GISportal
Jedeme i díky Vám

Zpracování starých map Vltavy – pozvánka na workshop

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Zpracování starých map Vltavy. Workshop je pořádán v rámci projektu Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky, NAKI II DG18P02OVV037. Grant představuje spolupráci Katedry geomatiky, Fakulty stavební ČVUT v Praze s Přírodovědeckou fakultou UK a dalšími externími spolupracovníky.

Od 18. 11. 2020 se můžete seznámit s průběhem projektu v oblasti zpracování starých map, plánů, fotografií a dalších materiálů do podoby rastrových mozaik, vektorových vrstev v GIS, 3D modelů krajiny a budov, databází zájmových objektů, fotorealistických vizualizací i fyzických 3D modelů zaniklé krajiny. Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi jsou přístupné na adrese: https://vltava.fsv.cvut.cz/workshop/.

Posláním projektu „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“ financovaném v programu NAKI II Ministerstvem kultury ČR je zejména dokumentovat a zpřístupnit široké veřejnosti informace o proměnách říční krajiny Vltavy v moderním období (přibližně od poloviny 18. století, kdy vznikla první relevantní mapová díla, do současnosti) v kontextu různých událostí. V projektu je inovativním způsobem zpracovávána celá řada prostorových informací týkajících se proměn říční krajiny Vltavy, základem jejichž prezentace bude ucelený informační systém založený na využití rozličných podkladů, zejména starých map. Říční krajina Vltavy je jedním z příkladů území v Česku, které ve 20. století prošly intenzivní proměnou spojenou i se zánikem místního osídlení, ať už ten byl způsoben zvyšováním antropogenního tlaku na krajinu nebo jeho snižováním. Na starých mapách je možné identifikovat zástavbu v okolí řeky (sídla či samoty), vodohospodářské objekty (mlýny, jezy, přehradní hráze), komunikační infrastrukturu (mosty, přístaviště). Bohužel, řada objektů již neexistuje. Buď přestaly sloužit svému účelu a byly zbourány nebo musely ustoupit stavbě přehradní kaskády na Vltavě. Stavba velkých přehrad s sebou přinesla zatopení velké části původního údolí Vltavy a to včetně historicky velmi cenných území (např. Svatojánské proudy). V projektu tak jsou dokumentovány proměny zaplavených území, jejich podoba a funkce, a to pomocí dvou i trojrozměrných modelů. Velkým fenoménem týkajícím se toku řek jsou také povodně. Výzkum historických povodní na Vltavě (výše hladin vody, časový průběhu i plocha zatopeného území) může přispět k lepšímu pochopení jejich vzniku, průběhu či periodicity.

V tomto workshopu budou představeny použité metody zpracování starých map, fotografií i dalších materiálů, které proběhly v první polovině řešení projektu (březen 2018 až říjen 2020). Přiblíženo je zpracování (georeferencování, vektorizace) starých map, automatická vektorizace vrstevnic a následná tvorba 3D modelu historického údolí Vltavy, tvorba databáze zájmových objektů, lokalizace starých fotografií, procedurální modelování krajiny s následným převodem do virtuální reality nebo zpracování informací o historických povodních.

Share
Share