GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaká byla GIS Ostrava 2014 očima organizátorů

Již 11. ročník sympozia GIS Ostrava proběhl ve dnech 27. – 29. ledna 2014 v prostorách Nové auly VŠB – Technické univerzity Ostrava. Podobně jako v minulých letech, také letos byly v rámci Sympozia uspořádány dvě paralelně běžící konference, řada seminářů a odborných exkurzí. Česká konference nazvaná „Geoinformatika v pohybu“ nabídla vedle tradičních témat také řadu příspěvků zaměřených na aktuální výzvy a problémy v dopravní problematice s vazbou na geoinformační technologie, prostorové modelování a simulace. Dalším stěžejním tématem byla GeoInfostrategie, které bylo věnováno celé pondělní odpoledne. Dopravní zaměření úzce korelovalo s hlavním tématem mezinárodní konference s názvem „Geoinformatics for Intelligent Transportation“. Hlavním cílem této vědecky zaměřené konference bylo prezentovat a diskutovat nové metody a výzvy geoinformatiky pro inteligentnější, efektivnější a úspornější dopravu. Všechny přijaté příspěvky prošly double-blind recenzním řízením a třetina příspěvků byla nakonec odmítnuta. Vůbec poprvé bylo celé sympozium pro všechny účastníky zdarma a to díky podpoře projektu OPVK Practice Point – „Propojení praxe a odborné inteligence napříč technikou“.

gisova14_1
Slavnostní zahájení (zleva: Jiří Horák, Ivo Vondrák, James Haworth, Bin Jiang, Itzak Benenson, Pavel Hrubeš)

Záštitu nad sympoziem GIS Ostrava 2014 měli Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), European Spatial Data Research Organisation (EuroSDR), Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI), hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, primátor statutárního města Ostrava Ing. Petr Kajnar a rektor VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. V průběhu slavnostního zahájení přivítal za organizátory všechny účastníky doc. Dr. Ing. Jiří Horák a rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Poté již následovaly příspěvky klíčových řečníků.

gisova14_2
Klíčový příspěvek Bin Jiang v Nové aule VŠB-Technické univerzity Ostrava

Jako první vystoupil prof. Bin Jiang z University of Gävle, který ve své prezentaci s názvem „Ht-Index for Characterizing Street Hierarchy“ představil analýzy uliční hierarchie a jejich komplexnosti. Následně vystoupil prof. Itzak Benenson z Tel-Aviv University se svou prezentací s názvem „Transport Accessibility from a Human Point of View“, která byla zaměřena na mikro a makro hodnocení dopravní dostupnosti. Třetím z prezentujícíchbyl Dr. James Haworth z University College London. Jeho prezentace s názvem „Spatio-Temporal Analytics of Network Data“ se zaměřila na problematiku časo-prostorových analýz. Sekci klíčových příspěvků zakončil Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. z Českého vysokého učení technického, který ve své prezentaci představil propojení geoinformačních technologií a inteligentních dopravních systémů.

gisova14_3
Křest knihy (zleva: moderátor a čestný „kmotr“ Jaroslav Hofierka, autoři: Jiří Horák, Igor Ivan a Marek Lampart)

Po této části se již sympozium rozdělilo na dvě paralelní konference. Následující české sekce se věnovaly výše zmíněné GeoInfostrategii. V rámci anglické konference byly předneseny příspěvky z oblastí dopravního modelování, dat ze senzorů a dopravních služeb. Zahajovací den byl ukončen slavnostním přípitkem, jehož součástí byl také křest nové knihy „Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice“. Tu si mohli účastníci také prohlédnout a omezený počet výtisků byl k dispozici zdarma. Zájemci o knihu mohou kontaktovat sekretariát sympozia.

gisova14_4
Pondělní slavnostní přípitek

Druhý den byl celý vyplněn přednáškami, které probíhaly v paralelních sekcích. Dopolední sekce české konference se zaměřila na dopravní témata (inteligentní dopravní systémy, dopravní dostupnost a bezpečnost). Během odpoledne pak byly příspěvky zaměřeny na klasická témata jako geoinformatika ve veřejné správě, implementace INSPIRE, aplikace GIT v zemědělství a lesnictví nebo zdroje dat a dálkový průzkum Země. Úterý v anglické konferenci bylo vyplněno kromě prezentací také dvěma semináři. Dopolední vedl James Haworth a ten odpolední pak Bin Jiang. Ve svých seminářích dále rozšířili své klíčové příspěvky. Vyslyšeli jsme tak žádosti účastníků a netříštili anglický program do více paralelních sekcí. Mezi semináři pak zazněly příspěvky zaměřené na inteligentní dopravní systémy, dopravní plánování a dopravní dostupnost.

Celý den pak byl ukončen společenským večerem, kterému kralovala tradičně cimbálovka Lipka.

gisova14_6
Úterní hlavní společenský večer

Třetí den byl ve znamení přednášek z oblasti vývoje GIS aplikací a OpenSource. Také byla uspořádána celá řada zajímavých exkurzí. Tu pondělní, která návštěvníkům představila Národní dopravní informační centrum, doplnila komentovaná vyhlídková cesta Ostravou a návštěva letiště Mošnov, kde návštěvníci navštívili letecký simulátor společnosti Let’s Fly, simulátor vrtulníku Mi-171 v budově HTP Ostrava a hangár letecké opravny Job Air Technic pro letadla Boeing, Airbus či Saab. Po poledni následovalo slavnostní ukončení Sympozia doplněné o pozvání na další ročník Sympozia GIS Ostrava 2015.

gisova14_5
Průběh anglické konference Geoinformatics for Intelligent Transportation

Pokud se podíváme na Sympozium GIS Ostrava 2014 v číslech, tak registrováno bylo 350 účastníků a zúčastnilo se 315 účastníků z 11 států světa. Během tří dnů zaznělo celkem 71 referátů, bylo zorganizováno 5 odborných seminářů, prezentováno několik posterů a realizovány 3 zajímavé exkurze. Nejen z těchto čísel, ale také z ohlasů účastníků Sympozia lze považovat tento ročník za velice úspěšný. Pokud jste se nemohli zúčastnit, navštivte alespoň webové stránky Sympozia, kde je již vystaven sborník se všemi příspěvky a také fotogalerie z celé akce. Z české konference byl navíc pořízen video záznam, který bude brzy k dispozici na YouTube. Na závěr mi dovolte Vás pozvat na další ročník Sympozia, který se uskuteční ve dnech 26. – 28. ledna 2015. Na viděnou v lednu 2015.

Igor IVAN (Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava), autor fotografií: Michal Kačmařík

Share
Share