoje měst. Anglická konference byla nazvaná Geoinformatics for City Transformations a jejím hlavním cílem bylo poskytnout prostor pro představení nových a aktuálních metod, problémů a výzev v  geoinformatice, které nacházejí uplatnění v různých oblastech probíhající transformace měst. Současně tak byl nabídnut prostor pro diskuzi zástupcům geoinformatiky, urbánním geografům, městským plánovačům a dalších zainteresovaných oborů.

Registrace účastníků

Záštitu nad Sympoziem GIS Ostrava pro tento rok převzali Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), European Spatial Data Research Organisation (EuroSDR), Česká i Slovenská asociace pro geoinformace (CAGI a SAGI), hejtman Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostrava Ing. Petr Kajnar, rektor VŠB-TU Ostrava Prof. Ivo Vondrák a děkan Hornicko-geologické fakulty Prof. Vladimír Slivka, dr.h.c.. Po slavnostním zahájení, kterého se za organizátory ujal doc. Jiří Horák a prorektor pro vědu a výzkum prof. Bohumír Strnadel následovaly příspěvky klíčových řečníků. Považujeme za obrovský úspěch, že se nám podařilo pozvat velmi významné zahraniční hosty. Autorem prvního klíčového příspěvku byl prof. Paul Longley z University College London, který ve své prezentaci s názvem Twelve years of Geographic Information Systems and Science hovořil o vývoji geoinformatiky a o využití moderních zdrojů prostorových dat. Druhým klíčovým řečníkem byl prof. Dieter Fritsch z Universität Stuttgart, který hovořil o automatizovaném vytváření detailních 3D modelů měst. Geografickou část konference zaštiťoval Dr. Kiril Stanilov z Cambridge University, jehož příspěvek se zabýval výzvami, kterým musí čelit města z centrální a východní Evropy na počátku 21. století. Po ukončení úvodní sekce klíčových příspěvků se česká konference zabývala tématy zapojení geoinformatiky ve veřejné správě. V rámci anglické konference byly předneseny příspěvky z oblastí Distances in the City a Data in the City. Zahajovací den pak byl ukončen uvítacím přípitkem, kde byli opět přivítáni všichni účastníci a společně jsme si připili na úspěšný průběh celého Sympozia.

Ukázka UAV na GIS Ostrava

Druhý den byl celý vyplněn přednáškami, které probíhaly ve třech paralelních sekcích. Témata české konference se týkala aplikací geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení, v dopravě, při studiu sociálních jevů ve městech, v zemědělství a lesnictví. Celá řada příspěvků se týkala také zdrojů dat a využití dálkového průzkumu Země pro město. Dále zazněly také prezentace zaměřené na aktuální kroky při implementaci směrnice INSPIRE a o vývoji GIS aplikací. V rámci anglické konference zazněly příspěvky zařazené do sekcí Development of the city, Divergence in the City a Spatial Processing for the City. Kromě velmi zajímavých prezentací byly realizovány také odborné semináře. Dopolední seminář vedl Prof. Dieter Fritsch a věnoval se novinkám v oblasti pozemního laser scanningu. Po posterové sekci následoval odpolední seminář Dr. Kirila Stanilova, který se zaměřil na sledování růstu měst. Poslední úterní seminář s názvem A Name is a Statement vedl Prof. Paul Longley a prezentoval výsledky zajímavé studie o prostorové distribuci příjmení obyvatel nejen ve Velké Británii. Celý den pak byl ukončen vyhlášením soutěže o nejlepší postery, do které věnovaly krásné ceny v podobě tabletu a GPS navigace společnosti Autodesk a Geoinformatika.sk, po kterém následoval společenský večer, kterému kralovala tradičně cimbálovka Lipka a tematicky zaměřený dort.

Třetí den by ve znamení přednášek z oblasti vývoje GIS aplikací, dále pak zajímavé exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra, komentovaná vyhlídková cesta Ostravou a také seminář, který vedl další zahraniční host Dr. James Cheshire z University College London, který prezentoval velmi zajímavé možnosti mapování a analyzování pohybů obyvatel v Londýně. Ve 13 hodin následovalo slavnostní ukončení Sympozia doplněné o pozvání na další ročník Sympozia GIS Ostrava 2014.

Pokud se podíváme na Sympozium GIS Ostrava 2013 v číslech, tak se ho zúčastnilo více jak 210 účastníků z 18 států světa. Během tří dnů zaznělo celkem 72 referátů, bylo zorganizováno 6 odborných seminářů, prezentováno celkem 21 posterů a realizovány 3 exkurze. Nejen z těchto čísel, ale také z ohlasů účastníků Sympozia lze považovat tento ročník za velice úspěšný. Pokud jste se nemohli zúčastnit, navštivte alespoň webové stránky Sympozia, kde je již vystaven sborník se všemi příspěvky a také fotogalerie z celé akce. Na závěr mi dovolte Vás pozvat na další ročník Sympozia a spojte si tak konec ledna s pobytem v Ostravě, na viděnou v lednu 2014.

Igor IVAN (Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava)

Share
Share